Chương trình


MOÂ TAÛ PHAÃU DIEÄN PHAÂN TÍCH (ÑD-06)tải về 1.4 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.4 Mb.
#21247
1   2   3   4   5   6   7

MOÂ TAÛ PHAÃU DIEÄN PHAÂN TÍCH (ÑD-06)
I. TEÂN ÑAÁT: VIEÄT NAM: Ñaát maën trung bình vaø ít

FAO: Hapli- Salic Fluvisols (FL sz ha)

II. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG

- Ñòa ñieåm: Xaõ Taân Thuaän, huyeän Ñaàm Dôi, tæng Caø Mau.

- Toïa ñoä: Vó ñoä: 9o 02’26’’B; Kinh ñoä: 105o 22’01’’Ñ

- Maãu chaát ñaù meï: Traàm tích soâng bieån. Ñòa maïo: Ñoàng baèng phuø sa; Ñòa hình: Thaáp.

- Nöôùc ngaàm: Xuaát hieän noâng, khoaûng 90 cm; Chaát löôïng: Maën

- Thöïc vaät töï nhieân vaø söû duïng ñaát: Coû laù, coû loâng coâng; 1 vuï luùa + toâm QCCT- Ngaøy moâ taû: 16 / 05 / 2005.
III. MOÂ TAÛ TAÀNG ÑAÁT

Ap 00-10 cm: Seùt, aåm, maøu naâu vaøng xaùm (10YR 5/6, yellowish brown), ñoám ræ vaøng ñoû theo veät reã (7.5YR 5/6, strong brown) (3-5%V); caáu truùc cuïc taûng meàm- yeáu, xoáp, ít chaët, nhieàu reã coû, reã luùa vaø höõu cô baùn phaân huûy; chuyeån lôùp töø töø veà maøu saéc vaø ñoä chaët.

Bw1 10-25 cm: Seùt, aåm, maøu naâu vaøng (10YR 5/6, yellowish brown), ñoám vaøng ñoû (7.5YR 5/6, strong brown) (15-20%V); caáu truùc cuïc taûng meàm-yeáu, deûo dính vöøa khi öôùt, cöùng khi khoâ, xoáp vöøa, chaët hôn taàng keá treân; chuyeån lôùp roõ veà maøu saéc vaø ñoä chaët daïng löôïn soùng.

Ab 25-70 cm: Seùt, aåm öôùt, maøu naâu xaùm (10YR 5/2,5, grayish brown to brown),…

Bw2 70-90 cm: Seùt, aåm öôùt, maøu xaùm naâu (10YR 7/3, very pale brown), loang loå vaøng ñoû (7.5YR 7/6, reddish yellow) chieám tyû leä khoaûng 45-50%V; caáu truùc cuïc taûng meàm- yeáu, deûo dính khi aåm öôùt, cöùng khi khoâ, ít xoáp, chaët hôn caùc taàng treân; chuyeån lôùp roõ veà maøu saéc vaø ñoä chaët theo daïng löôïn soùng.

BC 90-130 cm: Seùt, öôùt, maøu xaùm naâu nhaït (10YR 7/3, very pale brown), caáu truùc taûng meàm- yeáu; deûo-dính khi öôùt, cöùng khi khoâ; ít xoáp, ít chaët hôn caùc taàng treân.
IV. KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH ÑAÁT

Ñoä saâu

PH

OM

Toång soá (%)

P2O5

Cation TÑ (me/ñ)

(cm)

H2O

KCl

H2O2

(%)

N

P2O5

K2O

D.tieâu

Ca2+

Mg2+

00-10

6.60

5.66

4.00

2.058

0.142

0.062

1.090

4.36

4.0

6.50

10-25

6.29

5.84

4.00

1.811

0.112

0.041

1.221

3.49

3.7

6.65

25-70

7.30

6.24

4.00

1.434

0.084

0.056

1.090

3.89

2.7

7.20

70-90

7.72

7.00

4.00

1.194

0.084

0.067

1.103

4.96

3.0

7.50

90-130

7.94

7.52

4.00

3.552

0.056

0.057

1.135

6.70

2.2

7.65
Ñoä saâu

CEC

Fe3+

SO42-

Cl-

TMT

EC

Thaønh phaàn cô giôùi (%)

(cm)

(me/..gñ)

(mg)

(%)

(%)

(%)

(mS/cm)

Seùt

Thòt

Caùt

00-10

17.8

0.26

0.01

0.09

0.16

1.41

54.64

24.00

21.36

10-25

18.7

10.79

0.08

0.42

0.94

7.70

50.64

24.00

25.36

25-70

16.4

8.61

0.03

0.44

0.90

8.56

62.64

14.00

23.36

70-90

15.3

10.43

0.02

0.49

0.98

8.81

56.64

20.00

23.36

90-130

18.2

7.15

0.02

0.54

1.08

10.11

60.64

20.00

19.36

V. KEÁT LUAÄN: Ñaát maën ít, ñòa hình baèng phaúng. Lôùp ñaát maët (taàng Ap vaø Ab) daøy, coù löôïng höõu cô khaù, xoáp; dinh döôõng cao, muøn, ñaïm vaø kaly giaàu; laân toång soá vaø deã tieâu thaáp; ít chua; dung löôïng trao ñoåi cation khaù. Ñaát coù theå söû duïng ñeå troàng luùa nöôùc vaøo muøa möa vaø moät soá caây troàng caïn ngaén ngaøy vaøo muøa khoâ nhö baép, khoai, döa, baàu, bí, ñaäu, ñoã...; caàn chuù yù giöõ nöôùc ngoït vaø boùn boå sung laân cho ñaát.


MOÂ TAÛ PHAÃU DIEÄN PHAÂN TÍCH (ÑD-32)
I. TEÂN ÑAÁT: VIEÄT NAM: Ñaát pheøn tieàm taøng saâu, maën (Sp2M)

FAO: Hyposali- Endoprothothionic Fluvisols (FL titn szw)

II. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG:

- Ñòa ñieåm: Xaõ Traàn Phaùn, Ñaàm Dôi, Caø Mau. Toïa ñoä: Vó ñoä: 8o59’37’’B; Kinh ñoä:105o08’11’’Ñ.

- Maãu chaát ñaù meï: Traàm tích soâng bieån hoãn hôïp. Ñòa maïo: Ñoàng baèng phuø sa; Ñòa hình: Thaáp.

- Nöôùc ngaàm: Xuaát hieän noâng, khoaûng 70 cm; Chaát löôïng: Maën

- Thöïc vaät töï nhieân vaø söû duïng ñaát: naên oáng, suùng; Toâm QCCT

- Ngaøy moâ taû: 18 / 05 /2005.

III. MOÂ TAÛ TAÀNG ÑAÁT

Ap 00-10 cm: Seùt, aåm öôùt, maøu naâu nhaït (10YR 6/3, pale brown); ñoám vaøng ñoû (7.5YR 6/6, reddish yellow) theo veät reã (7-10%V); caáu truùc cuïc taûng möùc ñoä yeáu; chaët bí, ít xoáp; ít reã coû, reã luùa; ít xaùc baû höõu cô; chuyeån lôùp roõ veà maøu saéc vaø ñoä chaët theo daïng löôïn soùng nheï.

Ab 10-50 cm: Seùt, öôùt, maøu xaùm ñen (10YR 4/1, dark gray); nhieàu muøn; caáu truùc cuïc taûng meàm, möùc ñoä caáu truùc raát yeáu, deûo dính vöøa; xoáp, ít chaët; coøn ít reå coû luùa vaø xaùc baû höõu cô baùn phaân huûy; chuyeån lôùp roõ veà maøu saéc vaø ñoä chaët theo daïng löôïn soùng.

Bw 50-70 cm: Seùt, öôùt, maøu xaùm naâu nhaït (10YR 6/2, light brownish gray); ñoám vaøng ñoû (7.5YR 6/6, reddish yellow) (10%V); caáu truùc taûng meàm- yeáu (gaàn baùn thuaàn thuïc), deûo dính; ít xoáp, ít chaët; raát ít höõu cô ñaõ muïc; gley maïnh; chuyeån lôùp töø töø veà maøu saéc daïng löôïn soùng.

Cp 70-130 cm: Seùt, öôùt, maøu xaùm xanh (10YR 6/1, gray); gaàn khoâng thuaàn thuïc, ít deûo dính hôn taàng keá treân; ít xoáp, ít chaët; gley maïnh.
IV. KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH ÑAÁT

Ñoä saâu

PH

OM

Toång soá (%)

P2O5

Cation TÑ (me/ñ)

(cm)

H2O

KCl

H2O2

(%)

N

P2O5

K2O

D.tieâu

Ca2+

Mg2+

00 - 10

6.01

5.03

4.00

2.650

0.175

0.034

1.435

4.02

2.5

7.0

10 - 50

6.18

4.79

4.00

4.162

0.222

0.033

1.467

3.35

3.0

7.0

50 - 70

6.15

5.50

4.00

2.182

0.088

0.034

1.290

4.36

3.8

7.1

70 - 130

5.46

4.50

2.50

1.687

0.158

0.052

1.260

8.04

3.2

10.9
Ñoä saâu

CEC

Fe3+

Al3+

SO42-

Cl-

TMT

EC

Thaønh phaàn cô giôùi (%)

(cm)

(me/ñ)

(mg)

(me)

(%)

(%)

(%)

(mS/cm)

Seùt

Thòt

Caùt

00 - 10

20.5

15.79

-

0.01

0.07

0.14

0.39

44.64

28.00

27.36

10 - 50

16.5

16.28

-

0.01

0.09

0.15

0.39

50.64

20.00

29.36

50 - 70

16.5

6.34

-

0.04

0.17

0.39

1.10

48.64

22.00

29.36

70 - 130

19.6

15.70

2.0

0.20

0.32

0.80

2.17

38.64

26.00

35.36V. KEÁT LUAÄN: Ñaát maën ít, ñòa hình baèng phaúng. Lôùp ñaát maët cuõ (taàng Ab) daøy, coù löôïng höõu cô khaù; muøn, ñaïm vaø kaly giaàu; laân toång soá vaø deã tieâu thaáp; ít chua; dung löôïng trao ñoåi cation khaù cao. Lôùp ñaát maët hieän taïi do môùi ñöôïc ñaøo ñaép leân töø taàng Bw neân coøn chaët bí vaø coù löôïng saét hoøa tan khaù cao, laøm aûnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng cuûa boä reã luùa, vì vaäy laøm cho luùa bò cheát, do ñoù caàn chuù yù caûi taïo ñoä xoáp vaø thoaùt thuûy vaøo ñaàu muøa möa ñeå haïn cheá möùc gaây ñoäc cuûa saét. Nhìn chung ñaây laø moät trong nhöõng loaïi ñaát toát cuûa vuøng, coù theå söû duïng ñeå troàng luùa nöôùc vaøo muøa möa vaø moät soá caây troàng caïn ngaén ngaøy vaøo muøa khoâ nhö baép, khoai, döa, baàu, bí, ñaäu, ñoã...
______________________________________________________________


Trang


B¶n ®å ®Êt, B¶n ®å thÝch nghi ®Êt ®ai HuyÖn §Çm D¬i


tải về 1.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương