Chương I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh và đối tượng áp dụngtải về 0.5 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.5 Mb.
#21528
1   2   3   4
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ngày..........tháng.........năm .....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

LẬP BẢNG KÊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu số 6: Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Kính gửi: …………………………………
1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị:

Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập
2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:

Cấp mới ; Cấp đổi ; Cấp bổ sung ; Khác  (nêu rõ) ….


3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi:


Stt

Tên loài

Số lượng (cá thể)

Mục đích gây nuôi

Nguồn gốc

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 

 

 

 

 

 

23


4. Địa điểm trại nuôi:


5. Mô tả trại nuôi:
6. Các tài liệu kèm theo:

- Hồ sơ nguồn gốc;

- ….Xác nhận của

Ủy ban nhân dân cấp xã(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 7: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CHI CỤC KIỂM LÂM

HẠT KIỂM LÂM …

line 1

Số .......... GP /…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đline 2ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ....... tháng ...... năm .......

GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI


1. Thông tin về tổ chức được cấp giấy chứng nhận

- Tên trại nuôi:

- Địa chỉ:

- Họ tên và chức vụ người đại diện

- Số, ngày giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập
2. Nội dung cấp giấy chứng nhận:

Cấp lần đầu ; Cấp đổi ; Cấp bổ sung ; Khác  (ghi rõ):


3. Thông tin loài cấp giấy chứng nhận

Stt

Tên loài

Số lượng

Nguồn gốc

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

 

 

 

 

 

 
Giấy chứng nhận có giá trị tới ngày … tháng … năm …. (thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày cấp)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
Mẫu số 8: Thông báo nuôi động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày .... tháng .... năm ....


THÔNG BÁO

Nuôi động vật rừng thông thường
Kính gửi: …………………………………
1. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân

- Tổ chức : tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh nếu có

- Cá nhân : họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân
2. Loài động vật rừng thông thường được đề nghị gây nuôi:


Stt

Tên loài

Số lượng (cá thể)


Nguồn gốc

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 

 

 

 

 

2
3
3. Địa điểm cơ sở nuôi:


4. Tài liệu kèm theo:

- Hồ sơ nguồn gốc động vật

- …


…….., ngày…….. tháng …. năm ….

Người thông báo(ký ghi rõ họ tên)

Mẫu số 9: Sổ theo dõi cơ sở nuôi/trại nuôi động vật rừng thông thường áp dụng cho cơ quan Kiểm lâm sở tại/Ủy ban nhân dân cấp xã

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Hạt Kiểm lâm/Ủy ban nhân dân xã ….
Sổ theo dõi cơ sở nuôi/trại nuôi động vật rừng thông thường

(áp dụng cho cơ quan Kiểm lâm sở tại/Ủy ban nhân dân cấp xã)TT

Tên, địa chỉ tổ chức/ cá nhân sở hữu

Địa điểm nuôi

Hình thức nuôi (Cơ sở nuôi hay trại nuôi)

Tên loài nuôi

Số lượng (cá thể)

Nguồn gốc

Mục đích nuôi

Ghi chú

Tên phổ thông

Tên khoa học

Đực

Cái

Tổng số

Người lập biểu

..…, ngày ….. tháng …... năm …...

Thủ trưởng đơn vịGhi chú:

- Lập bảng bằng chương trình Excel

- Cán bộ theo dõi cập nhật thường xuyên sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ hoặc sau khi nhận được thông báo nuôi động vật rừng thông thường

Mẫu số 10: Sổ theo dõi nuôi động vật rừng thông thường áp dụng đối với cơ sở nuôi/trại nuôi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
SỔ THEO DÕI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

(Áp dụng cho cơ sở nuôi/trại nuôi)
Tên chủ cơ sở nuôi/trại nuôi:

Địa chỉ cơ sở nuôi/trại nuôi:


Ngày

Tên loài

Số lượng ban đầu

Chết/chuyển đi

Tăng đàn (sinh sản, nhập từ ngoài vào)

Số lượng hiện tại

Xác nhận của cán bộ kiểm tra

Tổng

Đực

Cái

Tổng

Đực

Cái

Tổng

Đực

Cái

Tổng

Đực

Cái

123

Ghi chú:

- Chủ cơ sở cập nhật thường xuyên vào sổ theo dõi mỗi khi có biến động tăng, giảm đàn.

- Cán bộ kiểm tra xác nhận sau mỗi kỳ kiểm tra
Mẫu số 11: Báo cáo tổng hợp hàng năm về tình hình khai thác, nuôi động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CHI CỤC KIỂM LÂM

line 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đline 2ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /

……, ngày ........ tháng .......... năm .....

BÁO CÁO TỔNG HỢP HÀNG NĂM VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG


Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp
1. Tình hình quản lý khai thác và nuôi động vật rừng thông thường trên địa bàn tỉnh:
2. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:
3. Biểu tổng hợp khai thác động vật rừng thông thường


Số TT

Ngày cấp giấy phép

Tên loài

Số lượng cá thể được cấp giấy phép

Số lượng cá thể khai thác thực tế

Địa danh khai thác

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1


2


3
4. Biểu tổng hợp nuôi động vật rừng thông thường
Số TT

Tên, địa chỉ trại nuôi, cơ sở nuôi

Tên loài

Số lượng

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1
2
3


...…, ngày ..… tháng ….. năm …...

Thủ trưởng đơn vị
tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương