CHƯƠng trình 3 CẢi cách và hiệN ĐẠi hoá CÔng tác thanh tra thuế giai đOẠN 2005- 2010tải về 56.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích56.39 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------------------------

 CHƯƠNG TRÌNH 3


CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG TÁC THANH TRA THUẾ

GIAI ĐOẠN 2005- 2010
(Kèm theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế

giai đoạn 2005 - 2010 ban hành theo Quyết định số 1629 /2005 /QĐ-BTC

ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUAN HỆ VỚI MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC


Thực hiện mục tiêu hiện đại hoá công tác quản lý thuế, một trong những nội dung cơ bản là nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuế đảm bảo công bằng xã hội và hiệu lực quản lý thuế.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Thực hiện cơ chế quản lý TKTN, ĐTNT tự chịu trách nhiệm và tự giác trong việc kê khai, tính thuế và nộp thuế vào NSNN. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận ĐTNT cố tình gian lận, trốn thuế. Ngoài việc khuyến khích ĐTNT tuân thủ tự nguyện và hỗ trợ ĐTNT, cơ quan thuế phải nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Cơ quan thuế thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro lựa chọn ĐTNT thanh tra trên cơ sở thông tin từ cơ sở dữ liệu ĐTNT bao gồm các thông tin đăng ký thuế, tờ khai thuế, chứng từ thuế, hồ sơ quyết toán thuế, thông tin tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính doanh nghiệp của ĐTNT; kết hợp thông tin thu thập từ kho bạc, hải quan, ngân hàng, Bộ KH-ĐT, Tổng cục Thống kê và một số ngành khác có liên quan.


YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

1. Thanh tra đúng đối tượng trên cơ sở lựa chọn đối tượng thanh tra chính xác theo phương pháp đánh giá rủi ro. Xử lý nghiêm các trường hợp đã phát hiện nhằm răn đe, ngăn ngừa các ĐTNT có mục đích gian lận, trốn thuế.


2. Xây dựng phương pháp thanh tra dựa trên phân tích thông tin ĐTNT, điều chỉnh cơ cấu cuộc thanh tra: tăng thời gian phân tích hồ sơ kiểm tra tại cơ quan thuế, giảm thời gian trực tiếp thanh tra tại trụ sở ĐTNT. Tránh phiền hà cho doanh nghiệp nhưng tăng tỷ lệ số vi phạm phát hiện và số thuế truy thu cho NSNN theo kết quả thanh tra.
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Rà soát, đánh giá hiện trạng công tác thanh tra trong toàn ngành. Báo cáo đánh giá tại thời điểm cuối năm 2005.
2. Nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế trong công tác thanh tra của các cơ quan thuế các nước. Rà soát mô hình và các phương pháp thanh tra đã áp dụng trong thí điểm cơ chế TKTN. Xây dựng mô hình, phương pháp thanh tra cho ngành thuế phù hợp với cơ chế quản lý, nhóm ĐTNT và theo từng loại thuế.
3. Xây dựng và thực hiện phân tích, đánh giá lựa chọn ĐTNT thanh tra áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro và lập kế hoạch thanh tra hàng năm theo cơ chế quản lý TKTN. Đánh giá, hoàn chỉnh và tiếp tục triển khai trong phạm vi và lộ trình mở rộng của cơ chế TKTN theo từng mức độ áp dụng trên cơ sở hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin ĐTNT trong và ngoài ngành thuế và sự hỗ trợ của ứng dụng tin học cho công tác thanh tra. Đảm bảo đến năm 2007, áp dụng đối với tất cả các ĐTNT thực hiện cơ chế TKTN trên phạm vi toàn quốc.
4. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu ĐTNT phục vụ công tác thanh tra thuế từ các thông tin ĐTNT trong và ngoài ngành thuế. Rà soát các nguồn thông tin về ĐTNTcung cấp, hỗ trợ cho công tác thanh tra thuế. Bổ sung yêu cầu về thông tin của ĐTNT cho công tác thanh tra chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu ĐTNT đầy đủ tập trung toàn quốc
5. Xây dựng và triển khai thực hiện các kỹ năng thanh tra thuế đối với từng trường hợp. (thu thập thông tin, đánh giá rủi ro, lập hồ sơ thanh tra, lập chứng cứ, đánh giá sau thanh tra…)

- Xây dựng và triển khai thực hiện kỹ năng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thanh tra thuế

- Xây dựng và triển khai thực hiện kỹ năng sử dụng thông tin kinh tế ngành trong thanh tra thuế
6. Phát triển các chương trình thanh tra đặc biệt theo chuyên ngành và theo từng lĩnh vực.

- Xây dựng và thực hiện chương trình, biện pháp thanh tra đối với các ĐTNT sử dụng các giao dịch điện tử theo qui định của Luật giao dịch điện tử

- Xây dựng và thực hiện chương trình, biện pháp thanh tra chống chuyển giá đối với các công ty đa quốc gia và các giao dịch quốc tế

- Xây dựng và thực hiện chương trình, biện pháp thanh tra đối với các ĐTNT lớn


7. Củng cố công tác thanh tra đối với các ĐTNT thực hiện cơ chế ngoài TKTN, chuyển dần các ĐTNT này sang cơ chế TKTN theo lộ trình áo dụng TKTN và áp dụng phương thức thanh tra mới. Các ĐTNT còn lại thuộc cơ chế cơ quan thuế tính thuế, công tác thanh tra tập trung vào các biện pháp chống thất thu NSNN theo đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và tập trung thanh tra nội bộ nhằm đảm bảo cơ quan thuế quản lý đủ ĐTNT và đối tượng chịu thuế, tính đúng tiền thuế phải nộp vào NSNN.
8. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác thanh tra thuế: Hải quan, Bộ Tài chính và các cơ quan khác của Chính phủ
9. Xây dựng mô hình và phương pháp cho công tác điều tra thuế đối với các trường hợp gian lận, trốn thuế. Xây dựng chương trình phối hợp điều tra thuế với các ban ngành khác như: công an, toà án…
10. Phối hợp xây dựng các phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ công tác thanh tra thuế

- Tham gia phân tích yêu cầu nghiệp vụ xây dựng các phần mềm thu thập thông tin trong và ngoài ngành thuế, đánh giá rủi ro lựa chọn ĐTNT thanh tra, quản lý thanh tra…

- Triển khai thực hiện các phần mềm thu thập thông tin trong và ngoài ngành thuế, đánh giá rủi ro lựa chọn ĐTNT thanh tra, quản lý thanh tra…
11. Xây dựng qui trình và sổ tay nghiệp vụ thanh tra, điều tra ĐTNT

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện qui trình thanh tra ĐTNT thuế trong cơ chế TKTN sử dụng kỹ thuật đánh giá rủi ro

- Xây dựng các qui trình thanh tra ĐTNT ngoài cơ chế TKTN theo sắc thuế và theo loại ĐTNT phù hợp với từng cấp quản lý và chức năng nhiệm vụ của bộ phận thực hiện công tác thanh tra thuế.

- Xây dựng các qui trình thanh tra ĐTNT đặc biệt: thanh tra trên máy tính, thanh tra chống chuyển giá, thanh tra các ĐTNT lớn

- Xây dựng qui trình điều tra trốn thuế
12. Xây dựng các sổ tay nghiệp vụ thanh tra, điều tra ĐTNT chuyên sâu theo từng loại ĐTNT, sắc thuế và ngành nghề kinh doanh của ĐTNT.
13. Phối hợp để tổ chức lại bộ phận thanh tra cho phù hợp với cơ chế quản lý mới từ cấp Trung ương đến địa phương. Tại Trung ương, bộ phận thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch thanh tra và chỉ đạo công tác thanh tra, tại các cơ quan thuế địa phương có nhiệm vụ trực tiếp thanh tra các ĐTNT thuộc phạm vi quản lý.

14. Phối hợp để đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, chú trọng đào tạo theo từng kỹ năng chuyên sâu, kiến thức kế toán doanh nghiệp và khả năng sử dụng ứng dụng tin học trong việc phân tích, khai thác thông tin và quản lý thanh tra thuế.

 

KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN* Đối với những đối tượng quản lý theo cơ chế TKTN

Năm 2005

- Đánh giá kết quả thanh tra trong phạm vi các cục thuế thực hiện thí điểm cơ chế TKTN năm 2004. Bổ sung hoàn chỉnh các tiêu thức đánh giá rủi ro và lập kế hoạch thanh tra năm 2005 trên cơ sở các thông tin, tiêu thức và phương pháp đánh giá rủi ro đã sửa đổi bổ sung.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy trình thanh tra để đáp ứng tốt hơn yêu cầu kiểm tra, phân tích thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế tại cơ quan thuế trước khi quyết định thanh tra, kiểm tra tại cơ sở của tổ chức, cá nhân nộp thuế.

- Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin về ĐTNT về các nội dung thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra

- Xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả công tác thanh tra theo cơ chế mới để tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng công tác thanh tra thuế tại thời điểm cuối năm 2005 và xây dựng biện pháp thực hiện chỉ tiêu chất lượng cho năm 2010.

Năm 2006

- Đánh giá kết quả thanh tra năm 2005, rà soát, bổ sung các tiêu chí đánh giá rủi ro đối với các ĐTNT trong phạm vi các Cục thuế thực hiện cơ chế TKTN. Mở rộng diện áp dụng và nâng cao một bước qui trình thanh tra kiểm tra theo cơ chế TKTN bao gồm: số đối tượng áp dụng, tiêu chí áp dụng, thông tin phân tích đánh giá và mức độ ứng dụng tin học.

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp và sử dụng một số chỉ tiêu kinh tế của một số ngành trong công tác thanh tra thuế.

- Tiếp tục phối hợp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ việc đánh gái rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra.

- Xây dựng đề cương sổ tay nghiệp vụ thanh tra

- Hoàn thiện các tiêu chí đo lường hiệu quả công tác thanh tra theo cơ chế TKTN.

- Lập đề án triển khai thực hiện chức năng điều tra để chuẩn bị thực hiện khi Nhà nước có quyết định bổ sung chức năng điều tra cho Cơ quan thuế.

- Phối hợp xây dựng hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ công tác thanh tra thuế.Năm 2007

- Đánh giá kết quả thanh tra năm 2006, rà soát, bổ sung các tiêu chí đánh giá rủi ro đối với các ĐTNT trong phạm vi các Cục thuế thực hiện cơ chế TKTN.

- Tiếp tục bổ sung thông tin phân tích lựa chọn ĐTNT thanh tra dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về ĐTNT thuế trao đổi với các ngành, các tổ chức có liên quan theo qui định của Luật quản lý thuế.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung qui trình thanh tra thuế theo cơ chế TKTN dựa trên các chuẩn mực quốc tế, trong đó bộ phận phân tích thông tin, đánh giá rủi ro tách biệt với bộ phận trực tiếp thanh tra, kiểm tra tại cơ sở. Xây dựng sổ tay nghiệp vụ thanh tra.

- Áp dụng phương pháp, kỹ năng thanh tra đối với giá chuyển nhượng.

- Xây dựng sổ tay nghiệp vụ thanh tra.


Năm 2008

- Triển khai áp dụng mạnh mẽ hệ thống ứng dụng tin học phục vụ công tác thanh tra thuế.

- Tiếp tục hoàn thiện việc sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ĐTNT và phương pháp đánh giá rủi ro lựa chọn ĐTNT thanh tra mức chuyên sâu theo sắc thuế và loại ĐTNT và ngành nghề kinh doanh.

- Triển khai các hoạt động điều tra thuế đối với các hành vi trốn thuế.

Năm 2009

- Xây dựng và triển khai qui trình thanh tra thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lựa chọn ĐTNT thanh tra trên cơ sở đánh giá rủi ro.

- Xây dựng sổ tay nghiệp vụ thanh tra về thuế thu nhập cá nhân.

- Xây dựng mô hình thanh tra trên máy tính. Xác định các yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng phần mềm hỗ trợ thanh tra trên máy tính.

- Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro đối với các ĐTNT là các công ty đa quốc gia.

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp thanh tra mới.Năm 2010

- Xây dựng và thực hiện quy trình thanh tra trên máy tính

- Phối hợp tổ chức đánh giá toàn diện giá hiệu quả của cơ chế thanh tra mới nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung hoạt động theo mục tiêu đã đề ra của năm 2010.

- Xây dựng quy trình thanh tra trên máy tính

- Phối hợp tổ chức đánh giá toàn diện giá hiệu quả của cơ chế thanh tra mới nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung hoạt động theo mục tiêu đã đề ra của năm 2010.
* Đối với các đối tượng chưa quản lý theo cơ chế TKTN

- Từng bước thực hiện thu thập thông tin về tổ chức, cá nhân nộp thuế từ nguồn của cơ quan thuế và các cơ quan liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân nộp thuế.- Xây dựng và triển khai các chương trình, biện pháp thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng loại ĐTNT và từng loại thuế không thực hiện quản lý theo cơ chế TKTN.
KINH PHÍ THỰC HIỆN
86.100_triệu_đồng'> Tổng kinh phí chương trình 3: 86.100 triệu đồng

Trong đó:

  • 50% kinh phí NSNN: 43.050 triệu đồng

  • 50% kinh phí tài trợ nước ngoài: 43.050 triệu đồng


Đơn vị tiền: triệu đồng

Năm

Tổng

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cộng

86.100

4.800

7.700

16.800

11.500

20.000

25.300

Xây dựng, triển khai phương pháp thanh tra theo kỹ thuật đánh giá rủi ro và thanh tra chuyên ngành trên cơ sở dữ liệu ĐTNT

53.200

2.500

2.900

9.800

6.500

12.000

19.500

Phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác thanh tra thuế

21.600

1.400

3.000

5.000

3.000

5.000

4.200

Xây dựng qui trình nghiệp vụ, sổ tay hướng dẫn thanh tra thuế

6.400

500

1.000

1.200

1.200

1.500

1.000

Nghiên cứu, khảo sát trong nước, quốc tế

4.900

400

800

800

800

1.500

600

BỘ TÀI CHÍNH


: uploads -> News -> 865 -> attachs
News -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
News -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
News -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
News -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
News -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
News -> LÝ LỊch khoa họC
attachs -> KÕ ho¹ch dù trï kinh phÝ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ®Õn n¨m 2010
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương