Ch¦¥ng X Cöa van c¤ng tr×nh thuû LîItải về 1.35 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích1.35 Mb.
#54383
C10-CuavanCTTL

 • CH¦¥NG x
 • CöA VAN C¤NG TR×NH THUû LîI
 • 10.1. KIÕN THøC CHUNG
 • 10.1.1. Kh¸i niÖm
 • - Cöa van lµ mét bé phËn c«ng tr×nh thuû lîi, bè trÝ t¹i c¸c lç th¸o n­íc cña ®Ëp, cèng … ®Ó ®iÒu tiÕt l­u l­îng vµ khèng chÕ mùc n­íc.
 • - Yªu cÇu khi thiÕt kÕ:
 • 10.1.2. Ph©n lo¹i
 • 1. Theo môc ®Ých sö dông:
 • Cöa van chÝnh, sù cè, söa ch÷a, thi c«ng.
 • 2. Theo vÞ trÝ:
 • Cöa van trªn mÆt
 • Lo¹i van trªn mÆt th­êng sö dông ë c¸c ®Ëp trµn, cèng lé thiªn... §Æc ®iÓm cña lo¹i nµy lµ khi ®ãng, ®Çu van nh« lªn khái mÆt n­íc.
 • Cöa van d­íi s©u
 • Van d­íi s©u th× khi ®ãng, van ngËp s©u trong n­íc vµ chÞu ¸p suÊt lín do n­íc truyÒn tíi.
 • 3. Theo c¸ch truyÒn lùc:
 • Van truyÒn lùc cho mè trô, van truyÒn lùc cho ng­ìng ®¸y.
 • 4. Theo vËt liÖu:
 • Cửa van thÐp, gç, BTCT. Khi thiÕt kÕ, tuú theo quy m« lín nhá, møc ®é quan träng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña van ®Ó chän vËt liÖu cho thÝch hîp.
 • 5. Theo h×nh thøc th¸o n­íc qua cöa van:
 • Th¸o n­íc ®¸y, th¸o n­íc mÆt vµ kÕt hîp
 • 10.2. CöA VAN PH¼NG
 • 10.2.1. Kh¸i qu¸t
 • - Lµ cöa van mµ b¶n ch¾n n­íc ph¼ng, chuyÓn ®éng theo ph­¬ng ®øng
 • - Th­êng th¸o n­íc ®¸y.
 • - Víi cöa van ph¼ng cã l­ìi gµ, cöa van ph¼ng 2 tÇng th× th¸o vËt næi dÔ dµng.
 • - ¦u ®iÓm:
 • CÊu t¹o ®¬n gi¶n, l¾p r¸p dÔ dµng.
 • Ch¾n n­íc vµ ®iÒu tiÕt kh¸ tèt.
 • Th¸o ®­îc vËt ®¸y.
 • Trô pin ng¾n.
 • - Nh­îc ®iÓm:
 • Lùc kÐo van (khi më) lín.
 • §ãng më kh«ng nhanh.
 • Khe van s©u, mè trô dµy.
 • - Ph¹m vi sö dông: Dïng réng r·i, c¶ trªn mÆt vµ d­íi s©u.
 • 10.2.2. X¸c ®Þnh lùc ®ãng më cöa van ph¼ng
 • + Lùc më van P1 vµ lùc ®ãng van P2 x¸c ®Þnh theo
 • 10.2.3. Cửa van phẳng bằng thép
 • Sö dông phæ biÕn ë nh÷ng n¬i cã nhÞp lín vµ chÞu ¸p lùc lín.
 • BÒn v÷ng, sö dông l©u dµi.
 • C¸c bé phËn cña cöa van gåm: b¶n mÆt ch¾n n­íc, c¸c dÇm chÝnh, dÇm phô, cét ®øng, cét biªn, thanh chèng chÐo.
 • 1. DÇm chÝnh; 2. DÇm phô; 3. Cét ®øng; 4. Cét biªn; 5. Thanh chèng chÐo; 6. B¶n mÆt ch¾n n­íc
 • 10.2.4. Cửa van phẳng bằng gỗ
 • - Dùng ở những công trình nhỏ với chiều rộng b = 1  3 (m); cột nước tác dụng h = 2  3 (m).
 • - Có cấu tạo đơn giản, trọng lượng nhỏ.
 • - Thường dùng loại van trượt ở nơi sẵn gỗ.
 • - Thời gian dùng không lâu vì gỗ chóng mục.
 • - Gồm:
 • - Các dầm gỗ ghép lại bằng chốt mộng và có nẹp bắt bu lông, tính như dầm đơn gối 2 đầu.
 • - Cửa van nối với cần thép cứng và vít đóng mở.
 • - Phai là các dầm đơn, đặt liên tiếp lên nhau để chắn nước.
 • - Thường dùng chắn nước tạm thời
 • - Vật liệu là gỗ, bê tông cốt thép, thép.
 • - Tải trọng chủ yếu là trọng lượng bản thân và áp lực nước.
 • - Thả phai xuống, kéo phai nhờ móc ở 2 đầu phai.
 • - Tính kết cấu như 1 dầm đơn
 • 10.2.5. Phai
 • 10.3. CỬA VAN HÌNH CUNG
 • 10.3.1. Khái niệm chung:
 • - Cửa van có bản chắn nước cong mặt trụ
 • - Bản mặt chịu áp lực nước rồi truyền qua hệ thống dầm, dàn tới càng van và rồi tới mố trụ.
 • - Chuyển động quay quanh tâm quay.
 • - Ưu điểm van cung:
 • - Nhược điểm:
 • 10.3.2. Một số nguyên tắc bố trí và cấu tạo
 • 1. B¶n ch¾n n­íc; 2. DÇm chÝnh; 3. DÇm phô; 4. Cét ®øng; 5. Cµng ®ì; 6. Khíp quay.
 • Cửa van hình cung gồm: bản chắn nước, hệ thống dầm dàn, càng đỡ, khớp quay

tải về 1.35 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương