Chương IV con trỏ và số học địa chỉ Nội dung chính


int *p, *q, *r ; // khai báo 3 con trỏ nguyên p, q, rtải về 0.51 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu02.08.2022
Kích0.51 Mb.
#52781
1   2   3   4
Bản trình bày không có tiêu đề
Doc1

int *p, *q, *r ; // khai báo 3 con trỏ nguyên p, q, r

p = q = r = &i ; // cùng trỏ tới i

*p = *q**q + 2**r + 1; // i = 10*10 + 2*10 + 1

cout << i ;

B. Phép toán tăng giảm địa chỉ:

B. Phép toán tăng giảm địa chỉ:

- p ± n: Con trỏ trỏ đến thành phần thứ n sau (trước) p. (Một đơn vị tăng giảm của con trỏ bằng kích thước của biến được trỏ).

- p++, p--, ++p, --p: tương tự p+1 và p-1, có chú ý đến tăng (giảm) trước, sau.

VD1:

int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }, *p, *q;

p = a; cout << *p ; //trỏ p đến mảng a, *p = a[0]= 1

p += 5; cout << *p ; // *p = a[5] = 6 ;

q = p - 4 ; cout << *q ;


VD2:

C. Hiệu của hai con trỏ:

C. Hiệu của hai con trỏ:

-Phép toán này chỉ thực hiện được khi p và q là 2 con trỏ cùng trỏ đến các phần tử của một dãy dữ liệu nào đó trong bộ nhớ (ví dụ cùng trỏ đến 1 mảng dữ liệu).

-Khi đó hiệu p - q là số thành phần giữa p và q (chú ý p -q không phải là hiệu của 2 địa chỉ mà là số thành phần giữa p và q).

Ví dụ: Giả sử p và q là 2 con trỏ nguyên, p có địa chỉ 200 và q có

địa chỉ 208. Khi đó p - q = - 4 và q - p = 4 (4 là số thành phần

nguyên từ địa chỉ 200 đến 208).

D. Phép toán so sánh:

D. Phép toán so sánh:

Thông thường các phép so sánh chỉ áp dụng cho hai con trỏ trỏ đến phần tử của cùng một mảng dữ liệu nào đó.

Ví dụ :

float a[100], *p, *q ;

p = a ; // p trỏ đến mảng a(tức p trỏ đến a[0])

q = &a[3] ; // q trỏ đến phần tử thứ 3 (a[3]) của mảng

cout << (p < q) ; // 1

cout << (p + 3 == q) ; // 1

cout << (p > q - 1) ; // 0

cout << (p >= q - 2) ; // 0

for (p=a ; p < a+100; p++)

cout << *p ; // in toàn bộ mảng a

4.4 Cấp phát và thu hồi bộ nhớ động

A. Cấp phát bộ nhớ động với toán tử new:

p = new ; // cấp phát 1 phần tử

p = new [n] ; // cấp phát n phần tử


tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương