Chương I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh và đối tượng áp dụngtải về 0.5 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4

Họ Tắc kè

GekkonidaeTắc kè

Gecko geckoTắc kè núi chứa chan

Gekko russelltrainiThằn lằn núi

Gekko auratusThằn lằn núi bà đen

Gekko badenii
Họ Thằn lằn

LacertidaeLiu điu chỉ

Takydromus sexilineatusKỳ tôm

Physignatus cocincinusThằn lằn chân ngắn

Lygosoma quadrupes
LỚP LƯỠNG CƯ

AMPHIBIANS
BỘ CÓ ĐUÔI

CAUDATA
Họ Cá cóc

SalamandridaeCá cóc sần

Echinotriton asperrimusCá cóc việt nam

Tylototriton vietnamensis
Họ Chẫu cây

RhacophoridaeChẫu cây

Rhacophorus mutusẾch cây đốm xanh

Rhacophorus dennysiẾch cây lớn

Rhacophorus maximusẾch cây phê

Rhacophorus feae
Họ Cóc rừng

BufonidaeCóc pagio

Bufo pageotiCóc rừng

Ingerophrynus galeatus
LỚP CÔN TRÙNG

INSECTA
BỘ CÁNH CỨNG

COLEOPTERA
Họ Kẹp kìm

LucanidaeKẹp kìm dorcus affinis

Dorcus affinisKẹp kìm dorcus magdaleinae

Dorcus magdaleinaeKẹp kìm dorcus mellianus

Dorcus mellianusKẹp kìm dorcus seguyi

Dorcus seguyiKẹp kìm dorcus semenowi

Dorcus semenowiKẹp kìm đầu bẹt

Lucanus datunensisKẹp kìm đầu nơ

Lucanus formosanusKẹp kìm hexarthrius vitalisi

Hexarthrius vitalisiKẹp kìm lớn laotianus

Dorcus titanus laotianusKẹp kìm lớn westermanni

Dorcus titanus westermanniKẹp kìm quảng tây

Hexarthrius vitalisiKẹp kìm proposocoilus forficula

Proposocoilus forficulaKẹp kìm răng cưa

Katsuraius ikedaorumKẹp kìm răng chìa khoá

Heterochthes brachypterusKẹp kìm rhaetulus speciosus

Rhaetulus speciosusKẹp kìm trung quốc

Pseudorhaetus sinicus
BỘ CÁNH VẨY

LEPIDOPTERA
Họ Bướm phượng

PapilionidaeBướm cam đuôi dài

Papilio polytesBướm cánh phượng kiếm

Pathysa antiphatesBướm chai xanh

Graphium sarpedonBướm đuôi chim

Graphium agamemonBướm nữ thần vàng

Aemona amathusiaBướm ngựa vằn lớn

Graphium xenoclesBướm phượng bốn mảng trắng

Papilio nephelusBướm phượng cam

Papilio demoleusBướm phượng dải xanh

Papilio demolionBướm phượng hê len

Papilio helenusBướm phượng hê len xanh

Papilio prexaspesBướm phượng lớn

Papilio menmonBướm phượng pari

Papilio parisBướm phượng thân hồng

Pachliopta aristolochiaeBướm phượng xanh đuôi nheo

Lamproptera megesBướm phượng xanh lớn

Papilio protenorBướm quạ lớn

Euploea radamanthusBướm quạ miến điện

Papilio mahadeva
LỚP HÌNH NHỆN

ARACHNIDA
BỘ BỌ CẠP

SCORPIONES
Họ Bọ cạp

ScorpionidaeBọ cạp đen

Heterometrus cyaneusBọ cạp nâu

Lychas mucronatus


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Công Tuấn

Mẫu số 1: Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
Kính gửi: …………………………………………………………………
1. Tên tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức: ghi tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp

- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp
2. Nội dung đề nghị khai thác động vật rừng thông thường:

- Tên loài đề nghị cấp giấy phép khai thác (bao gồm tên thông thường và tên khoa học)

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): ; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):

- Địa danh khai thác (ghi rõ tới tiểu khu và tên chủ rừng)

- Thời gian dự kiến khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày... tháng ... năm ...


3. Mục đích khai thác:
4. Phương thức khai thác:
5. Tài liệu gửi kèm:

- Thuyết minh phương án khai thác

- Báo cáo đánh giá quần thể

- ….

……….., ngày ….. tháng …… năm …...

Tổ chức, cá nhân đề nghị(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)


Mẫu số 2: Thuyến minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
1. Tên tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp

- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp
2. Giới thiệu chung:

Giới thiệu về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác; mục đích khai thác; tác động của việc khai thác, v.v.
3. Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác:

a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: … , khoảnh: … , tiểu khu: …

b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000

c) Diện tích khu vực khai thác:

d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao, cho thuê đất rừng: (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo)

đ) Loại rừng/ hệ sinh thái khu vực khai thác:


4. Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …

5. Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học):

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): ; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):
6. Phương án khai thác:

- Phương tiện, công cụ khai thác:

- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...):

- Danh sách những người thực hiện khai thác:

…….., ngày……. tháng …… năm ….

Tổ chức, cá nhân đề nghị(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu số 3: Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Tên đơn vị tư vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ QUẦN THỂ ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

1. Đặt vấn đề:

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan, v.v. của đơn vị tư vấn, tổ chức thực hiện việc khai thác; mục đích xây dựng báo cáo đánh giá quần thể; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và những nghiên cứu đã được thực hiện ở địa bàn trước đây và các thông tin khác có liên quan.
2. Tổng quan khu vực thực hiện:

Nêu rõ địa điểm, ranh giới, diện tích khu vực điều tra; hiện trạng rừng, khu hệ động vật, thực vật khu vực thực hiện điều tra, đánh giá.
3. Phương pháp, thời gian thực thiện (thống kê các nội dung điều tra và các phương pháp đã thực hiện các nội dung đó, kèm theo các mẫu biểu nếu có):
4. Kết quả điều tra, đánh giá loài đề nghị khai thác:

- Mô tả đặc tính sinh học của loài;

- Xác định kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/ trữ lượng; tăng trưởng số lượng (số lượng sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót); tử vong (tổng số tử vong, tỷ lệ tử vong trước tuổi trưởng thành sinh dục); tỷ lệ di cư, nhập cư; tuổi và giới tính (tuổi trung bình của quần thể, tháp cấu trúc tuổi, tuổi trưởng thành sinh dục trung bình);

- Xác định khả năng khai thác, mùa sinh sản, mùa khai thác; số lượng, loại, thời gian được phép khai thác để đảm bảo phát triển bền vững;

- Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới.

- Xây dựng bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000.

5. Đề xuất phương án khai thác: Phương tiện, công cụ, hình thức khai thác


6. Kết luận và kiến nghị:
7. Phụ lục: trình bày những thông tin chưa được nêu trong phần kết quả như: danh lục động vật, thực vật, các bảng số liệu, hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan.
8. Tài liệu tham khảo:
…….., ngày ….. tháng .… năm ….

Thủ trưởng đơn vị(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 4: Giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

line 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /

line 2

………, ngày ....... tháng........ năm ...GIẤY PHÉP

KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
1. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác

- Tổ chức : tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh nếu có

- Cá nhân : họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân
2. Được phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường cụ thể như sau :

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học) :

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ) : ..... ; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):

- Địa điểm khai thác:

- Thời gian khai thác:

- Phương tiện, công cụ khai thác:

- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,…):

- Danh sách những người thực hiện khai thác (có thể lập danh sách kèm theo):
3. Mục đích khai thác:
4. Giấy phép này có giá trị từ: ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…Nơi nhận:

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

- Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan Kiểm lâm sở tại

- Lưu


…….., ngày…….. tháng …… năm ….

Thủ trưởng đơn vị(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 5: Bảng kê mẫu vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


……………………………………

……………………………………Số: /BKĐVRCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tờ số:…….


BẢNG KÊ MẪU VẬT ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
Stt

Tên loài

Đơn vị tính

Số lượng

Mô tả mẫu vật

Nguồn gốc

Thời gian có mẫu vật

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 
 

 
 

 

 

2

3

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương