Chương I: giới thiệu tâm lí họctải về 94.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích94.58 Kb.
#38596Đây là bản chép lại lời giảng của giáo sư Paul Bloom trên lớp. Bạn có thể xem toàn bộ bài giảng này bằng cách đến http://www.mientayvn.com > Học liệu mở> Đại học Yale > Tâm lí học > Chương I

Introduction to Psychology: Lecture 1 Transcript

Professor Paul Bloom: I'd like to welcome people to this course, Introduction to Psychology. My name is Dr. Paul Bloom. I'm professor of this course. And what this is going to be is a comprehensive introduction to the study of the human mind. So, we are going to cover a very, very wide range of topics including brains, children, language, sex, memory, madness, disgust, racism and love, and many others. We're going to talk about things like the proper explanation for differences between men and women; the question of whether animals can learn language; the puzzle of what grosses us out; the problem of why some of us eat too much and what we could do to stop; the question of why people go crazy in groups; research into whether you could trust your childhood memories; research into why some of us get depressed and others don't.

Tôi muốn chào mừng mọi người đến với khóa học này, Nhập môn Tâm lý học. Tên tôi là Paul Bloom. Tôi phụ trách khóa học này. Và môn học này sẽ giới thiệu một cách toàn diện về nghiên cứu tâm lí con người. Vì vậy, chúng ta sẽ đề cập đến một loạt các chủ đề rất, rất rộng bao gồm não, trẻ em, ngôn ngữ, giới tính, trí nhớ, chứng điên, ghê tởm, phân biệt chủng tộc và tình yêu, và nhiều thứ khác. Chúng ta sẽ nói về những thứ như những lời giải thích hợp về sự khác biệt giữa nam giới và phụ nữ; các câu hỏi liệu động vật có thể học ngôn ngữ hay không, những câu hỏi hóc búa về những gì làm chúng ta khó chịu, vấn đề tại sao một số người trong chúng ta ăn quá nhiều và những gì chúng ta có thể làm để ngăn chặn; các câu hỏi về lý do tại sao người ta phát điên thành từng nhóm; nghiên cứu về việc bạn có tin vào kí ức tuổi thơ của bạn hay không; nghiên cứu lý do tại sao một số người trong chúng ta bị bệnh trầm cảm và những người khác thì không.

The style of this is there'll be two lectures a week, as well as course readings. Now, to do well in the course, you have to attend both the lectures and do the readings. There will be some overlap. In some cases, the lectures will be quite linked to the readings. But there will be some parts of the readings that will not find their way into the lectures, and some lectures--some entire lectures that will not connect at all to the readings. So, to pursue this course properly you have to do both. What this means is that if you miss a class you need to get notes, and so you should get them from a friend or from the person sitting next to you. The slides are going to be made available online. So, one of the things you don't have to do is you don't have to write this down. You take notes any way you choose, but if you don't get anything on there it'll be available online. I'm going to post it in a format which will be black and white and easy to print out so you don't have to worry about this. But again, attending to the slides is not a substitute for attending class.

Lịch của môn này sẽ là hai buổi một tuần, cùng với các bài đọc thêm. À, để học tốt môn này, bạn phải đi học đầy đủ và đọc tài liệu. Sẽ có một số sự trùng lập. Trong một số trường hợp, các bài giảng sẽ hoàn toàn trùng khớp với các bài đọc. Nhưng sẽ có một số phần của bài đọc được diễn đạt theo cách khác với trong bài giảng, và một số bài giảng - một số bài giảng sẽ không khớp với các bài đọc gì cả. Vì vậy, để theo kịp khóa học này bạn phải làm thực hiện hai. Điều này có nghĩa là nếu bạn nghỉ một buổi học bạn cần các bài ghi chép trên lớp, và do đó bạn nên mượn chúng từ một người bạn hoặc người ngồi kế bạn. Các slide bài giảng sẽ có sẵn trên mạng. Vì vậy, một trong những điều bạn không cần phải làm là bạn không cần phải chép chúng. Bạn ghi chép theo bất kỳ cách nào bạn chọn, nhưng nếu bạn không ghi gì trong vở thì cũng chẳng sao nó có sẵn trên mạng. Tôi sẽ gửi nó dưới định dạng trắng đen để dễ in vì vậy bạn không phải lo lắng về việc này. Nhưng một lần nữa, đọc các slide bài giảng không thay thế cho việc học trên lớp.

There's a textbook, Peter Gray's Psychology, 5th edition, and there's also a collection of short readings, The Norton Reader edited by Gary Marcus. It's an excellent textbook; it's an excellent collection, and you should get them both. They're available at Labyrinth bookstore on York Street or you get them online. I should note that last time I taught the course I used the Marcus Reader, and when Professor Marvin Chun taught his course last semester he used Peter Gray's 5th edition textbook. So, there may be a lot of used copies floating around. You should feel free to try to get one of those.

Có một cuốn sách giáo khoa, Tâm lý học của Peter Gray, xuất bản lần thứ 5, và cũng có một bộ sưu tập các bài đọc ngắn, The Reader Norton do Gary Marcus soạn. Nó là một cuốn sách giáo khoa tuyệt vời; nó là một bộ sưu tập tuyệt vời, và bạn sẽ nhận được cả hai. Chúng có ở hiệu sách Labyrinth trên đường York hoặc bạn có thể mua trực tuyến. Lưu ý rằng lần trước khi tôi dạy môn này tôi đã dùng Marcus Reader, và khi Giáo sư Marvin Chun dạy môn này ở học kì trước ông đã sử dụng sách giáo khoa của Peter Gray xuất bản lần 5. Vì vậy, có thể có rất nhiều phiên bản được sử dụng trôi nổi. Bạn sẽ cảm thấy tự do để lựa chọn một trong những cái này.

The evaluation goes like this. There is a Midterm and there is a Final. The Final will not be held in the exam period, because I like to take long vacations. It will be held the last day of class. The exams will be multiple choice and short answer, fill in the blank, that sort of thing. Prior to the exams I will post previous exams online, so you have a feeling for how these exams work and so on. There will also be review sessions.

Việc đánh giá khóa học sẽ như thế này. Có một kì thi giữa kì và một kì thi cuối kì. Kì thi cuối kì sẽ không được tổ chức trong mùa thi, bởi vì tôi muốn đi nghỉ dài. Nó sẽ được tổ chức vào ngay ngày kết thúc môn học. Các câu hỏi sẽ ở dạng trắc nghiệm và câu trả lời ngắn, điền vào chỗ trống, và các thứ tương tự. Trước khi thi, tôi sẽ gửi các bài thi năm trước, vì vậy bạn có thể cảm giác về mức độ của các bài thi này và v.v... Cũng sẽ có những phần tổng quan.

Starting at the beginning of the third week of class – that is not next week but the week after – on each Monday I'm going to put up a brief question or set of questions, which you have to answer and your answers need to be sent to your teaching fellow. And you'll be given a teaching fellow, assigned one, by Friday. This is not meant to be difficult. It's not meant to be more than five, ten minutes of work, but the point of the question--15, 20 minutes of work, but the point of the question is to motivate people to keep up with the material and do the readings. These questions will be marked pass, fail. I expect most everybody could pass all of the questions but it's just to keep you on track and keep you going.

Bắt đầu từ đầu tuần thứ ba của khóa học - đó không phải là tuần tới mà tuần sau nữa - vào mỗi thứ hai tôi sẽ đưa lên một câu hỏi ngắn gọn, hoặc một tập hợp các câu hỏi, và bạn phải trả lời và các câu trả lời của bạn phải được gửi đến giảng viên của bạn. Và các bạn sẽ có một giảng viên, một người được phân công, vào thứ Sáu. Điều này không có ý gây khó khăn cho các bạn. Vấn đề không phải là năm, mười phút làm việc, nhưng mục đích của câu hỏi – thời lượng 15, 20 phút, nhưng mục đích của câu hỏi là để thúc đẩy các bạn theo kịp tài liệu và đọc các bài đọc. Những câu hỏi này sẽ ở dạng câu hỏi lựa chọn. Tôi hi vọng mọi người có thể qua được tất cả các câu hỏi nhưng mục đích chỉ là để giúp bạn theo kịp môn học và tiếp tục phần sau.

There is a book review, a short book review, to be written towards near the end of the class. I'll give details about that later on in the semester. And there's also an experimental participation requirement, and next week I'll hand out a piece of paper describing the requirement. The point of the requirement is to give you all experience actually seeing what psychological research is about as well as to give us hundreds of subjects to do our experiments on.

Có một sự tổng quan về sách, đánh giá về sách ngắn gọn, được viết lúc gần cuối khóa học. Tôi sẽ cung cấp chi tiết về điều đó sau này trong học kỳ. Và cũng có một yêu cầu tham gia thực nghiệm, và tuần tới tôi sẽ đưa cho các bạn mảnh giấy mô tả các yêu cầu. Mục đích của yêu cầu là để cung cấp cho bạn tất cả những kinh nghiệm để bạn thực sự thấy được những gì các nghiên cứu tâm lí học đang đề cập đến cũng như cho chúng ta hàng trăm chủ đề để làm các thí nghiệm của chúng ta.

The issue sometimes comes up as to how to do well in the course. Here's how to do well. Attend all the classes. Keep up with the readings. Ideally, keep up with the readings before you come to class. And one thing I would strongly suggest is to form some sort of study groups, either formally or informally. Have people you could talk to when the--prior to the exams or--she's patting somebody next to her. I hope you know him. And in fact, what I'm going to do, not this class because it's shopping period. I don't know who's coming next class, or what but I'll set up a few minutes prior, at the beginning of the class, for people just to introduce themselves to the person next to them so they have some sort of resource in the class.

Đôi khi vấn đề này được nêu ra như là cách để học tốt môn học. Đây là cách học tốt. Tham dự tất cả các buổi học. Theo dõi các bài đọc. Lý tưởng nhất, theo dõi các bài đọc trước khi đến lớp. Và một điều tôi khẩn thiết đề nghị là hình thành một loại nhóm nghiên cứu nào đó, hoặc chính thức hoặc không chính thức. Có những người để bạn có thể trao đổi trong - trước các kỳ thi hay – cô ấy vỗ nhẹ vai ai đó kế bên cô ấy. Tôi hy vọng bạn biết anh ta. Và trên thực tế, những gì tôi sẽ làm, không phải trong lớp này vì lớp học ngắn hạn. Tôi không biết ai tới lớp vào buổi tiếp theo, hoặc điều gì xảy ra nhưng tôi sẽ dành trước vài phút, tại đầu buổi học, cho mọi người tự giới thiệu họ với người ngồi bên cạnh vì vậy họ có một vài loại nguồn tài nguyên trong lớp.

Now, this is a large class, and if you don't do anything about it, it can be very anonymous. And some of you may choose to pursue it that way and that's totally fine. But what I would suggest you do is establish some contact with us, either with me or with any of the teaching fellows, and I'll introduce the teaching fellows sometime next week. You could talk to us at the beginning or at the end of class. Unless there are special circumstances, I always try to come at least ten minutes early, and I am willing to stay late to talk to people. You could come by during my office hours, which are on the syllabus, and you could send me e-mail and set up an appointment. I'm very willing to talk to students about intellectual ideas, about course problems and so on. And if you see me at some point just on campus, you could introduce yourself and I'd like to meet people from this class. So, again, I want to stress you have the option of staying anonymous in this class, but you also have the option of seeking out and making some sort of contact with us. Okay. That's the formal stuff of the course.

Hiện tại, đây là một lớp học đông, và nếu bạn không làm việc đó, sẽ không ai biết bạn. Và một số trong các bạn có thể chọn để theo đuổi nó theo cách đó và điều đó hoàn toàn tốt. Nhưng những gì tôi đề nghị bạn làm là thiết lập một số liên lạc với chúng tôi, hoặc với tôi hoặc với bất kỳ giảng viên nào, và tôi sẽ giới thiệu các trợ giảng vào một lúc nào đó trong tuần tới. Bạn có thể nói chuyện với chúng tôi vào đầu hoặc cuối giờ. Trừ khi có những trường hợp đặc biệt, tôi luôn cố gắng đến sớm ít nhất mười phút, và tôi sẵn sàng ở lại trễ để nói chuyện với mọi người. Bạn có thể đến trong suốt giờ làm việc của tôi, nó ở trong chương trình giảng dạy, và bạn có thể gửi cho tôi e-mail và sắp xếp một cuộc hẹn. Tôi rất sẵn lòng nói chuyện với sinh viên về những ý tưởng trí tuệ, về các bài tập và vv. Và nếu bạn thấy tôi ở nơi nào đó trong khuôn viên trường, bạn có thể giới thiệu bản thân và tôi muốn gặp những người trong lớp này. Vì vậy, một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh bạn có quyền tự do khép kín trong lớp này, nhưng bạn cũng có thể tìm kiếm và liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách. Được rồi. Đó là thủ tục mang tính hình thức của khóa học.

What's this course about? Unlike a lot of other courses, some people come to Intro Psychology with some unusual motivations. Maybe you're crazy and hope to become less crazy [laugher]. Maybe you want to learn how to study better, improve your sex life, interpret your dreams, and win friends and influence people [laugher]. Those are not necessarily bad reasons to take this course and, with the exception of the sex part, this course might actually help you out with some of these things. The study of scientific psychology has a lot of insights of real world relevance to real problems that we face in our everyday lives. And I'm going to try--and when these issues come up--I'm going to try to stress them and make you try to think about the extent to which the laboratory research I'll be talking about can affect your everyday life: how you study, how you interact with people, how you might try to persuade somebody of something else, what sort of therapy works best for you. But the general goals of this course are actually I think even more interesting than that.

Khóa học này nói về vấn đề gì? Không giống như nhiều khóa học khác, một số người đến với môn Nhập môn tâm lí với động cơ không bình thường. Có lẽ bạn đang điên và hy vọng sẽ trở nên ít điên hơn [Hài hước]. Có lẽ bạn muốn tìm biết cách để học tốt hơn, cải thiện đời sống tình dục của bạn, giải thích những giấc mơ của bạn, và giành chiến thắng với bạn bè và gây ảnh hưởng [Hài hước]. Những lí do đó cũng là những lí do chính đáng để chọn khóa học này và, ngoại trừ phần tình dục, khóa học này thực sự có thể giúp bạn trong những vấn đề này. Nghiên cứu tâm lý học khoa học đã có rất nhiều hiểu biết sâu sắc về thế giới thực liên quan đến các vấn đề thực tế mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Và tôi sẽ cố gắng - và khi đến những vấn đề này –Tôi sẽ cố gắng nhấn mạnh chúng và làm cho bạn thử suy nghĩ về phạm vi để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà tôi sẽ đề cập đến có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn : về cách học, cách bạn tương tác với mọi người, làm cách nào để bạn cố theo kịp người khác về mặt nào đó, những loại biện pháp làm việc tốt nhất cho bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng mục tiêu tổng quát của khóa học này thực sự thú vị hơn điều đó.

What I want to do is provide a state of the art introduction to the most important topic that there is: us. How the human mind works, how we think, what makes us what we are. And we'll be approaching this from a range of directions. So, traditionally, psychology is often broken up into the following--into five sub-areas: Neuroscience, which is the study of the mind by looking at the brain; developmental, which is the area which I focus mostly on, which is trying to learn about how people develop and grow and learn; cognitive, which is the one term of the five that might be unfamiliar to some of you, but it refers to a sort of computational approach to studying the mind, often viewing the mind on analogy with a computer and looking at how people do things like understand language, recognize objects, play games, and so on. There is social, which is the study of how people act in groups, how people act with other people. And there is clinical, which is maybe the aspect of psychology that people think of immediately when they hear psychology, which is the study of mental health and mental illness. And we'll be covering all of those areas.

Những gì tôi muốn làm là cung cấp cho các bạn về tình hình nghiên cứu về một đề tài quan trọng nhất đó là: chúng ta. Cách thức hoạt động của tâm lí con người, cách thức chúng ta suy nghĩ, điều gì làm cho chúng ta hành động như thế này. Và chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề này từ nhiều hướng khác nhau. Vì vậy, theo truyền thống, tâm lý học thường được chia như sau – thành năm tiểu khu: Khoa học thần kinh, nghiên cứu về trí tuệ bằng cách nhìn vào não; tâm lí học phát triển, đó là khu vực mà tôi tập trung chủ yếu vào, nó cố gắng để tìm hiểu về cách thức con người phát triển và tăng trưởng và học; tâm lí học nhận thức, là một thuật ngữ trong số 5 thuật ngữ mà có thể không quen thuộc với một số bạn, nhưng nó dùng để chỉ một loại phương pháp tính toán để nghiên cứu trí tuệ, thường là xem trí tuệ tương tự với một máy tính và xét cách thức người ta làm những việc như hiểu ngôn ngữ, nhận biết các đối tượng, chơi game, vv. Tâm lí học xã hội, nghiên cứu con người hành động như thế nào trong các nhóm, và con người hành động như thế nào với những người khác. Và tâm lí học bệnh lí, nó có lẽ là một lĩnh vực của tâm lí học mà ngay lập tức người ta nghĩ đến khi họ nghe nhắc đến tâm lí học, là nghiên cứu về sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần. Và chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả những lĩnh vực này.

We'll also be covering a set of related areas. I am convinced that you cannot study the mind solely by looking at the discipline of psychology. The discipline of psychology spills over to issues of how the mind has evolved. Economics and game theory are now essential tools for understanding human thought and human behavior--those issues connecting to philosophy, computer science, anthropology, literature, theology, and many, many other domains. So, this course will be wide ranging in that sense.

Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến một tập hợp các lĩnh vực liên quan. Tôi tin rằng bạn không thể nghiên cứu tâm lí chỉ bằng cách xét một ngành tâm lí học. Nghành tâm lí học tràn qua các vấn đề về tâm lí được tiến triển như thế nào. Kinh tế học và lý thuyết trò chơi hiện nay là các công cụ chủ yếu để hiểu về suy nghĩ và hành vi con người - những vấn đề này kết nối với triết học, khoa học máy tính, nhân chủng học, văn học, thần học, và, nhiều nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, khóa học này sẽ trải dài trên phạm vi rộng theo ý nghĩa đó.

At this point I've been speaking in generalities so I want to close this introductory class by giving five examples of the sorts of topics we'll be covering. And I'll start with the topic that we'll be covering next week on Monday – the brain. This is a brain. In fact, it's a specific person's brain, and what's interesting about the brain is that little white mark there. It's her brain. It's Terri Schiavo's brain. You recognize her more from pictures like that. And what a case like this, where somebody is in a coma, is without consciousness as a result of damage to the brain, is a stark illustration of the physical nature of mental life. The physical basis for everything that we normally hold dear, like free will, consciousness, morality and emotions, and that's what we'll begin the course with, talking about how a physical thing can give rise to mental life.

Tại thời điểm này tôi đã nói những điều chung chung vì vậy tôi muốn kết thúc buổi học nhập môn hôm nay bằng cách đưa ra năm ví dụ về các loại chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập. Và tôi sẽ bắt đầu với chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập vào tuần tới vào thứ Hai - não. Đây là não. Trong thực tế, đó là não của một người đặc biệt, và những gì thú vị về bộ não là dấu trắng nhỏ ở đó. Đó là não của Terri Schiavo. Bạn nhận ra cô ấy rõ hơn từ những bức ảnh giống như thế. Và xét một trường hợp trong đó ai đó ở trong tình trạng hôn mê, là không có ý thức do kết quả của sự hư hại não, là một minh hoạ bình dị về bản chất vật lí của đời sống tinh thần. Cơ sở vật lý cho tất cả mọi thứ mà chúng ta gắn với nó, như sự tự do, ý thức, đạo đức và cảm xúc, và đó là những gì mà chúng ta sẽ bắt đầu khóa học, nói về cách thức mà một vật thể vật lí có thể làm nảy sinh đời sống tinh thần.

We'll talk a lot about children. This is actually a specific child. It's my son, Zachary, my younger son, dressed up as Spider-Man, but it is Halloween. No, it's not Halloween. Oh. Well, there's more to say about that [laughter]. I study child development for a living and I'm interested in several questions. So, one question is just the question of development. Everybody in this room can speak and understand English. Everybody in this room has some understanding of how the world works, how physical things behave. Everybody in this room has some understanding of other people, and how people behave. And the question that preoccupies developmental psychologists is how do we come to have this knowledge, and in particular, how much of it is hard-wired, built-in, innate. And how much of it is the product of culture, of language, of schooling? And developmental psychologists use many ingenious methods to try to pull these apart and try to figure out what are the basic components of human nature.

Chúng tôi sẽ thảo luận rất nhiều về trẻ em. Đây thực sự là một đứa trẻ đặc biệt. Đó là con trai của tôi, Zachary, đứa con nhỏ của tôi, mặc quần áo như Người Nhện, nhưng nó là Halloween. Không, nó không phải Halloween. Oh. Vâng, có nhiều điều cần nói về điều đó [laughter]. Tôi nghiên cứu sự phát triển của trẻ em cho cuộc sống và tôi đang quan tâm đến một số câu hỏi. Vâng, một câu hỏi là câu hỏi về sự phát triển. Tất cả mọi người trong phòng này có thể nói và hiểu tiếng Anh. Tất cả mọi người trong phòng này có một số hiểu biết về cách thức thế giới vận động, các vật thể vật lí hành xử như thế nào. Tất cả mọi người trong phòng này có một số hiểu biết về những người khác, và cách người ta cư xử. Và câu hỏi làm bận tâm các nhà tâm lý học phát triển là làm thế nào để chúng ta có kiến thức này, và đặc biệt, nó được quyết định bao nhiêu phần trăm bởi các yếu tố tiền định, hay có sẵn, bẩm sinh. Và được quyết định bao nhiêu phần trăm bởi văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục? Và các nhà tâm lí học phát triển sử dụng nhiều phương pháp khéo léo để cố gắng làm rõ những vấn đề này và cố gắng tìm ra những thành phần cơ bản của bản chất con người là gì.

There's also the question of continuity. To what extent is Zachary, at that age, going to be that way forever? To what extent is your fate sealed? To what extent could--if I were to meet you when you were five years old I could describe the way you are now? The poet William Wordsworth wrote, "The child is father to the man," and what this means is that you can see within every child the adult he or she will become. We will look and ask the question whether this is true. Is it true for your personality? Is it true for your interests? Is it true for your intelligence?

Còn có một loạt các câu hỏi khác. Tới mức nào, ở tuổi đó, Zachary sẽ như vậy mãi mãi? Tới mức nào số phận của bạn được định đoạt? Đến mức độ nào có thể - nếu tôi gặp bạn lúc bạn năm tuổi tôi có thể mô tả bạn như bây giờ được không? Nhà thơ William Wordsworth đã viết, "kinh nghiệm của con người được đúc kết ngay từ thời thơ ấu ", và điều này có nghĩa là bạn có thể thấy trong mỗi đứa trẻ một người trưởng thành mà sau này bé gái hoặc bé trai đó sẽ trở thành. Chúng ta sẽ xem xét và đặt câu hỏi liệu điều này có đúng hay không. Nó có đúng đối với cá tính của bạn hay không? Nó có đúng đối với sở thích của bạn hay không? Nó có đúng với trí thông minh của bạn hay không?

Another question having to do with development is what makes us the way we are? We're different in a lot of ways. The people in this room differ according to their taste in food. They differ according to their IQs; whether they're aggressive or shy; whether they're attracted to males, females, both or neither; whether they are good at music; whether they are politically liberal or conservative. Why are we different? What's the explanation for why we're different? And again, this could be translated in terms of a question of genes and environment. To what extent are things the result of the genes we possess? To what extent are our individual natures the result of how we were raised? And to what extent are they best explained in terms of an interaction? One common theory, for instance, is that we are shaped by our parents. This was best summarized most famously by the British poet Philip Larkin who wrote,

Một câu hỏi mà tâm lí học phát triển đặt ra là điều gì làm cho chúng ta như chúng ta bây giờ? Chúng ta khác nhau theo nhiều cách. Những người trong phòng này có sở thích về thực phẩm khác nhau. Họ có chỉ số IQ khác nhau; họ hung hăng hay nhúc nhát; họ có thu hút phái nam, phái nữ hoặc cả hai không; họ có giỏi về âm nhạc hay không; họ tự do về chính trị hay bảo thủ. Tại sao chúng ta khác nhau? Giải thích như thế nào cho lý do chúng ta khác nhau? Và một lần nữa, điều này có thể được diễn dịch theo câu hỏi về gen và môi trường. Trên phương diện nào các thứ là hệ quả của các gen mà chúng ta có? Trên phương diện nào bản chất cá nhân của chúng ta là kết quả của cách thức chúng ta được nuôi dạy? Hay là giải thích chúng theo sự tương tác? Một lý thuyết phổ biến, chẳng hạn, là chúng ta được tạo hình bởi cha mẹ. Điều này được tóm tắt bởi nhà thơ nổi tiếng người Anh Philip Larkin,

They mess you up, your mum and dad.
They may not mean to but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra just for you.

Họ làm bạn hư hỏng, mẹ của bạn và cha của bạn.

Họ có thể không cố ý nhưng họ đã làm.

Họ làm đầy bạn với những khuyết điểm mà họ có

Và thêm một số cái phụ là do bạn.

Is he right? It's very controversial. You-- It's been a series of--a huge controversy in the popular culture to the extent of which parents matter and this is an issue which will preoccupy us for much of the course.

Ông ta đúng phải không? Điều đó còn đang tranh cãi. Bạn - Nó là một loạt – một tranh luận lớn trong văn hóa đại chúng về mức độ ảnh hưởng của cha mẹ và đây là một vấn đề sẽ làm chúng ta bận tâm nhiều trong khóa học.

A different question: What makes somebody attractive? And this can be asked at all sorts of levels but a simple level is what makes for a pretty face? So, these are, according to ratings, very attractive faces. They are not the faces of real people. What's on the screen are computer generated faces of a Caucasian male and a Caucasian female who don't exist in the real world. But through using this sort of computer generation, and then asking people what they think of this face, what they think of that face, scientists have come to some sense as to what really makes a face attractive, both within cultures and across cultures. And that's something which we're going to devote some time to when we talk about social behavior, and in particular, when we talk about sex. Not all attractiveness, not all beauty of course, is linked to sex. So, pandas for instance, like this panda, are notoriously cute, and I don't have anything to say about it really. It's just a cute picture [laughter].

Một câu hỏi khác: Điều gì làm cho ai đó hấp dẫn? Và điều này có thể được hỏi tại tất cả các loại cấp độ, nhưng một mức độ đơn giản là những gì làm cho một khuôn mặt đẹp? Vì vậy, theo xếp hạng, đây là những khuôn mặt rất hấp dẫn. Chúng không phải là những mặt của người thực. Những gì ở trên màn hình là các khuôn mặt được tạo bởi máy tính của một người đàn ông da trắng và một người phụ nữ da trắng không tồn tại trong thế giới thực. Nhưng qua việc sử dụng những khuôn mặt được tạo bằng máy tính này, và sau đó hỏi mọi người họ nghĩ gì về khuôn mặt này, họ nghĩ gì về khuôn mặt đó, các nhà khoa học sẽ đi đến một cảm giác về những gì làm cho một khuôn mặt hấp dẫn, cả trong nền văn hóa và qua các nền văn hóa. Và đó là những gì mà chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian nào đó để bàn tới trong phần hành vi xã hội, và đặc biệt, khi chúng tôi nói về giới. Tất nhiên, không phải tất cả những sự hấp dẫn, không phải tất cả vẻ đẹp, gắn với tình dục. Vì vậy, gấu trúc chẳng hạn, như gấu trúc này, nổi tiếng là dễ thương, và thực sự tôi không có bất cứ điều gì để nói về nó. Nó chỉ là một hình ảnh dễ thương [laughter].

Morality is extremely central to our lives, and a deep question, which we will struggle with throughout most of the course, is the question of good and evil, evil and good. These three pictures exemplify different sorts of evil. What you could call institutional evil by somebody behaving cruelly toward somebody else, perhaps not due to malice but because of the situation that she's in. It has picture of Osama bin Laden, a mass murderer or driven by political cause? And then there's this guy on the bottom. Anybody know who he is? Ted Bundy. Who got that? Film that man [laughter]. No. Ted Bundy, exactly, and that's before we get into the technical stuff like crazy-evil, and we're going to have to come to terms with why some people are like that. And again, the same situation comes up. Is it part of your nature to be good or bad or is it largely due to the situation that you fall in? And there's a lot of some quite spectacular experiments that try to tease that apart.

Đạo đức đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống của chúng ta, và một câu hỏi sâu sắc, câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong suốt khóa học, là câu hỏi về cái thiện và cái ác, cái ác và cái thiện. Ba bức ảnh này minh họa những điều ác khác nhau. Những gì bạn có thể gọi là điều ác vô ý là ai đó hành vi độc ác đối với người khác, có lẽ không phải do ác tâm nhưng bởi vì hoàn cảnh mà cô ta rơi vào. Ở đây có hình ảnh của Osama bin Laden, một kẻ giết người hàng loạt hoặc được điều khiển bởi các nguyên nhân chính trị? Và sau đó có một gã này ở phía dưới. Có ai biết ông ta là ai không? Ted Bundy. Ai đã nhận ra điều đó? Quay phim người đó nào. Không. Ted Bundy, chính xác, và đó là trước khi chúng ta đi vào các vấn đề chuyên môn như phát rồ, và chúng ta sẽ xét chi tiết việc tại sao một số người lại như thế. Và một lần nữa, tình huống tương tự được đặt ra. Phần bản chất của bạn là tốt hay xấu hoặc nó phong phú tùy thuộc vào bạn ở trong tình huống nào? Và có rất nhiều thí nghiệm khá ngoạn mục cố gắng làm rõ vấn đề đó.

If we're going to talk about evil, we should also talk about good. These are pictures of two notoriously good men, Oskar Schindler and Paul Rusesabagina, each who at different times in history saved the lives of many, many people at great risk to themselves. Schindler in the Holocaust, and then the other guy, in – and I can't pronounce his name – Rusesabagina, in Rwanda. And they both had real good movies made about them. But what's interesting with these cases is you couldn't have predicted ahead of time that they would be heroes. And one personal issue within any of us is what would we do in such situations?

Nếu chúng ta nói về cái ác, chúng ta cũng nên nói cái thiện. Đây là những hình ảnh về hai người đàn ông tốt lừng danh, Oskar Schindler và Paul Rusesabagina, mỗi người sống ở một thời đại lịch sử khác nhau đã cứu sống nhiều người bằng cách tự liều lĩnh bản thân mình. Schindler ở Holocaust, và sau đó là người kia, tại - và tôi không thể đọc tên của ông ta - Rusesabagina, ở Rwanda. Và có những phim rất hay nói về họ. Nhưng những gì thú vị với những trường hợp này là bạn không thể dự đoán trước thời gian mà họ sẽ trở thành anh hùng. Và một trong những vấn đề cá nhân trong bất kì chúng ta là chúng ta sẽ làm gì trong những tình huống như vậy?

Finally, throughout this course we will discuss mental illness. Now, towards the end of the class I want to devote a full week to discussing major disorders like depression and anxiety, because of their profound social importance. Such disorders are reasonably common in college students. Many people in this room are currently suffering from a mood disorder, an anxiety disorder or both, and I won't ask for a show of hands but I know a lot of people in this room are on some form of medication for this disorder. And we'll discuss the current research and why people get these disorders and what's the best way to make them better.

Cuối cùng, trong suốt khóa học này, chúng ta sẽ thảo luận về bệnh tâm thần. Hiện tại, càng về cuối khóa học tôi muốn dành trọn một tuần để thảo luận về các rối loạn chính như trầm cảm và lo lắng, vì tầm quan trọng về mặt xã hội sâu sắc của chúng. Các rối loạn như thế khá phổ biến trong sinh viên đại học. Nhiều người trong phòng này hiện đang bị một chứng rối loạn tâm trạng, rối loạn lo âu một hoặc cả hai, và tôi sẽ không yêu cầu giơ tay lên nhưng tôi biết nhiều người trong phòng này đang sử dụng thuốc để điều trị những rối loạn này. Và chúng ta sẽ thảo luận về các nghiên cứu hiện tại và tại sao người ta bị những rối loạn này và cách tốt nhất để làm chúng khá hơn là gì.

But I also have a weakness for the less common mental disorders that I think tell us something really interesting about mental life. So, when we talk about memory, for instance, we'll talk about disorders in memory, including some disorders that keep you from forming new memories as well as disorders of amnesia where you forget the past. And these are extraordinarily interesting for all sorts of reasons. Early in the course, in fact I think next week, we will discuss, no, later on in the course, in the middle of the semester, we will discuss an amazing case of Phineas Gage.

Nhưng tôi cũng ưu thích các rối loạn tâm thần ít phổ biến hơn mà tôi nghĩ là nó sẽ cho chúng ta biết điều gì đó thực sự lí thú về cuộc sống tinh thần. Vì vậy, khi chúng ta thảo luận về trí nhớ, ví dụ, chúng ta sẽ nói về những rối loạn trong trí nhớ, bao gồm một số rối loạn làm cho bạn hình thành trí nhớ mới cũng như các rối loạn quên ở đó bạn quên đi quá khứ. Và đây là những điều cực kì thú vị vì đủ thứ loại lý do. Đầu khóa học, trong thực tế, tôi nghĩ rằng tuần sau, chúng ta sẽ thảo luận, không, sau này trong khóa học, giữa học kỳ, chúng ta sẽ thảo luận về một trường hợp lí thú của Phineas Gage.

Phineas Gage was a construction worker about 100 years ago. Due to an explosion, a metal pipe went through his head like so. Miraculously, he was not killed. In fact, his friends--it went through his head, went--ended up 100 feet away, covered with brains and blood. And Phineas Gage sat down and went, "uh, oh." And then on the way to the hospital they stopped by a pub to have some cider. He was not blind, he was not deaf, he was not retarded, but something else happened to him. He lost his sense of right and wrong. He lost his control. He used to be a hard-working family man. After the accident he lost all of that. He couldn't hold a job. He couldn't stay faithful to his wife. He couldn't speak for five minutes without cursing. He got into fights. He got into brawls. He got drunk. He lost his control. He ended up on a circus sideshow traveling through the country with the big steel pipe that went through his head. And this is again an extraordinary example of how the brain can give rise to the mind, and how things that go wrong with the brain can affect you in a serious way.

Phineas Gage là một công nhân xây dựng khoảng 100 năm trước. Do một vụ nổ, một ống kim loại đã đi qua đầu của ông ta như vậy. Thật kì diệu, ông đã không chết. Trong thực tế, bạn bè của ông ta thấy - ống kim loại đã đi qua đầu ông ta, bay đi – văng ra xa một trăm phút, bao phủ với não và máu. Và Phineas Gage ngồi xuống và đi, "Uh, oh." Và sau đó trên đường tới bệnh viện họ dừng lại ở một quán rượu để uống rượu táo. Ông ta đã không mù, ông không điếc, ông không bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng những điều khác đã xảy ra với ông ta. Ông đã mất cảm giác đúng sai. Ông đã mất kiểm soát bản thân. Ông đã từng là một người đàn ông chăm chỉ trong gia đình. Sau khi bị tai nạn, ông đánh mất tất cả điều đó. Ông không thể giữ việc làm. Ông không thủy chung với vợ. Ông không thể nói trong năm phút mà không chửi rủa. Ông ta đánh nhau. Ông ta cãi vã ầm ĩ. Ông ta nghiện rượu. Ông ta mất quyền kiểm soát bản thân. Cuối cùng ông ta vào làm ở một đoàn xiếc đi qua nơi mà ống thép lớn đã qua đầu ông. Và một lần nữa đây là một ví dụ bất thường về cách thức não nảy sinh tâm lí, và khi não bất thường thì nó ảnh hướng đến bạn theo cách nghiêm trọng như thế nào.

We'll discuss cases of multiple personality disorder, where people have more than one personality. And also, discuss the debate over whether such cases are true or not; whether they could be taken as a real phenomena or a made-up phenomena, which is--there is a matter of a lot of controversy. And then, we'll even discuss some rarer cases like Capgras syndrome. Capgras syndrome is typically – there's hundreds of cases, not many – hundreds of cases. It's typically the result of some sort of stroke, and what happens to you is very specific. You develop a particular delusion, like it's getting dark [lights dim in the room, laughter follows]. And the delusion is that the people you love the most have been replaced. They've been replaced by aliens or robots [lights go on] – thank you – by Martians, by CIA agents, by trained actors and actresses. But the people--But the idea is, the people you care for the most you believe are gone. And this could lead to tragic consequences.

Chúng ta sẽ thảo luận về các trường hợp rối loạn đa nhân cách, ở đó người ta có nhiều hơn một nhân cách. Và cũng có thể, thảo luận về các cuộc tranh luận về những trường hợp như thế đúng hay không, liệu chúng là hiện tượng có thực hay chỉ là bịa đặt, đó là - có vấn đề về các cuộc tranh luận. Và sau đó, thậm chí chúng ta sẽ thảo luận một số trường hợp hiếm như hội chứng Capgras. Hội chứng Capgras là điễn hình - có hàng trăm trường hợp, không nhiều - hàng trăm trường hợp. Nó thường là kết quả của một số loại đột quỵ, và những gì xảy ra với bạn rất đặc biệt. Bạn hình thành một ảo tưởng nào đó, như trời ngày càng tối dần. Và ảo tưởng những người bạn yêu thích hầu như đã được thay thế. Họ đã được thay thế bởi người ngoài hành tinh hay robot - cảm ơn - bởi Martians, bởi các nhân viên CIA, các nam và nữ diễn viên được đào tạo. Nhưng ý tuởng là, những người bạn quan tâm nhiều nhất bạn tin rằng đã đi hết. Và điều này có thể dẫn tới hậu quả bi thảm.

Capgras syndrome is associated with a very high level of violence. One man in Australia a couple of years ago was under the delusion that his father was replaced with a robot and cut off his head. A related disorder involving the very same parts of the brain is called Cotard's syndrome. And Cotard's syndrome is you believe that you're dead; you are persuaded that you're dead. You're walking around. You know you're walking around. And you know that there are people around, but you think that you're dead. And what's striking about these is--it's not--these are not just sort of big, screwy problems of messed up people. Rather, they're located--they're related at a pinpoint level to certain parts of your brain. And we're going to talk about the best modern theories as to why these syndromes occur.

Hội chứng Capgras thường dẫn đến mức độ bạo lực rất cao. Vài năm trước một người đàn ông ở Úc đã bị ảo tưởng rằng cha của anh ta được thay bằng robot và đã chặt đầu cha mình. Một rối loạn có liên quan đến các phần rất giống nhau của não đuợc gọi là hội chứng Cotard. Và hội chứng Cotard là hội chứng mà bạn tin rằng bạn đã chết; bạn đang bị thuyết phục rằng bạn đã chết. Bạn đang đi bộ lanh quanh. Bạn biết bạn đang đi. Và bạn biết rằng có những người xung quanh, nhưng bạn nghĩ rằng bạn đã chết. Và những gì gây ấn tượng về cái này là - nó không – đây không chỉ là những lọai vấn đề lớn, lập dị làm con người khó hiểu. Thay vào đó, chúng được định vị - ở mức vi mô chúng có liên quan đến những phần nào đó của não. Và chúng ta sẽ nói về các lý thuyết hiện đại tốt nhất để giải thích tại sao các hội chứng này xảy ra.

Now, the reason to be interested in them, again, is not because they're frequent. They aren't. And it's not because of some sort of gruesome, morbid curiosity. Rather, by looking at extreme cases, they can help us best understand normal life. Often by looking at extremes it throws into sharp contrast things we naturally take for granted. The issue of psychopathy, of people who, either due to brain damage or because they are born that way, have no moral understanding, can help us cope with questions of free will and responsibility; of the relationship or difference between mental illness and evil. Multiple personality cases force us to address the question of what is a self. To what extent are all of us composed of multiple people, and to what extent are we a single unified person over time? Cases like Capgras are important because they tell us about how we see the world. They tell us for instance that there is a difference between recognizing something in the sense that you could name it, and knowing what it is. And so, by studying these abnormal cases we could get some insight into regular life. So, that's the end of the illustration of the example topics. The syllabus lists many more.

Bây giờ, lý do để quan tâm đến chúng, một lần nữa, không phải vì chúng xảy ra thường xuyên. Chúng không xảy ra thường xuyên. Và không phải do sự tò mò về các bệnh khủng khiếp. Thay vào đó, bằng cách xét những trường hợp cực đoan, chúng có thể giúp chúng ta hiểu nhiều về cuộc sống bình thường . Thường bằng cách xem xét các thái cực nó rơi vào những thứ tương phản rõ ràng mà chúng ta cho là tất nhiên. Vấn đề bệnh thái nhân cách, của người hoặc do tổn thương não, hoặc do họ được sinh ra theo cách đó, không có sự hiểu biết về đạo đức, có thể giúp chúng ta trả lời các câu hỏi về tự do ý chí và trách nhiệm; về mối quan hệ hay sự khác biệt giữa bệnh tâm thần và cái ác. Trường hợp đa nhân cách ép chúng ta nhằm vào câu hỏi cái tôi là gì. Trên phương diện nào tất cả chúng ta bao gồm nhiều người, và trên phương diện nào chúng ta là cá nhân duy nhất qua thời gian? Những trường hợp như Capgras là quan trọng, vì chúng cho chúng ta biết về cách chúng ta nhìn thế giới. Chẳng hạn, chúng cho chúng ta biết có sự khác nhau giữa việc nhận ra thứ gì đó theo nghĩa là bạn có thể đặt tên nó, và biết nó là gì. Và như vậy, bằng cách nghiên cứu những trường hợp không bình thường này, chúng ta có thể nhận thức sâu hơn về cuộc sống bình thường. Vì vậy, đến đây chúng ta kết thúc sự minh họa về các chủ đề điễn hình. Chương trình học nhiều hơn thế nữa.

I'll end by telling you that there's a lot of stuff that we'll be talking about, that I want to talk about, that I am not expert in. And fortunately, there is a community at Yale of the best scholars and teachers on the planet. And so, it would be a shame for me not to use them to cover some of these issues. And so, I'm going to include four guest lecturers. The first one is Dr. Marvin Chun who teaches the Introduction to Psychology course in the fall and is my competition. And he's going to give an amazing lecture on cognitive neuroscience, especially the cognitive neuroscience of faces. Dr. Susan Nolen-Hoeksema is the world's authority on depression, and in particular, on sex differences and depression, and she's going to talk about this towards the end of the course. Kelly Brownell is going to talk--is head of the Rudd Center, focuses on obesity, eating disorders, dieting, and he'll talk about the psychology of food. And finally, Dr. Peter Salovey, Dean of Yale College, is going to come to us on Valentine's Day and tell us everything he knows about the mysteries of love. All of these details are in the syllabus and I'll stick around and answer questions. Hope to see you next week.Tôi sẽ kết thúc bằng cách nói cho bạn biết rằng có rất nhiều thứ mà chúng ta sẽ đề cập, điều mà tôi muốn là, tôi không phải là một chuyên gia. Và may mắn thay, ở Yale có một cộng đồng các học giả tốt nhất và các giáo viên tốt nhất trên hành tinh. Và như vậy, sẽ đáng xấu hổ cho tôi nếu không dùng họ để đề cập đến những vấn đề này. Và như vậy, tôi sẽ đề cập đến bốn giảng viên thỉnh giảng. Một là Tiến sĩ Marvin Chun người dạy môn nhập môn tâm lí học vào mùa thu và là đối thủ cạnh tranh của tôi. Và ông sẽ cho chúng ta một bài giảng lí thú về khoa học thần kinh nhận thức, đặc biệt là thần kinh nhận thức của khuôn mặt. Tiến sĩ Susan Nolen-Hoeksema là tác giả của khái niệm trầm cảm, và đặc biệt, về sự khác biệt giới tính và trầm cảm, và cô ấy sẽ nói về điều này vào cuối khóa học. Kelly Brownell sẽ giảng về - ông là người đứng đầu Trung tâm Rudd, tập trung vào bệnh béo phì, rối loạn ăn uống, ăn kiêng, và ông sẽ nói về tâm lý học thực phẩm. Và cuối cùng, Tiến sĩ Peter Salovey, chủ nhiệm khoa của đại học Yale, sẽ đến với chúng ta vào ngày Valentine và cho chúng ta biết tất cả những gì ông ta biết về những bí ẩn của tình yêu. Tất cả những chi tiết này ở trong chương trình học và tôi sẽ quanh quẩn trong lớp và trả lời các câu hỏi. Hy vọng gặp các bạn trong tuần tới.

tải về 94.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương