Chương Bốn KẾt luận và khuyến nghị Các bình diỆn cỦa Hình thoi Đánh giá Xã hỘi dân sỰtải về 0.56 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   94. TÁC ĐỘNG


Chỉ số

Mô tả

0 điểm

1 điểm

2 điểm

3 điểm

4.1. Tác động tới chính sách công

Xã hội dân sự tích cực và thành công như thế nào trong việc tác động tới chính sách công?

4.1.1. – 4.1.2. Tác động của Xã hội dân sự tới chính sách và luật lệ về quyền con người

Xã hội dân sự tích cực và thành công như thế nào trong việc ảnh hưởng tới chính sách và luật lệ về quyền con người?

Không thể tìm thấy được hoạt động nào của Tổ chức Xã hội dân sự có kết quả tại khu vực này

Hoạt động của Tổ chức Xã hội dân sự tại khu vực này là rất hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt nào

Xã hội dân sự tại khu vực này tích cực hoạt động nhưng tác động thì hạn chế

Xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy những ví dụ về sự thành công/ tác động đáng kể.

4.1.2 Tác động của Xã hội dân sự tới chính sách xã hội

Xã hội dân sự tích cực và thành công như thế nào trong việc ảnh hưởng tới chính sách xã hội?

Không thể tìm thấy được hoạt động nào của Tổ chức Xã hội dân sự có kết quả tại khu vực này

Hoạt động của Tổ chức Xã hội dân sự tại khu vực này là rất hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt nào

Xã hội dân sự tại khu vực này tích cực hoạt động nhưng tác động thì hạn chế

Xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy những ví dụ về sự thành công/ tác động đáng kể.

4.1.3 Tác động của Xã hội dân sự tới quá trình dự toán Ngân sách Nhà nước

Xã hội dân sự tích cực và thành công như thế nào trong việc tác động tới quá trình dự toán Ngân sách Nhà nước trên phạm vi toàn quốc?

Không thể tìm thấy được hoạt động nào của Tổ chức Xã hội dân sự có kết quả tại khu vực này

Hoạt động của Tổ chức Xã hội dân sự tại khu vực này là rất hạn chế và chỉ tập trung vào một vài thành phần cụ thể của Ngân sách Nhà nướcviii

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong quá trình dự toán ngân sách tổng thể nhưng tác động thì hạn chế

Xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình dự toán ngân sách tổng thể. Có thể tìm thấy những ví dụ về sự thành công/ tác động đáng kể.


4.2. Duy trì trách nhiệm giải trình của Chính phủ và các công ty tư nhân

Xã hội dân sự chủ động và thành công như thế nào trong việc duy trì trách nhiệm giải trình của Chính phủ và các công ty tư nhân?

4.2.1 Duy trì trách nhiệm giải trình của Chính phủ

Xã hội dân sự tích cực và thành công như thế nào trong việc giám sát hoạt động của Chính phủ và làm cho Chính phủ có trách nhiệm giải trình?

Không thể tìm thấy được hoạt động nào của Tổ chức Xã hội dân sự có kết quả tại khu vực này

Hoạt động của Tổ chức Xã hội dân sự tại khu vực này là rất hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt nào

Xã hội dân sự tại khu vực này tích cực hoạt động nhưng tác động thì hạn chế

Xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy những ví dụ về sự thành công/ tác động đáng kể.

4.2.2 Duy trì trách nhiệm giải trình của các công ty tư nhân

Xã hội dân sự chủ động và thành công như thế nào trong việc duy trì trách nhiệm giải trình của các công ty tư nhân?

Không thể tìm thấy được hoạt động nào của Tổ chức Xã hội dân sự có kết quả tại khu vực này

Hoạt động của Tổ chức Xã hội dân sự tại khu vực này là rất hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt nào

Xã hội dân sự tại khu vực này tích cực hoạt động nhưng tác động thì hạn chế

Xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy những ví dụ về sự thành công/ tác động đáng kể.

4.3. Đáp ứng sự quan tâm của xã hội

Các chủ thể Xã hội dân sự đáp ứng sự quan tâm của xã hội nhiều đến mức nào?

4.3.1. Sự đáp ứng

Các chủ thể Xã hội dân sự đáp ứng những mối quan tâm hàng đầu của xã hội được hiệu quả đến mức nào?

Các chủ thể Xã hội dân sự không quan tâm đến những mối quan tâm hàng đầu của người dân

Có nhiều ví dụ về việc những mối quan tâm hàng đầu không tìm được tiếng nói giữa những chủ thể Xã hội dân sự hiện tại.

Có những ví dụ cá biệt về việc những quan tâm hàng đầu không tìm được tiếng nói giữa những chủ thể Xã hội dân sự hiện tại.

Các chủ thể Xã hội dân sự đã đón nhận những quan tâm cơ bản của xã hội một cách hiệu quả

4.3.2. Sự tin tưởng của công chúng

Bao nhiêu phần trăm dân số tin tưởng vào các chủ thể Xã hội dân sự?


Tỷ lệ rất nhỏ (dưới 25%)

Thiểu số lớn (25%-50%)

Đa số nhỏ (51%-75%)

Đa số lớn (trên 75%)

4.4. Trao quyền cho công dân

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc trao quyền cho công dân, đặc biệt là đối với những nhóm người thường bị gạt ra rìa của xã hội (thứ yếu), nhằm hình thành các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc đời họ? ,

4.4.1. Cung cấp thông tin/giáo dục công dân

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc cung cấp thông tin và giáo dục công dân về những vấn đề công cộng?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.4.2. Xây dựng năng lực cho các hoạt động tập thể

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc thực hiện xây dựng năng lực cho người dân để tự tổ chức, tích hợp nguồn lực và làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề chung?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.4.3. Trao quyền cho nhóm người dân thứ yếu

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc trao quyền cho nhóm người dân thứ yếu ?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.4.4. Trao quyền cho phụ nữ

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc trao quyền cho phụ nữ, có nghĩa là trao cho họ quyền lựa chọn thực sự và tự quyết định cho cuộc đời mình?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.4.5. Xây dựng vốn xã hộiix

Xã hội dân sự xây dựng vốn xã hội giữa các thành viên đến mức nào? Mức độ tin tưởng lẫn nhau, khoan dung và tinh thần công cộng của các thành viên Tổ chức Xã hội dân sự so với những người không phải là thành viên khác nhau thế nào?


Xã hội dân sự làm giảm tích lũy vốn xã hội trong xã hội

Xã hội dân sự không đóng góp vào việc xây dựng vốn xã hội

Xã hội dân sự đóng góp vừa phải vào việc xây dựng vốn xã hội

Xã hội dân sự đóng góp mạnh mẽ vào việc xây dựng vốn xã hội

4.4.6. Hỗ trợ sinh kế

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc tạo ra/hỗ trợ công ăn việc làm và/hoặc cơ hội kiếm thu nhập (đặc biệt đối với người nghèo và phụ nữ)?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.5. Đáp ứng nhu cầu xã hội

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc đáp ứng nhu cầu của xã hội, đặc biệt là đối với người nghèo và những nhóm thường được coi là thứ yếu?

4.5.1. Vận động các quy định dịch vụ công

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc vận động chính phủ đáp ứng các nhu cầu xã hội cấp bách ?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.5.2. Đáp ứng trực tiếp nhu cầu cấp bách của xã hội

Xã hội dân sự tích cực và thành công đến mức nào trong việc đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội (thông qua cung cấp dịch vụ hoặc thúc đẩy các sáng kiến tự thân)?

Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có hiệu quả trong lĩnh vực này

Hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này là hạn chế và không có ảnh hưởng rõ rệt

Xã hội dân sự tích cực hoạt động trong lĩnh vực này nhưng hiệu quả thì hạn chế

Xã hội dân sự có vai trò quan trọng. Có thể tìm thấy thành công/ảnh hưởng đáng kể

4.5.3. Trao quyền cho nhóm người dân thứ yếu

Trong chừng mực nào các Tổ chức Xã hội dân sự có hiệu quả ít hơn hay nhiều hơn Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ cho các nhóm người dân thứ yểu?

Các Tổ chức Xã hội dân sự kém hiệu quả hơn Nhà nước

Các Tổ chức Xã hội dân sự hiệu quả ngang bằng với Nhà nước

Các Tổ chức Xã hội dân sự hiệu quả hơn Nhà nước một chút

Các Tổ chức Xã hội dân sự hiểu quả hơn Nhà nước một cách đáng kểiChú thích:

 Chỉ số này rất phổ biến trong học thuật và thỉnh thoảng được sử dụng như là biểu hiện của sức mạnh của xã hội dân sự (Welzel 1999)! Tuy nhiên, số liệu có được về chỉ số này vẫn còn thiếu sót, đặc biệt là ở mức xuyên quốc gia (Morales Diez de Ulzurrun 2002). Chúng tôi cố ý thiêt kế điểm của chỉ số này đủ rộng để cho ra điểm số có giá trị vì mỗi một trong 4 điểm số có độ lớn từ 20 đến 30 điểm phần trăm. Do đó chúng tôi tránh đo lường giá trị phần trăm chính xác của các thành viên Tổ chức Xã hội Dân sự trong xã hội.

ii Thông tin liên lạc cũng bao gồm những thông tin được chia sẻ giữa các thành viên xã hội dân sự

iii Trong hầu hết các chỉ số, các nguồn dữ liệu thứ cấp là sẵn có ở nhiều quốc gia. Đối với mỗi một chỉ số, điểm số chỉ ra cách đưa các dữ liệu thứ cấp về hệ thống điểm 4 của ma trận cho điểm CSI

iv Mục này/chỉ số này không được chia thành nhiều chỉ số cá nhân để làm đơn giản hóa và dễ dàng việc cho điểm. Mục/chỉ số này bao gồm 8 điều kiện kinh tế xã hội quan trọng đối với xã hội dân sự. Những điểm số của chỉ số này được thiết kế theo cách chỉ ra bao nhiêu rào cản kinh tế xã hội đối với xã hội dân sự (cao nhất: 8, thâp nhất: 0). Nhiệm vụ của buổi họp cho điểm của Nhóm Đánh giá đơn giản là thẩm tra lại số lượng các rào cản (được xác định từ dữ liệu thứ cấp) và cho điểm tương ứng.

v Điểm số được tính bằng trung bình của các điểm trung bình của ba biến số (1. đòi hỏi những lợi ích nhờ vị trí trong bộ máy chính phủ, 2. trốn vé phương tiện vận tải công cộng, 3. gian dối thuế)

vi Chỉ số này kết hợp nhiều đặc tính chất lượng của việc đăng kí, như là xem xét xem việc đăng kí có (1) đơn giản, (2) nhanh chóng, (3) rẻ, (4) được áp dụng công bằng, và (5) được áp dụng trước sau như một. Qui trình sử dụng năm biến số ‘Có/Không’ của SAG để cho điểm chỉ số đăng kí Tổ chức Xã hội Dân sự tuân theo qui trình được chỉ ra ở mục 3. Điểm của chỉ số được xác định bằng việc tính xem bao nhiêu trong số năm đặc tính chất lượng này là không tồn tại/vắng mặt.

vii Nhiệm vụ của Nhóm Đánh giá trong việc cho điểm chỉ số này là đánh giá tầm mức hỗ trợ của khối kinh doanh đối với xã hội dân sự. Ở đây, nội dung việc cho điểm có hai yếu tố: (1) Mức hỗ trợ tổng cộng của khối kinh doanh đối với xã hội dân sự, (2) số lượng các Tổ chức Xã hội Dân sự được khối kinh doanh hỗ trợ. Xin lưu ‎ ý rằng hai yếu tố này được kết hợp trong nội dung việc cho điểm chỉ số này.

viii Thuật ngữ “thành phần ngân sách cụ thể” nói đến một vấn đề riêng rẽ hoặc khoản mục của ngân sách, ví dụ ngân sách quốc phòng hoặc tài trợ phúc lợi. Điếm số cao hơn dành cho những hoạt động xã hội dân sự có cung cấp một phân tích, đầu vào và sự ủng hộ tích cực đối với dự toán ngân sách tổng thể.

ix Để cho điểm chỉ số này, chúng tôi sử dụng ba yếu tố đo lường là sự tin tưởng lẫn nhau, khoan dung và tinh thần cộng đồng (xem mục nhỏ các quy tắc văn hóa xã hội trong mục lớn Môi trường):

      1. Tính toán 3 yếu tố đo lường của 2 nhóm: (1) Các thành viên Tổ chức Xã hội Dân sự, và (2) Những chủ thể không phải thành viên Tổ chức Xã hội Dân sự.

      2. So sánh điểm số của mỗi yếu tố đo lường cho 2 nhóm và xác định nhóm nào có điểm cao hơn (nghĩa là sự tin tưởng lẫn nhau, lòng khoan dung, tinh thần cộng đồng cao hơn). Nếu điểm của các thành viên Tổ chức Xã hội Dân sự cao hơn những chủ thể không phải thành viên Tổ chức Xã hội Dân sự, nó cho thấy xã hội dân sự có đóng góp vào kết quả hoạt động của xã hội dân sự. Nếu điểm số thấp hơn, nó cho thấy việc tham gia vào các Tổ chức Xã hội Dân sự làm giảm khả năng tạo ra các qui tắc của vốn xã hội.

      3. Xin lưu ý rằng trong số ba chỉ số trên, sẽ có thể có những chỉ số cho thấy xã hội dân sự làm gia tăng vốn xã hội, đồng thời những chỉ số khác lại cho thấy xã hội dân sự làm giảm vốn xã hội. Để cho điểm chỉ sô tổng hợp này, bức tranh chung có ý nghĩa quan trọng.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương