Ch­¬ng tr×nh häc bæng cña c ng ty Human Resorcia dµnh cho sinh viªn ngµnh kü thuËt Th ng b¸o vÒ kÕ ho¹ch pháng vÊn, trao häc bæng vµ khai gi¶ng líp häc tiÕng NhËttải về 165.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích165.44 Kb.
Ch­¬ng tr×nh häc bæng cña c«ng ty Human Resorcia

dµnh cho sinh viªn ngµnh kü thuËt

Th«ng b¸o vÒ kÕ ho¹ch pháng vÊn, trao häc bæng vµ khai gi¶ng líp häc tiÕng NhËt
I. LÞch pháng vÊn

Ngµy 28- 1- 2008: Dµnh cho ®èi t­îng øng tuyÓn lµ sinh viªn n¨m thø 3 cña tr­êng §H C«ng nghÖ, sinh viªn n¨m thø 4 cña §¹i häc B¸ch khoa (15 ng­êi- Danh s¸ch sè 1)

 • 13:30~: Häp Héi ®ång tuyÓn dông (Phßng 108- nhµ E3- §¹i häc C«ng NghÖ- §HQG Hµ Néi)

 • 13:45~: Sinh viªn cã mÆt (Phßng 212- nhµ E3- §¹i häc C«ng nghÖ- §HQG Hµ Néi)

 • 13:45~ : Phæ biÕn, h­íng dÉn sinh viªn

 • 14:00~18:00: Pháng vÊn (16:00 ~ 16:15: NghØ gi¶i lao)

+ Thêi gian: 15 phót/ 1 ng­êi

+ Thø tù pháng vÊn: Theo danh s¸ch ®· lËp

+ §Þa ®iÓm: Phßng 108 - nhµ E3 - §¹i häc C«ng nghÖ - §HQG Hµ Néi

+ Ng«n ng÷ sö dông: TiÕng NhËt, tiÕng ViÖt (cã phiªn dÞch)


Ngµy 29- 1- 2008: Dµnh cho ®èi t­îng øng tuyÓn lµ sinh viªn n¨m thø 4 cña tr­êng §H C«ng nghÖ, sinh viªn n¨m thø 5 cña §¹i häc B¸ch khoa (18 ng­êi- Danh s¸ch sè 2)

 • 8:00: TËp trung sinh viªn (Phßng 212 - nhµ E3 - §¹i häc C«ng nghÖ - §HQG Hµ Néi) . TÊt c¶ 18 sinh viªn trong danh s¸ch sè 2 cã mÆt.

S¸ng: Pháng vÊn 12 sinh viªn ®Çu tiªn trong danh s¸ch sè 2

- 8: 15~ 11:30: Pháng vÊn (10: 00~ 10:15 nghØ gi¶i lao)

+ Thêi gian: 15 phót / 1 ng­êi

+ Thø tù pháng vÊn: Theo thø tù trong danh s¸ch

+ §Þa ®iÓm: Phßng 108 - nhµ E3 - §¹i häc C«ng nghÖ - §HQG Hµ Néi

+ Ng«n ng÷ sö dông: TiÕng NhËt, tiÕng ViÖt (cã phiªn dÞch)ChiÒu: Pháng vÊn 6 sinh viªn cßn l¹i trong danh s¸ch sè 2

 • 13:30 ~ 15:00: Pháng vÊn

+Thêi gian: Mçi ng­êi 15 phót

+ Thø tù pháng vÊn: Theo thø tù trong danh s¸ch

+ §Þa ®iÓm: Phßng 108- nhµ E3- §¹i häc C«ng nghÖ- §HQG Hµ Néi

+ Ng«n ng÷ sö dông: TiÕng NhËt, tiÕng ViÖt (cã phiªn dÞch)

- 15:30: Häp Héi ®ång tuyÓn dông (Phßng 108- nhµ E3- §¹i häc C«ng nghÖ- §HQG Hµ Néi)

C«ng bè kÕt qu¶: S¸ng 30 th¸ng 1 n¨m 2008 (Qua Website cña ch­¬ng tr×nh vµ qua ®Þa chØ Email c¸ nh©n cña c¸c sinh viªn (nÕu cã)).

II. lÔ trao häc bæng vµ khai gi¶ng líp häc tiÕng NhËt


 • Thêi gian: Ngµy 30- 1- 2008

 • §Þa ®iÓm: khu gi¶ng ®­êng B2- Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷- §¹i häc Quèc gia Hµ Néi (C¹nh tr­êng §¹i häc c«ng nghÖ, ®èi diÖn tßa nhµ ®iÒu hµnh cña §¹i häc Quèc gia)

 • KÕ ho¹ch cô thÓ:


PhÇn 1: 17:30 ~ 18:30

LÔ trao häc bæng vµ khai gi¶ng líp häc

 • §Þa ®iÓm: Héi tr­êng 8 (tÇng 4) - khu gi¶ng ®­êng B2- Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷- §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Thµnh phÇn:

+ §¹i diÖn cña 3 tr­êng ®¹i häc

+ Ban ®iÒu hµnh vµ Ban th­ ký cña ch­¬ng tr×nh häc bæng

+ C¸c gi¸o viªn tham gia gi¶ng d¹y tiÕng NhËt.

+ C¸c sinh viªn tróng tuyÓn • Néi dung:

+ Giíi thiÖu vÒ ch­¬ng tr×nh häc bæng

+ Ph¸t biÓu chóc mõng cña ®¹i diÖn Human Resorcia vµ tr­êng ®¹i häc

+ Ph¸t biÓu c¸m ¬n cña ®¹i diÖn sinh viªn

+ Trao häc bæng

+ Giíi thiÖu vµ h­íng dÉn vÒ khãa häc tiÕng NhËt

(Khoa Ng«n ng÷ vµ V¨n hãa Ph­¬ng §«ng)


PhÇn 2: 18:45~ 20:15

Giê häc tiÕng NhËt

 • §Þa ®iÓm: Héi tr­êng 8 (TÇng 4)- Khu gi¶ng ®­êng B2- Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷- §HQG Hµ Néi

 • Thµnh phÇn:

+ Toµn bé sinh viªn tróng tuyÓn

+ Gi¸o viªn phô tr¸ch buæi häc (c« NguyÔn H¶i V©n)

+ Dù giê: §¹i diÖn Human Resorcia vµ c¸c gi¸o viªn quan t©m.
Lịch phỏng vấn Sinh viên năm thứ 3 (ĐHCN), năm thứ 4 (ĐHBKHN) đăng ký tham gia xét học bổng Human Resocia

(Danh sách số 1)


STT

Họ và tên

Bàn phỏng vấn

Trường

Ngày sinh

Hộ khẩu

Lớp

Điểm TB

Liên hệ

Hồ sơ gồm

Phỏng vấn buổi chiều ngày 28 /01/2008 (14:00~18:00)

1

Lê Thuận Mười
14:00
ĐHCN

10/09/1987

Quảng Bình

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


8.25

0168.8959865

Dai_cao_thuqb@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), Đơn xin cấp học bổng (2), Giấy chứng nhận là SV, Giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh

2

Trần Bình Giang
14:15
ĐHCN

10/11/1987

Bắc Giang

QH-2005-I/CQ

CNTT


8.45

0974704797

giangtranbinh@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), Giấy chứng nhận là SV, Giấy khám sức khoẻ

3

Nguyễn Thanh Hải
14:30
ĐHCN

17/09/1987

Hà Tây

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.83

NR: 04.7572131

Nguyenthanhhai_bv@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh

4

Nguyễn Thị Ngoan
14:45
ĐHCN

12/08/1987

Hưng Yên

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


8.16

0972922621

Nguyenngoan1987@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh

5

Nguyễn Duy Hiếu
15:00
ĐHCN

20/01/1987

Hà Nội

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


9.49

0936357492

ngduyhieu@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ, các chứng nhận khen thưởng

6

Nguyễn Thuý Vân
15:15
ĐHCN


24/12/1987

Hà Nội

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.76

NR:04.2470061

Nguyenthuyvan1987@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

7

Phan Thanh Tùng
15:30
ĐHCN


01/09/1987

Thái Nguyên

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.81

0962277189

Rose_killer_1987@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ, các chứng nhận khen thưởng

8

Hoàng Mạnh Hùng
15:45
ĐHCN


29/08/1987

Bắc Giang

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.5

0977162153

Dai_cao_thu_87@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

Nghỉ giải lao (16h:16h15)

9

Đặng Thị Sương
16:15
ĐHCN


16/10/1987

Nghệ An

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.67

0984067212

Dangsuong_k50da@yahoo.comSơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

10

Đặng Hữu Đĩnh
16:30
ĐHCN


2/09/1987

Hà Tây

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.78

0982609825

MU_vn65@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

11

Vũ Ngọc Tuyên
16:45
ĐHCN


4/3/1987

Nam ĐỊnh

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.57

0986566504

Ngoctuyen50da@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

12

Phạm Đức Đăng
17:00
ĐHCN

08/02/1987

Hải Dương

QH-2005-I/CQ

CNTT


8.45

0976161484

Friend_forever87@yahoo.com


Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh

13

Hồ Thị Anh
17:15
ĐHCN

03/02/1986

Phú Thọ

QH-2005-I/CQ

VLKT


7.44

0976493974

Saobang_x7@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

14

Hoàng Thị Thanh

17:30
ĐHCN

13/01/1987

Thái Nguyên

QH-2005-I/CQ

ĐTVT


7.35

0979305540

Sos20352@coltech.vnu.vn

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

15

Lê Thị Quỳnh
17:45
ĐHCN

6/4/1986

Thanh Hoá

QH-2005-I/CQ

VLKT


7.43

0979922376

lequynhcn@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.


Lịch phỏng vấn sinh viên năm thứ 4 (ĐHCN), năm thứ 5 (ĐHBKHN) đăng ký tham gia xét học bổng Human Resocia

(Danh sách số 2)STT

Họ và tên

(Giờ phỏng vấn)

Bàn phỏng vấn

Trường

Ngày sinh

Hộ khẩu

Lớp

Điểm TB

Liên hệ

Hồ sơ gồm

Phỏng vấn buổi sáng ngày 29/01/2008 (8:15~11:30)

1

Nguyễn Trung Hải
8:15
ĐHCN


05/04/1986

Quảng Nam

QH-2004-I/CQ

CNTT


7.96

0984033510

Haint504@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), Đơn xin cấp học bổng (2), Giấy chứng nhận là SV, Giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh

2

Lê Thị Khánh Mai
8:30
ĐHBKHN


28/5/1985

Thái Bình

K48. Điều khiển tự động

Bảng điểm không có mục Điểm TB

0988643025

Mai2852008@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh, thư giới thiệu + các chứng nhận giải thưởng

3

Nguyễn Văn Dũng Thắng
8:45
ĐHCN

02/10/1984

Hà Tây

QH-2004-I/CQ

ĐTVT


7.85

0983329628

Thangnv_84@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, các chứng nhận khen thưởng, bản trình bày ý tưởng

4

Bùi Thị Lan Hương
9:00
ĐHCN

22/7/1987

Hải Phòng

QH-2004-I/CQ

CNTT


7.86

0988653198

Tham_tu_black_cat_1987@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, các chứng nhận khen thưởng

5

Đinh Văn Phong
9:15
ĐHCN

10/07/1986

Hải Dương

QH-2004-I/CQ

ĐTVT


8.12

01689677232

Chanhvan114@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ

6

Lê Nguyễn Tuấn Thành

9:30
ĐHCN

01/01/1986

Ninh Bình

QH-2004-I/CQ

CNTT


8.11

0987055818

daidungsi@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh, các chứng nhận khen thưởng

7

Nguyễn Duy Khương
9:45

ĐHCN

10/04/1986

Hải Phòng

QH-2004-I/CQ

CNTT


7.72

0953853564

Khuong104@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, các chứng nhận khen thưởng

Nghỉ giải lao (10:00~10:15)

8

Nguyễn Việt Dũng
10:15
ĐHCN

23/7/1987

Hà Nội

QH-2004-I/CQ

ĐTVT

0976046249

Nguyenvietdung1987@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh

9

Hà Thiên Sơn
10:30
ĐHCN


15/4/1983

Phú Thọ

QH-2004-I/CQ

ĐTVT

0987026302

Hathienson_1983@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

10

Nguyễn Anh Cường
10:45
ĐHCN


29/04/1985

Hà Nội

QH-2004-I/CQ

ĐTVT

0983429485

Typhn1985@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

11

Lê Phạm Minh Thông
11:00
ĐHCN


11/3/1985

Nghệ An

QH-2004-I/CQ

ĐTVT

0976935311

thonglpm@gmail.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

12

Đỗ Văn Thường
11:15
ĐHBKHN


06/05/1985

Thanh Hoá

K48. Cơ ĐT
0989328910

Thuongdv85@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ, cam đoan chưa nhận học bổng nào, chứng nhận thi robot.

Phỏng vấn buổi chiều ngày 29/01/2008 (13:30~15:00)

13

Nguyễn Văn Giáp

13:30
ĐHCN


10/2/1985

Hà Tây

QH-2004-I/CQ

CNTT

0979.810.235

Nguyenvangiap102@gmail.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ, chứng nhận khen thưởng các loại.

14

Nguyễn Minh Khoa

13:45
ĐHCN


15/5/1986

Hà Tây

QH-2004-I/CQ

ĐTVT

0947795710

Khoanm86@gmail.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

15

Lại Quốc An
14:00
ĐHBK

25/10/1985

Bắc Ninh

K48

Tự động hoá XN


0982929788

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

16

Lâm Đức Dương
14:15
ĐHCN

18/4/1986

Quảng Trị

QH-2004-I/CQ

VLKT

0975678097

Street184@yahoo.com


Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ, chứng nhận khen thưởng các loại.

17

Đỗ Xuân An
14:30
ĐHBK

15/01/1985

Hà Tây

K48

Điện tử -Viễn thông


0986889465

Anbk11@yahoo.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

18

Nguyễn Hùng Tiến
14:45
ĐHBK

24/09/1985

Hải Phòng

K48

Tự Động hoá


0915900076

hungtienauto@gmail.com

Sơ yếu lý lịch (2), bảng điểm (2), đơn xin học bổng (2), giấy chứng nhận là sinh viên, 2 ảnh, giấy khám sức khoẻ.

: Contents -> attach
Contents -> Của Thủ tướng Chính phủ số 120/2008/QĐ-ttg ngày 29/8/2008 Về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với hiv, bị nhiễm hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Contents -> Số: 287/QĐ-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Contents -> Bé y tÕ Sè: 1369/ byt-q§ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Contents -> Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
Contents -> Quy đỊnh việc xử phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚC; thực hành tiết kiệM, chống lãng phí; DỰ trữ quốc gia
Contents -> ĐỊnh hưỚng nghiên cứu khoa học cho chưƠng trình phòNG, chống hiv/aids giai đOẠN 2016 -2020
Contents -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
attach -> ĐOÀn thanh niên cộng sản hồ chí minh đOÀn trưỜng đẠi học công nghệ
attach -> 20 đvht = 300 tiết (180 / 120 / 0) I. MÔN học tiên quyếT
attach -> HỘi sinh viên trưỜng đẠi học công nghệ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương