CHƯƠng trình quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022tải về 44.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích44.59 Kb.
#14345
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2013

Số: 05/CT-ĐTN


CHƯƠNG TRÌNH

Quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến năm 2022

–––––––––


Căn cứ Kế hoạch 53-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, nhằm chủ động trong công tác tạo nguồn cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn và năng lực để thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Thành Đoàn xây dựng chương trình quy hoạch – đào tạo – bố trí cán bộ Đoàn – Hội – Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, tầm nhìn đến 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU:

1. Thực hiện hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn và công tác quy hoạch cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017. Đồng thời, định kỳ hàng năm rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và chuẩn bị nguồn cho nhiệm kỳ X (2017 – 2022) của Đại hội Đoàn Thành phố.
2. Đào tạo chuẩn hóa trong nhiệm kỳ đội ngũ cán bộ các cấp theo quy định tại Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành; đồng thời xác định tầm nhìn đến nhiệm kỳ X (2017 – 2022) cho công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ.
3. Bố trí trên 80% cán bộ sau đào tạo phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực công tác. Các đơn vị đảm bảo tuyển dụng và bố trí tối thiểu 85% số lượng định biên được phân bổ. Quan tâm đúng mức việc định hướng công việc sau khi thôi tham gia công tác Đoàn.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác Quy hoạch và tạo nguồn cán bộ:

1.1. Đối với cấp Thành:

- Triển khai, quán triệt nội dung Quy chế cán bộ Đoàn đến tất cả các đơn vị trực thuộc. Song song đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn nghiên cứu, tiếp thu các quy định của Đảng để điều chỉnh và ban hành mới Quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh (Thực hiện thường xuyên hàng năm).


- Phát hiện các nhân tố từ thực tiễn công tác tại cơ sở và theo từng tuyến đối tượng cụ thể, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp và các điển hình đoàn viên thanh niên tiêu biểu.
- Đầu tư cho công tác đánh giá cán bộ. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hoàn tất: trong quý III/2013. Định kỳ hằng năm, tiến hành rà soát để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013 – 2017 tại từng đơn vị (hoàn thành chậm nhất là quý IV năm 2013).
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố xây dựng kế hoạch quy hoạch theo nhiệm kỳ và xác định quy hoạch cho nhiệm kỳ sau. Hoàn thành trong quý IV năm 2013.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình quy hoạch cán bộ theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể là: Chương trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi, Chương trình Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân (Triển khai thực hiện vào quý I hàng năm).
1.2. Đối với các đơn vị trực thuộc:

- Tập trung thực hiện hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013 – 2017 tại đơn vị theo phân cấp, riêng các Quận - Huyện Đoàn thì thực hiện quy hoạch cả các chức danh lãnh đạo Nhà Thiếu nhi Quận - Huyện. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc tiến hành xây dựng bảng mô tả công việc theo từng chức danh, xác định tiêu chuẩn và quy hoạch đến chức danh lãnh đạo các phòng, ban, bộ phận. Thời gian hoàn tất: trong quý III/2013.


- Tham mưu với Cấp ủy – Chính quyền để tạo cơ chế cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch và nhân sự kế thừa (phù hợp với điều kiện của từng đơn vị). Chủ động xây dựng nội dung để tạo nguồn cán bộ theo đặc thù của đơn vị.
- Tham gia tích cực và có hiệu quả Chương trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi và Chương trình Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân do Ban Thường vụ Thành ủy triển khai.
2. Công tác Đào tạo cán bộ:

2.1. Đối với cấp Thành: Tập trung hoàn tất việc nâng cấp Trường Đoàn thành Trường Cao đẳng thanh niên Lý Tự Trọng; tổ chức định kỳ hằng năm các nội dung sau (ưu tiên cán bộ trong quy hoạch đã được phê duyệt):
- Về chuyên môn nghiệp vụ:

+ Giới thiệu và cử cán bộ Đoàn tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ – tiến sĩ của thành phố (nếu phù hợp).

+ Phối hợp, liên kết với các trường Đại học trên địa bàn thành phố tổ chức chiêu sinh đào tạo ít nhất 02 lớp cử nhân, ưu tiên các chuyên ngành có liên quan đến công tác thanh thiếu nhi (ví dụ như Luật, Công tác xã hội, văn hóa, giáo dục công dân – công tác Đội,…).

+ Định kỳ hằng năm, tiếp tục duy trì và đổi mới phương thức tổ chức lớp đào tạo cán bộ Đoàn nguồn của thành phố. Song song đó, tổ chức gặp gỡ đội ngũ cán bộ định kỳ để qua đó tạo nguồn cán bộ đảm bảo yêu cầu để cung cấp cho hệ thống Đoàn TNCS Thành phố và các đơn vị trực thuộc.

+ Xây dựng cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ chủ động tham gia các lớp đào tạo có chuyên ngành phù hợp cho cá nhân và tổ chức Đoàn.
- Về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh niên:

+ Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo Cử nhân chính trị, Cao cấp chính trị theo phân bổ của Ban Tổ chức Thành ủy.

+ Phối hợp với Trường Cán bộ Thành phố tổ chức ít nhất là 04 lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính cho đội ngũ cán bộ Đoàn của Thành phố. Song song đó, hướng dẫn về quy trình và thủ tục để xét công nhận đạt trình độ tương đương Trung cấp Chính trị và học bổ sung theo quy định.

+ Tổ chức ít nhất là 03 lớp Trung cấp thanh vận cho đội ngũ cán bộ Đoàn của Thành phố, gắn với từng đối tượng cụ thể hàng năm.


- Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác:

+ Chỉ đạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng thực hiện đảm bảo các nội dung theo lịch do Ban Thường vụ Thành Đoàn phê duyệt, đặc biệt tập trung cho 03 nội dung sau:  • Hoàn chỉnh khung giáo trình, nội dung cơ bản của từng lớp, từng nội dung cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở Đoàn chủ động trong tổ chức tại cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2013.

  • Hình thành đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có chất lượng theo từng tuyến nội dung cụ thể. Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2013.

  • Tham mưu tổ chức ở cấp thành các lớp chuyên đề theo từng chức danh cán bộ Đoàn – Hội – Đội và theo nhu cầu cần thiết của đội ngũ (ví dụ như kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng quản trị nguồn nhân lực…). Mỗi quý tổ chức ít nhất từ 2 lớp chuyên đề.

+ Tổ chức các hội thi cấp thành để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kiểm tra kiến thức, năng lực công tác và bổ sung hoàn thiện, cụ thể là: Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, các hội thi gắn với nghiệp vụ công tác của từng đối tượng, khu vực…

- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành Đoàn, Trường Đoàn Lý Tự Trọng xây dựng chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm và cán bộ thuộc diện quy hoạch đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra.


2.2. Đối với các đơn vị trực thuộc:

- Về chuyên môn nghiệp vụ:

+ Khuyến khích và tham mưu được cơ chế cho đội ngũ cán bộ học tập nâng cao trình độ, đảm bảo đáp ứng được các quy định hiện hành.

+ Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các lớp đào tạo do Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai.

- Về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh niên:

+ Chủ động giới thiệu cán bộ Đoàn cho Cấp ủy – Chính quyền cử tham gia các lớp đào tạo theo khả năng của từng đơn vị.

+ Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các lớp đào tạo do Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai.

+ Chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận – huyện tổ chức thường xuyên, định kỳ các lớp sơ cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và dự nguồn cán bộ Đoàn; đồng thời tổ chức các lớp học tập 6 bài lý luận chính trị cho đông đảo đội ngũ đoàn viên trực thuộc, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 95% đoàn viên học tập và hoàn thành.


- Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác:

+ Đảm bảo tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, khu vực, đặc biệt là các lớp chuyên đề theo từng lĩnh vực công tác.

+ Tổ chức các hội thi, sân chơi để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kiểm tra kiến thức, năng lực công tác và bổ sung hoàn thiện.
3. Công tác bố trí cán bộ:

3.1. Đối với cấp Thành:

- Định kỳ hằng năm, trên cơ sở kế hoạch đào tạo, huấn luyện chung, Ban Thường vụ Thành Đoàn quán triệt và xác lập cơ chế để đảm bảo 100% cán bộ được bố trí công tác sau đào tạo.

- Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, tiến hành thực hiện công tác bổ nhiệm, phân công, luân chuyển phù hợp theo thực tiễn để đảm bảo thực hiện được công tác bố trí cán bộ theo quy hoạch.

- Ban Thường vụ Thành Đoàn thường xuyên làm việc với Cấp ủy – Lãnh đạo các đơn vị để đảm bảo bố trí ít nhất 85% số lượng cán bộ theo định biên được phân bổ (định kỳ 1 quý/1 lần). Quan tâm đến hướng bố trí công việc cho cán bộ sau khi thôi tham gia công tác Đoàn.


3.2. Đối với các đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, tiến hành thực hiện công tác bổ nhiệm, phân công, luân chuyển phù hợp theo thực tiễn để đảm bảo thực hiện được công tác bố trí cán bộ theo quy hoạch.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn thì cần có lộ trình bố trí cán bộ trong diện quy hoạch để tiếp cận, rèn luyện trong thực tiễn công việc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác khi nhận nhiệm vụ.

- Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán bộ để kịp thời báo cáo và tham mưu cho Cấp ủy – Lãnh đạo đơn vị hướng bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ sau khi thôi tham gia công tác Đoàn.

- Chủ động tham mưu với cấp ủy – lãnh đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng – Nhà nước với cán bộ Đoàn – Hội – Đội tại các khu vực, đối tượng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Tổ Công tác chức thực hiện: gồm các đồng chí sau

- Tổ Trưởng: đồng chí Bí thư Thành Đoàn

- Tổ Phó Thường trực: đồng chí Phó Bí thư là Trưởng Khối Xây dựng Đoàn

- Tổ Phó: các đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn phụ trách phong trào và phụ trách công tác thiếu nhi.

- Các thành viên:

+ Đồng chí UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn

+ Đồng chí UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

+ Đồng chí UVBTV, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

+ Đồng chí UVBTV, Trưởng Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn

+ Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn

+ Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn

+ Các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng


2. Phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn là bộ phận thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để tham mưu cho Tổ Công tác thực hiện Chương trình và Ban Thường vụ Thành Đoàn các nội dung đã xác lập trong Chương trình theo tiến độ cụ thể.
3. Phân công Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn theo dõi, kiểm tra định kỳ và chuyên đề, từ đó đánh giá việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn các nội dung của Chương trình.
4. Phân công Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng căn cứ nội dung Chương trình để chủ động xây dựng các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và trình xin ý kiến Tổ công tác và Ban Thường vụ Thành Đoàn theo tiến độ đề ra.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 5/2013: bổ sung, điều chỉnh dự thảo và trình thông qua Ban Chấp hành Thành Đoàn.

- Quý II/2013: thực hiện hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ từ các đơn vị trực thuộc đến cấp Thành (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Quý 1 định kỳ hằng năm: triển khai kế hoạch đào tạo cụ thể trong năm.

- Tháng 6/2015: Sơ kết việc thực hiện giữa giai đoạn (2013 – 2017) và triển khai các nội dung còn lại.

- Tháng 9/2017: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.


TM. BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN


Nơi nhận:

- TWĐoàn: BBT, BTC, Ban TNCNĐT, VP;

- Thành ủy: TT, BTC, BDV;

- BCH Thành Đoàn;

- Thành viên Tổ công tác;

- Các Ban – Văn phòng Thành Đoàn;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

- Lưu (VT-LT).


BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Quốc Phong


Каталог: vanphong -> data -> news -> 2014
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÀnh đOÀn bộ TƯ LỆnh thành phố HỒ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1042- tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 160-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 220-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> THÔng báo v/v tổ chức Liên hoan, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tp. Hồ Chí Minh
2014 -> Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn khu vực doanh nghiệp lần I năm 2014 Tổ 1
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 1331-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh đOÀn tncs hồ chí minh
2014 -> KẾ hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

tải về 44.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương