Chương IV con trỏ và số học địa chỉ Nội dung chính


Một con trỏ kí tự có thể xem như một biến xâu kí tự, trong đó xâu chính là tất cả các kí tự kể từ byte con trỏ trỏ đến cho đến byte '

Chương IV con trỏ và số học địa chỉ Nội dung chính

' gặp đầu tiên


tải về 0.51 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu02.08.2022
Kích0.51 Mb.
#52781
1   2   3   4
Bản trình bày không có tiêu đề
Doc1

Một con trỏ kí tự có thể xem như một biến xâu kí tự, trong đó xâu chính là tất cả các kí tự kể từ byte con trỏ trỏ đến cho đến byte '\0' gặp đầu tiên.

Các hàm trên xâu vẫn được sử dụng như khi ta khai báo nó dưới dạng mảng kí tự.

Ngoài ra khác với mảng kí tự, ta được phép sử dụng phép gán cho 2 xâu dưới dạng con trỏ.

Khi khai báo xâu dạng con trỏ nó vẫn chưa có bộ nhớ cụ thể, vì vậy thông thường kèm theo khai báo ta cần phải xin cấp phát bộ nhớ cho xâu với độ dài cần thiết.

#include

#include

#include

using namespace std;

int main()

{

char *s="Ky Thuat Lap Trinh", *t;

t = new char[33]; //Cấp phát bộ nhớ động cho t

strncpy(t, s, 8); //Copy nội dung 8 kí tự đầu của s sang t

cout<

}

4.6 Mảng con trỏ

Mảng con trỏ là mảng trong đó các phần tử của nó là một con trỏ trỏ đến một mảng nào đó. Nói cách khác một mảng con trỏ cho phép quản lý nhiều mảng dữ liệu cùng kiểu.

Cách khai báo: *a[size];

Ví dụ:

int *a[10];

/* khai báo một mảng chứa 10 con trỏ. Mỗi con trỏ a[i] chứa địa chỉ của một mảng nguyên nào đó. */

VD:

#include

using namespace std;

int main()

{

int a[4]={1,2,3,4}, b[4]={4,5,6}, c[4]={9,8,7,3}, i, j;

int *p[3]={a, b, c}; // mảng p là các con trỏ trỏ đến a, b,c

for(i=0; i<3; i++)

{ for(j=0; j<4; p[i]++, j++)

cout<<*p[i]<<" ";

cout<

}

}


tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương