ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 85.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích85.2 Kb.


chÝnh phñ

_________
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 179/2004/Q§-TTg
________________________________________________________________

Hµ.310Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ

VÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn l­îc øng dông vµ

ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng

®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020

­­­­______

thñ t­íng chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng t¹i tê tr×nh sè 106/TTr-BTNMT ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2004,

QuyÕt ®Þnh :
§iÒu 1. Phª duyÖt ChiÕn l­îc øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau :
I. Môc tiªu
1. Tin häc ho¸ hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng phï hîp víi tiªu chuÈn ChÝnh phñ ®iÖn tö cña ViÖt Nam, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi hÖ thèng ®¨ng ký, cÊp phÐp vÒ khai th¸c, sö dông tµi nguyªn vµ chÊt l­îng m«i tr­êng; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc vµ ng­êi d©n tiÕp cËn thuËn lîi c¸c th«ng tin vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
§Õn n¨m 2010, viÖc tin häc ho¸ hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ph¶i ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cô thÓ sau :
a) C«ng viÖc qu¶n lý nhµ n­íc thuéc khèi c¬ quan Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ®­îc thùc hiÖn b»ng kÕt nèi th«ng tin trùc tiÕp víi c¸c m¹ng néi bé thµnh phÇn cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh;

b) C¸c thñ tôc ®¨ng ký, cÊp phÐp thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua m¹ng néi bé thµnh phÇn cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh;


c) HÖ thèng m¹ng th«ng tin qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp víi m¹ng qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n hµng, thuÕ, kho b¹c ®Ó phèi hîp qu¶n lý giao dÞch b¶o ®¶m vµ qu¶n lý tµi chÝnh vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng;
d) Th«ng tin hiÖn tr¹ng vµ hÖ thèng ®¨ng ký; v¨n b¶n chÝnh s¸ch, ph¸p luËt; quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®· quyÕt ®Þnh, xÐt duyÖt ®­îc c«ng bè c«ng khai trªn m¹ng th«ng tin cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh;
®) ViÖc x©y dùng vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, quy ho¹ch ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së ph©n tÝch d÷ liÖu trong c¬ së d÷ liÖu cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh.
§Õn n¨m 2015, viÖc tin häc ho¸ hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®­îc thùc hiÖn trªn m¹ng th«ng tin thèng nhÊt vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
2. ThiÕt bÞ, c«ng nghÖ phôc vô c«ng viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, quan tr¾c, ®o ®¹c ®­îc chuyÓn tõng b­íc sang thÕ hÖ c«ng nghÖ sè, b¶o ®¶m tù ®éng ho¸ hÇu hÕt viÖc thu nhËn d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, tù ®éng ho¸ viÖc nhËp d÷ liÖu vµo c¬ së d÷ liÖu.
§Õn n¨m 2010, tõ 50% tíi 100% thiÕt bÞ trong ®iÒu tra, kh¶o s¸t, quan tr¾c, ®o ®¹c ®­îc chuyÓn sang c«ng nghÖ sè. Tïy theo nhu cÇu cô thÓ cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh; ®Õn n¨m 2015 n©ng lªn tõ 70% tíi 100% vµ ®Õn n¨m 2020 hoµn thµnh toµn bé qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng nghÖ thu nhËn d÷ liÖu.
3. C¬ së d÷ liÖu quèc gia vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®­îc tÝch hîp ®Çy ®ñ trong hÖ thèng m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia vµ ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, ®­îc kÕt nèi trùc tuyÕn gi÷a c¸c c¬ së d÷ liÖu cña c¸c lÜnh vùc thuéc ngµnh, gi÷a Trung ­¬ng víi cÊp tØnh, ®­îc kÕt nèi kh«ng trùc tuyÕn víi c¸c c¬ së d÷ liÖu vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc tÕ vµ khu vùc, ®ãng vai trß h¹t nh©n cña hÖ thèng gi¸m s¸t tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia, t¹o thµnh h¹ tÇng th«ng tin phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi, quèc phßng, an ninh, nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc ®µo t¹o vµ n©ng cao d©n trÝ.
§Õn n¨m 2010, hoµn thµnh viÖc x©y dùng, tÝch hîp c¬ së d÷ liÖu cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng víi d÷ liÖu ®­îc chuÈn ho¸ theo chuÈn quèc gia. §­îc cËp nhËt th­êng xuyªn tõ hÖ thèng gi¸m s¸t ë ®Þa ph­¬ng, tõ Tr¹m thu ¶nh vÖ tinh quèc gia vµ bæ sung c¸c d÷ liÖu cña khu vùc vµ toµn cÇu; ®­îc kÕt nèi theo lÜnh vùc gi÷a Trung ­¬ng vµ cÊp tØnh ®Ó h×nh thµnh m¹ng th«ng tin cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh, b¶o ®¶m yªu cÇu phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tõng lÜnh vùc vµ cung cÊp ®ñ d÷ liÖu cho nhu cÇu ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh cña c¶ n­íc; b­íc ®Çu thö nghiÖm tÝch hîp th«ng tin cña c¸c c¬ së d÷ liÖu tõng lÜnh vùc theo thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu quèc gia vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

§Õn n¨m 2015, c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia ®­îc x©y dùng ë møc ®é tÝch hîp hoµn chØnh c¸c c¬ së d÷ liÖu cña tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh ®Ó t¹o thµnh hÖ thèng m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia gåm tÊt c¶ d÷ liÖu hiÖn tr¹ng vµ d÷ liÖu lÞch sö, d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn tõ m¹ng l­íi ®iÒu tra, kh¶o s¸t, quan tr¾c, ®o ®¹c ë Trung ­¬ng, tõ hÖ thèng qu¶n lý ë ®Þa ph­¬ng, tõ Tr¹m thu ¶nh vÖ tinh quèc gia vµ c¸c tr¹m thu d÷ liÖu quèc tÕ; hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu vµ m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt tõ Trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng, ®­îc chuÈn ho¸ theo chuÈn quèc gia, cã ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m tuyÖt ®èi vÒ an toµn d÷ liÖu vµ an ninh d÷ liÖu; hÖ thèng d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖn tr¹ng, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng sö dông, lËp quy ho¹ch hîp lý cho sö dông, dù b¸o t¸c ®éng m«i tr­êng, dù b¸o c¸c tai biÕn thiªn nhiªn vµ phôc vô nhu cÇu sö dông th«ng tin cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh.4. øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n chuyªn ngµnh nh»m n©ng cao chÊt l­îng kÕt qu¶ xö lý khèi l­îng lín d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; n©ng cao ®é tin cËy dù b¸o thêi tiÕt, khÝ hËu, tai biÕn thiªn nhiªn, dù b¸o « nhiÔm m«i tr­êng.

§Õn n¨m 2010, viÖc øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n chuyªn ®Ò phøc t¹p cña ngµnh cÇn ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau :

a) ThiÕt lËp phßng tÝnh to¸n hiÖu n¨ng cao víi thiÕt kÕ phÇn cøng chuyªn dông cã tèc ®é xö lý tÝnh to¸n cao, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®a xö lý, ®a nhiÖm, sö dông chung cho toµn ngµnh, ph¸t triÓn phÇn mÒm chuyªn dông riªng cña tõng lÜnh vùc phï hîp víi ®Æc thï ViÖt Nam.

b) VËn hµnh Tr¹m thu ¶nh vÖ tinh quèc gia phôc vô gi¸m s¸t hiÖn tr¹ng tµi nguyªn vµ m«i tr­êng trªn c¬ së thu ®Þnh kú mét sè lo¹i ¶nh quang häc, ¶nh radar phï hîp víi nhu cÇu sö dông chung cña c¶ n­íc vµ nhu cÇu sö dông riªng cho tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, ph¸t triÓn phÇn mÒm chuyªn dông xö lý ¶nh hµng kh«ng - vÖ tinh cho môc ®Ých tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.c) VËn hµnh hÖ thèng tr¹m ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS cè ®Þnh nh»m cung cÊp th«ng tin phôc vô n©ng cao ®é chÝnh x¸c ®Þnh vÞ, dÉn ®­êng phôc vô nhu cÇu ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, quan tr¾c riªng cña ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vµ phôc vô nhu cÇu sö dông chung cña c¶ n­íc. Tr¹m trung t©m cña hÖ thèng t¹i Hµ Néi ®­îc x©y dùng nh­ mét phßng thÝ nghiÖm vÒ c«ng nghÖ ®Þnh vÞ vÖ tinh vµ thu nhËn d÷ liÖu tõ c¸c lo¹i vÖ tinh kh¸c vÒ th¨m dß, kh¶o s¸t, nghiªn cøu tr¸i ®Êt.
d) Mçi lÜnh vùc thuéc ngµnh cã mét sè phßng thÝ nghiÖm riªng víi phÇn cøng vµ phÇn mÒm phï hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn dông thuéc lÜnh vùc m×nh.
§Õn n¨m 2015, hoµn chØnh phßng thÝ nghiÖm tÝnh to¸n cã hiÖu n¨ng cao, Phßng thÝ nghiÖm xö lý d÷ liÖu ¶nh vµ d÷ liÖu ®Þa lý (thuéc Tr¹m thu ¶nh vÖ tinh quèc gia), Phßng thÝ nghiÖm xö lý d÷ liÖu vÖ tinh ®Þnh vÞ vµ c¸c vÖ tinh th¨m dß, kh¶o s¸t, nghiªn cøu tr¸i ®Êt (thuéc Tr¹m GPS trung t©m) ®Ó ®­a vµo vËn hµnh theo ®óng chøc n¨ng thiÕt kÕ phôc vô xö lý d÷ liÖu lín trong ph©n tÝch hiÖn tr¹ng vµ dù b¸o vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc vÒ tr¸i ®Êt trong n­íc vµ quèc tÕ, cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông, ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn dông cho tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
II. NhiÖm vô träng t©m cña ChiÕn l­îc vµ

c¸c b­íc triÓn khai
1. Tin häc ho¸ viÖc thu nhËn, cËp nhËt d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng th«ng qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, quan tr¾c trong c¸c lÜnh vùc thuéc ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng.
Thêi ®iÓm hoµn thµnh c«ng viÖc tin häc ho¸ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, quan tr¾c ®èi víi tõng lÜnh vùc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau :
a) Qu¶n lý ®Êt ®ai : ®Õn n¨m 2010, hoµn thµnh ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh theo c«ng nghÖ sè; lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt b»ng ¶nh hµng kh«ng - vÖ tinh.
b) Qu¶n lý tµi nguyªn n­íc : ®Õn n¨m 2005, tæ chøc tiÕp nhËn c¸c d÷ liÖu ®o ®¹c nguån n­íc, gi¸m s¸t sö dông nguån n­íc, quan tr¾c chÊt l­îng m«i tr­êng n­íc tõ c¸c c¬ quan thùc hiÖn ®Ó ®­a vµo c¬ së d÷ liÖu; ®Õn n¨m 2015, n©ng cÊp hoÆc trang bÞ míi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, quan tr¾c vÒ tµi nguyªn n­íc theo c«ng nghÖ sè.
c) §Þa chÊt vµ qu¶n lý kho¸ng s¶n : ®Õn n¨m 2010, tin häc ho¸ hÖ thèng gi¸m s¸t hiÖn tr¹ng khai th¸c kho¸ng s¶n tõ c¸c tr¹m gi¸m s¸t mÆt ®Êt vµ ¶nh vÖ tinh; ®Õn n¨m 2015, tin häc ho¸ viÖc lËp b¶n ®å ®Þa chÊt tõ d÷ liÖu kh¶o s¸t, ®o ®¹c mÆt ®Êt kÕt hîp víi ¶nh hµng kh«ng - vÖ tinh; ®Õn n¨m 2020, tin häc ho¸ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ mÆt ®Êt phôc vô kh¶o s¸t, th¨m dß ®o ®¹c ®Þa chÊt; hoµn thµnh tin häc ho¸ thiÕt bÞ kh¶o s¸t, th¨m dß, ®o ®¹c ®Þa chÊt.
d) M«i tr­êng : ®Õn n¨m 2010, hoµn thµnh hÖ thèng quan tr¾c, hÖ thèng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng b»ng c«ng nghÖ viÔn th¸m; ®Õn n¨m 2020, hoµn thµnh hÖ thèng tr¹m mÆt ®Êt quan tr¾c, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m«i tr­êng theo c«ng nghÖ sè.
®) KhÝ t­îng thuû v¨n : ®Õn n¨m 2005, hoµn thµnh hÖ thèng thu nhËn, xö lý d÷ liÖu tõ tr¹m cao kh«ng, radar thêi tiÕt, thu ¶nh m©y; ®Õn n¨m 2020, hoµn thµnh viÖc n©ng cÊp thiÕt bÞ toµn m¹ng l­íi ®o ®¹c khÝ t­îng thuû v¨n theo c«ng nghÖ sè.
e) §o ®¹c b¶n ®å : ®Õn n¨m 2005, tin häc ho¸ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ ®o ®¹c täa ®é, ®é cao, träng lùc mÆt ®Êt; ®Õn n¨m 2010, n©ng cÊp hÖ thèng thiÕt bÞ ®o ®¹c b¶n ®å biÓn theo c«ng nghÖ sè; ®Õn n¨m 2015, n©ng cÊp hÖ thèng thiÕt bÞ ®o ®¹c ¶nh hµng kh«ng - vÖ tinh theo c«ng nghÖ sè.
2. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu quèc gia vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng víi c¸c b­íc ®i nh­ sau :
a) Tõ nay ®Õn n¨m 2005 : thùc hiÖn nghiªn cøu kh¶ thi vÒ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, vËn hµnh thö nghiÖm, x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý sö dông chung ®· ®­îc chuÈn ho¸.
b) Tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2010 : x©y dùng c¬ së d÷ liÖu thµnh phÇn cho c¸c lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai, qu¶n lý tµi nguyªn n­íc, kho¸ng s¶n, m«i tr­êng, ®Þa chÊt, khÝ t­îng thñy v¨n, ®o ®¹c b¶n ®å, thÓ hiÖn theo chuÈn thèng nhÊt.
c) Tõ n¨m 2011 ®Õn 2015 : tÝch hîp c¸c c¬ së d÷ liÖu thµnh phÇn cña lÜnh vùc thµnh c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia.
3. Tæ chøc hÖ thèng m¹ng truyÒn d÷ liÖu phôc vô chuyªn ngµnh vµ phôc vô cung cÊp d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cho nhu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh, nghiªn cøu khoa häc, ®µo t¹o, hîp t¸c quèc tÕ vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña x· héi vµ céng ®ång.
M¹ng truyÒn d÷ liÖu ®­îc thiÕt kÕ vµ triÓn khai song hµnh víi c¬ së d÷ liÖu cã b­íc ®i cô thÓ nh­ sau :

a) Tõ nay ®Õn 2005 : mçi lÜnh vùc thuéc ngµnh ®Òu ®­îc thiÕt kÕ m¹ng néi bé (Intranet) chuyªn ngµnh, kÕt nèi víi m¸y chñ cña Trung t©m th«ng tin cña Bé, m¸y chñ cña c¬ quan Bé.

b) Tõ 2006 ®Õn 2010 : tõng m¹ng néi bé chuyªn ngµnh ®i vµo ho¹t ®éng, b¶o ®¶m liªn kÕt d÷ liÖu chuyªn ngµnh ph©n t¸n ë Trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng cÊp tØnh, cung cÊp d÷ liÖu cho nhu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¸c nhu cÇu kh¸c vÒ kinh tÕ, x· héi, quèc phßng, an ninh, kÕt nèi víi c¸c trung t©m th«ng tin quèc tÕ cña lÜnh vùc m×nh ®Ó trao ®æi d÷ liÖu hîp t¸c quèc tÕ; c¸c m¹ng néi bé chuyªn ngµnh ®­îc kÕt nèi víi nhau ®Ó trao ®æi d÷ liÖu, kÕt nèi víi m¹ng Internet ®Ó cung cÊp th«ng tin ®¸p øng cho nhu cÇu sö dông chung vµ nhu cÇu th«ng tin cña céng ®ång.

c) Tõ 2011 ®Õn 2015 : x©y dùng hoµn chØnh m¹ng néi bé tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia trªn c¬ së kÕt nèi c¸c m¹ng néi bé chuyªn ngµnh cña tõng lÜnh vùc (gäi lµ m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia).4. øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n ®Æc thï vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng theo h­íng øng dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ th«ng tin chuyªn dông cña n­íc ngoµi, khuyÕn khÝch c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vÒ phÇn cøng vµ phÇn mÒm trong n­íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xö lý khèi l­îng d÷ liÖu lín vµ n©ng cao ®é tin cËy cña kÕt qu¶ víi b­íc ®i cô thÓ nh­ sau :

a) Tõ 2006 ®Õn 2010 : x©y dùng phßng thÝ nghiÖm tÝnh to¸n hiÖu n¨ng cao cã kh¶ n¨ng xö lý c¸c bµi to¸n ®ßi hái tèc ®é tÝnh to¸n cao ®Ó xö lý khèi l­îng d÷ liÖu lín, phôc vô cho nhu cÇu chung cña toµn ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; khai th¸c cã hiÖu qu¶ phßng thÝ nghiÖm xö lý d÷ liÖu ¶nh, d÷ liÖu ®Þa lý ®­îc x©y dùng g¾n víi Tr¹m thu ¶nh vÖ tinh quèc gia; vËn hµnh phßng thÝ nghiÖm xö lý d÷ liÖu ®Þnh vÞ vÖ tinh GPS ®­îc x©y dùng g¾n víi tr¹m trung t©m cña hÖ thèng tr¹m GPS cè ®Þnh ®Æt t¹i Hµ Néi, kÕt hîp thu nhËn vµ xö lý d÷ liÖu tõ c¸c vÖ tinh th¨m dß, kh¶o s¸t nghiªn cøu tr¸i ®Êt phôc vô nhu cÇu d÷ liÖu trong n­íc.


b) Tõ 2011 ®Õn 2015 : n©ng cao kh¶ n¨ng xö lý d÷ liÖu lín, ®é tin cËy cña kÕt qu¶ thu ®­îc; gi¶i quyÕt ë møc cao h¬n ®èi víi bµi to¸n ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, quy ho¹ch sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn, dù b¸o tai biÕn thiªn nhiªn, dù b¸o tai biÕn vÒ m«i tr­êng do con ng­êi g©y ra; t¹o ®­îc c¸c s¶n phÈm phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n ®Æc thï vÒ th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
5. Thùc hiÖn tèt Ch­¬ng tr×nh tin häc ho¸ hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc (Ch­¬ng tr×nh 112) trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; kÕt hîp chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, x©y dùng m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia víi c¸c b­íc ®i cô thÓ nh­ sau :
a) Tõ nay ®Õn 2005 : tin häc ho¸ toµn diÖn c«ng t¸c v¨n phßng ®èi víi c¬ quan Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, c¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vµ t¹o mèi liªn hÖ qu¶n lý ®­îc tin häc ho¸ gi÷a ChÝnh phñ, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh ®èi víi qu¶n lý nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
b) Tõ 2006 ®Õn 2010 : tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh víi d©n nh»m c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong tõng lÜnh vùc thuéc ngµnh; thùc hiÖn ®¨ng ký, cÊp phÐp, phæ biÕn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, c«ng khai quy ho¹ch trong lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng trªn m¹ng th«ng tin chuyªn ngµnh.
c) Tõ 2011 ®Õn 2015 : tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ë møc cao; ®Ò xuÊt viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, xÐt duyÖt quy ho¹ch, h×nh thµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®­îc trî gióp th«ng qua hÖ thèng ph©n tÝch th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; t¹o cÇu nèi trùc tiÕp gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ ng­êi d©n th«ng qua hÖ thèng m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
6. X©y dùng ®ñ hÖ thèng v¨n b¶n quy ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt vÒ th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng trong thêi gian tõ nay tíi 2005, bao gåm c¸c c«ng viÖc sau :
a) Ban hµnh hÖ thèng v¨n b¶n quy ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt vÒ th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.
b) Tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c c¬ quan cung cÊp th«ng tin, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý th«ng tin, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng­êi sö dông th«ng tin, gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng tin, quyÒn së h÷u th«ng tin, c¬ chÕ cung cÊp th«ng tin, chÕ ®é b¶o ®¶m an toµn vµ an ninh th«ng tin vµ ®­a hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ã vµo cuéc sèng.
7. §µo t¹o c¸n bé c«ng nghÖ th«ng tin ®ñ ®¸p øng nhu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn l­îc øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng th«ng qua qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin; t¨ng hµm l­îng ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng, trung häc thuéc Bé, c¸c khoa ®µo t¹o chuyªn ngµnh vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng thuéc c¸c tr­êng ®¹i häc; ®µo t¹o chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cho c¸c chuyªn gia c«ng nghÖ th«ng tin lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ thuéc ngµnh; phæ cËp kiÕn thøc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trªn c¸c trang th«ng tin ®iÖn tö cña ngµnh, x©y dùng hÖ thèng ®µo t¹o tõ xa cho c¸n bé cña ngµnh ë ®Þa ph­¬ng.

III. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu vµ c¸c ch­¬ng tr×nh,

dù ¸n träng ®iÓm
1. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu:

a) Ho¹t ®éng x©y dùng, xÐt duyÖt c¸c dù ¸n, triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ph¶i c¨n cø néi dung cña ChiÕn l­îc ®Ó s¶n phÈm cña c¸c dù ¸n phï hîp víi tÝnh hÖ thèng cña ChiÕn l­îc;

b) Ban hµnh ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy trong thêi gian sím nhÊt ®Ó t¹o khung ph¸p lý trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn l­îc, ®Æc biÖt ph¶i quy ®Þnh sím hÖ thèng chuÈn d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng;

c) Huy ®éng nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau nh­ sù nghiÖp kinh tÕ, sù nghiÖp khoa häc, x©y dùng c¬ b¶n, Ch­¬ng tr×nh 112, hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), hîp t¸c víi n­íc ngoµi, v.v... ®Ó thùc hiÖn tõng phÇn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n trong ChiÕn l­îc, ®Æc biÖt cÇn tÝch cùc t×m kiÕm nguån vèn ODA ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín;

d) Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch viÖc ph¸t triÓn phÇn mÒm, ®Èy nhanh tiÕn ®é tin häc hãa trong øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cho ngµnh;

®) T¹o c¬ chÕ phèi hîp tèt gi÷a c¸c lÜnh vùc thuéc ngµnh gi÷a Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, gi÷a ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng víi c¸c ngµnh kh¸c ®Ó hîp t¸c ph¸t triÓn h¹ tÇng vÒ d÷ liÖu, tr¸nh t×nh tr¹ng c¸t cø d÷ liÖu;

e) T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c lÜnh vùc thuéc ngµnh tham gia c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c d÷ liÖu trong khu vùc vµ toµn cÇu nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chung vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

2. C¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n träng ®iÓm:

a) Ch­¬ng tr×nh ®æi míi trang thiÕt bÞ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, quan tr¾c tµi nguyªn vµ m«i tr­êng theo ®Þnh h­íng c«ng nghÖ sè.

TiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn, x©y dùng c¸c dù ¸n míi, b¶o ®¶m ®Çu t­ ®ång bé tõ c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n (cho ®iÒu tra c¬ b¶n), sù nghiÖp kinh tÕ, sù nghiÖp khoa häc, ODA. Ch­¬ng tr×nh hoµn thµnh vµo n¨m 2010 gåm c¸c dù ¸n cô thÓ sau:

- Dù ¸n ®æi míi trang thiÕt bÞ quan tr¾c, ®o ®¹c thuéc hÖ thèng c¸c tr¹m khÝ t­îng, thuû v¨n.

TiÕp tôc n©ng cÊp trang thiÕt bÞ t¹i c¸c tr¹m khÝ t­îng, thuû v¨n, h¶i v¨n, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé vµ hÖ thèng theo c«ng nghÖ sè tù ®éng ho¸ b»ng nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n (cho ®iÒu tra c¬ b¶n).

- Dù ¸n x©y dùng, ®æi míi trang thiÕt bÞ quan tr¾c m«i tr­êng thuéc hÖ thèng c¸c tr¹m quan tr¾c m«i tr­êng.

TiÕp tôc n©ng cÊp trang thiÕt bÞ t¹i c¸c tr¹m quan tr¾c m«i tr­êng, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé vµ hÖ thèng theo c«ng nghÖ sè tù ®éng hãa b»ng c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n (cho ®iÒu tra c¬ b¶n), sù nghiÖp kinh tÕ cho m«i tr­êng, ODA.

- Dù ¸n ®æi míi trang thiÕt bÞ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, th¨m dß ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý cho c¸c Liªn ®oµn ®Þa chÊt.

TiÕp tôc n©ng cÊp trang thiÕt bÞ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, th¨m dß ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé vµ hÖ thèng cho c¸c Liªn ®oµn ®Þa chÊt theo c«ng nghÖ sè b»ng c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n (cho ®iÒu tra c¬ b¶n), sù nghiÖp kinh tÕ cho ®Þa chÊt.

- Dù ¸n ®æi míi trang thiÕt bÞ bay chôp ¶nh, quÐt laser tõ m¸y bay, ®o ®¹c b¶n ®å ®Þa h×nh ®¸y biÓn.

N©ng cÊp thiÕt bÞ chôp ¶nh m¸y bay quang häc b»ng c«ng nghÖ chôp ¶nh sè hoÆc c«ng nghÖ quÐt laser tõ m¸y bay, n©ng cÊp thiÕt bÞ ®o s©u håi ©m b»ng thiÕt bÞ quÐt håi ©m chïm tia trong ®o ®¹c biÓn b»ng c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n (cho ®iÒu tra c¬ b¶n), sù nghiÖp kinh tÕ cho ®o ®¹c b¶n ®å, ODA.

- Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tr¹m thu vµ xö lý ¶nh vÖ tinh quèc gia.

X©y dùng tr¹m thu ¶nh vÖ tinh, tr¹m xö lý ¶nh vµ ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ viÔn th¸m trong gi¸m s¸t tµi nguyªn vµ m«i tr­êng b»ng nguån vèn ODA cña ChÝnh phñ Ph¸p.

- Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tr¹m GPS cè ®Þnh t¹i ViÖt Nam.

TiÕp tôc x©y dùng 7 tr¹m GPS cè ®Þnh thu liªn tôc tÝn hiÖu tõ vÖ tinh ®Þnh vÞ vµ ph¸t trë l¹i ®Ó n©ng cao ®é chÝnh x¸c ®Þnh vÞ, dÉn ®­êng; x©y dùng thªm 16 tr¹m cè ®Þnh thu nhËn liªn tôc tÝn hiÖu tõ vÖ tinh phôc vô quan tr¾c dÞch ®éng vá tr¸i ®Êt b»ng c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n (cho ®iÒu tra c¬ b¶n), ODA.

b) Ch­¬ng tr×nh x©y dùng c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia.

Néi dung bao gåm nhiÒu dù ¸n, mçi lÜnh vùc thuéc ngµnh thùc hiÖn mét dù ¸n riªng cã néi dung x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cho lÜnh vùc ®ã hoÆc cã néi dung tÝch hîp c¬ së d÷ liÖu, thùc hiÖn trong thêi gian tõ 2006 ®Õn 2010 b»ng c¸c nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ, ODA :

- Dù ¸n hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng qu¶n lý ®Êt ®ai.

Tin häc hãa hÖ thèng qu¶n lý ®Êt ®ai trªn c¬ së x©y dùng c¬ së d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2005 - 2010 b»ng nguån vèn ODA.

- Dù ¸n hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng qu¶n lý tµi nguyªn n­íc.

Tin häc hãa hÖ thèng qu¶n lý tµi nguyªn n­íc trªn c¬ së x©y dùng c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn n­íc vµ sö dông tµi nguyªn n­íc, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2010 b»ng nguån vèn ODA.

- Dù ¸n hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng qu¶n lý kho¸ng s¶n.

Tin häc hãa hÖ thèng qu¶n lý kho¸ng s¶n trªn c¬ së x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ kho¸ng s¶n vµ sö dông kho¸ng s¶n, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2010 b»ng nguån vèn ODA.

- Dù ¸n x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý.

X©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þa lý ®Ó sö dông chung, thùc hiÖn trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2005 b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.

- Dù ¸n x©y dùng c¬ së d÷ liÖu khÝ t­îng thuû v¨n.


X©y dùng c¬ së d÷ liÖu khÝ t­îng thuû v¨n, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2010 b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.

- Dù ¸n x©y dùng c¬ së d÷ liÖu m«i tr­êng.

X©y dùng c¬ së d÷ liÖu m«i tr­êng, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2010 b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.

- Dù ¸n x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þa chÊt.

X©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2010 b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.

- Dù ¸n x©y dùng th­ viÖn ®iÖn tö tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

Thu thËp toµn bé c¸c lo¹i tµi liÖu, s¸ch, b¸o, d÷ liÖu quan träng trong n­íc, khu vùc vµ quèc tÕ vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®Ó thµnh lËp mét th­ viÖn ®iÖn tö phôc vô nhu cÇu th«ng tin cho qu¶n lý nhµ n­íc vµ céng ®ång, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2005 - 2010 b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.

- Dù ¸n x©y dùng c¬ së d÷ liÖu tÝch hîp tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

X©y dùng hÖ thèng tÝch hîp toµn bé c¸c c¬ së d÷ liÖu chuyªn ngµnh thµnh c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia, thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2006 - 2010 b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.

c) Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

X©y dùng hÖ thèng m¹ng th«ng tin néi bé (Intranet) cho tõng lÜnh vùc cña ngµnh, tÝch hîp ®Ó trë thµnh hÖ thèng m¹ng th«ng tin tµi nguyªn vµ m«i tr­êng quèc gia, thùc hiÖn tõ 2007 ®Õn 2015 b»ng c¸c nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ, ODA.

d) Dù ¸n tin häc hãa hÖ thèng qu¶n lý nhµ n­íc (Ch­¬ng tr×nh 112 cña ChÝnh phñ).

X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng chÝnh phñ ®iÖn tö (kh«ng bao gåm néi dung x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ m¹ng truyÒn d÷ liÖu); thùc hiÖn tõ 2002 ®Õn 2010 (®ang triÓn khai) b»ng nguån vèn Ch­¬ng tr×nh 112 cña ChÝnh phñ.

®) Dù ¸n øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cho gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n chuyªn ®Ò vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n ®Æc thï vÒ xö lý khèi l­îng d÷ liÖu lín, triÓn khai lý thuyÕt nhËn d¹ng vµ trÝ tuÖ nh©n t¹o trong gi¶i ®o¸n th«ng tin vÒ tr¸i ®Êt, n©ng cao ®é chÝnh x¸c dù b¸o tai biÕn thiªn nhiªn, dù b¸o tai biÕn m«i tr­êng, nghiªn cøu khoa häc vÒ tr¸i ®Êt; thùc hiÖn tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2010 b»ng nguån vèn sù nghiÖp khoa häc, sù nghiÖp kinh tÕ.

e) Dù ¸n x©y dùng c¸c v¨n b¶n khung ph¸p lý vÒ qu¶n lý d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng.

X©y dùng NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thu nhËn, phæ cËp, qu¶n lý, sö dông d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt vÒ d÷ liÖu tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; thùc hiÖn tõ nay ®Õn n¨m 2005 (®ang triÓn khai) b»ng nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ.
§iÒu 2. Giao Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng chñ tr×, phèi hîp víi Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, c¸c c¬ quan liªn quan triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 1; phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh x©y dùng kÕ ho¹ch vèn hµng n¨m cho viÖc thùc hiÖn ChiÕn l­îc nµy.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

Thñ t­íng ChÝnh phñ

Phan V¨n Kh¶i - ®· ký
N¬i nhËn:

- Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng,

- ñy ban Th­êng vô Quèc héi,

- Thñ t­íng, c¸c Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ,

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP,

- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi,

- H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè

trùc thuéc Trung ­¬ng,

- V¨n phßng Trung ­¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng,

- V¨n phßng Quèc héi,

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc,

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao,

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ,

- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,

- C«ng b¸o,

- VPCP: BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,

Ng­êi ph¸t ng«n cña Thñ t­íng ChÝnh phñ,

c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ trùc thuéc,

- L­u: CN (5b), V¨n th­

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương