Chương Bốn KẾt luận và khuyến nghị Các bình diỆn cỦa Hình thoi Đánh giá Xã hỘi dân sỰtải về 0.56 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


3. CÁC GIÁ TRỊ


Chỉ số

Mô tả

0 điểm

1 điểm

2 điểm

3 điểm

3.1. Dân chủ

Các chủ thể Tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh dân chủ đến mức nào?

3.1.1. Thực hành dân chủ trong các Tổ chức Xã hội dân sự

Các Tổ chức Xã hội dân sự thực hành dân chủ nội bộ đến mức nào? Các thành viên kiểm soát quá trình ra quyết định đến mức nào? Các lãnh đạo có được lựa chọn thông qua bầu cử dân chủ không?

Đa số lớn (ví dụ nhiều hơn 75%) các Tổ chức Xã hội dân sự không thực hành dân chủ nội bộ (ví dụ thành viên ít có hoặc không có quyền kiểm soát đối với việc ra quyết định, các Tổ chức Xã hội dân sự có tính thân quen, ưu đãi thân quyến)

Đa số (ví dụ nhiều hơn 50%) các Tổ chức Xã hội dân sự không thực hành dân chủ nội bộ (ví dụ thành viên ít có hoặc không có quyền kiểm soát đối với việc ra quyết định, các Tổ chức Xã hội dân sự bảo trợ người quen, ưu đãi thân quyến)

Đa số (ví dụ nhiều hơn 50%) các Tổ chức Xã hội dân sự có thực hành dân chủ nội bộ (ví dụ thành viên ít có hoặc không có quyền kiểm soát đối với việc ra quyết định, các Tổ chức Xã hội dân sự bảo trợ người quen, ưu đãi thân quyến)

Đa số lớn (ví dụ nhiều hơn 75%) các Tổ chức Xã hội dân sự có thực hành dân chủ nội bộ (ví dụ thành viên ít có hoặc không có quyền kiểm soát đối với việc ra quyết định, các Tổ chức Xã hội dân sự bảo trợ người quen, ưu đãi thân quyến)

3.1.2. Các hành động của Xã hội dân sự nhằm thúc đẩy dân chủ

Các Xã hội dân sự chủ động thúc đẩy dân chủ ở tầm xã hội đến mức nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng

Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng

3.2. Tính minh bạch

Các chủ thể Tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh tính minh bạch đến mức nào?

3.2.1. Tham nhũng trong Xã hội dân sự

Tham nhũng trong Xã hội dân sự phổ biến đến mức nào?

Các ví dụ về hành vi tham nhũng trong Xã hội dân sự là rất phổ biến

Các ví dụ về hành vi tham nhũng trong Xã hội dân sự là phổ biến

Thỉnh thoảng có những ví dụ về hành vi tham nhũng trong Xã hội dân sự

Các ví dụ về hành vi tham nhũng trong Xã hội dân sự là rất hiếm gặp

3.2.2. Minh bạch tài chính của các Tổ chức Xã hội dân sự

Có bao nhiêu Tổ chức Xã hội dân sự minh bạch về tài chính? Bao nhiêu phần trăm các Tổ chức Xã hội dân sự công khai các tài khoản tài chính của mình?

Tỷ lệ rất nhỏ các Tổ chức Xã hội dân sự (dưới 30%) công khai các tài khoản tài chính của mình

Tỷ lệ nhỏ các Tổ chức Xã hội dân sự (30% đến 50%) công khai các tài khoản tài chính của mình

Tỷ lệ đa số nhỏ các Tổ chức Xã hội dân sự (51%-65%) công khai các tài khoản tài chính của mình

Đa số lớn các Tổ chức Xã hội dân sự (trên 65%) công khai các tài khoản tài chính của mình

3.2.3. Các hành động của Xã hội dân sự nhằm thúc đẩy tính minh bạch

Các Xã hội dân sự chủ động thúc đẩy sự minh bạch của chính phủ và công ty đến mức nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng.

Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng

3.3. Tính khoan dung

Các chủ thể và tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh tính khoan dung đến mức nào?

3.3.1. Khoan dung trong khu vực Xã hội dân sự

Trong chừng mực nào Xã hội dân sự là một khu vực khoan dung?

Các thế lực không khoan dung chiếm ưu thế trong Xã hội dân sự. Chỉ có quan điểm của một nhóm nhỏ có tính khoan dung.

Các thế lực đáng kể trong Xã hội dân sự không khoan dung đối với quan điểm của người khác mà không gặp phải sự phản đối của xã hội nói chung

Có một vài thế lực không khoan dung trong Xã hội dân sự, nhưng bị cô lập đối với Xã hội dân sự nói chung.

Xã hội dân sự là một vũ đài mở rộng mà tất cả các quan điểm đều được tích cực khuyến khích. Các hành vi không khoan dung bị xã hội nói chung lên án

3.3.2. Các hành động của Xã hội dân sự nhằm thúc đẩy tính khoan dung

Các Xã hội dân sự chủ động thúc đẩy tính khoan dung ở tầm xã hội đến mức nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng.

Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng

3.4. Phi bạo lực

Các chủ thể Tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh tính phi bạo lực đến mức nào?

3.4.1. Phi bạo lực trong khu vực Xã hội dân sự

Việc sử dụng các công cụ bạo lực giữa các chủ thể Xã hội dân sự nhằm thể hiện mình trước cộng đồng phổ biến đến mức nào (ví dụ gây thiệt hại tài sản hoặc bạo lực cá nhân) ?

Các nhóm lớn trong Xã hội dân sự sử dụng bạo lực như là cách thức cơ bản để thể hiện quan điểm của mình

Một vài nhóm cô lập trong Xã hội dân sự sử dụng bạo lực để thể hiện quan điểm của mình mà không bị xã hội triệt để lên án.

Có một vài nhóm cô lập trong Xã hội dân sự tìm kiếm giải pháp ở bạo lực, nhưng bị Xã hội dân sự lên án triệt để.

Tồn tại sự nhất trí cao trong Xã hội dân sự về nguyên tắc phi bạo lực. Các hành vi bạo lực là rất hiếm và bị lên án mạnh mẽ

3.4.2. Các hành động của Xã hội dân sự nhằm thúc đẩy hòa bình và phi bạo lực

Xã hội dân sự thúc đẩy xã hội phi bạo lực đến mức nào? Ví dụ, xã hộ công dân ủng hộ các giải pháp phi bạo lực đối với các xung đột xã hội và hòa bình đến mức nào? Giải quyết vấn đề bạo lực chống lại phụ nữ, lạm dụng trẻ em, bạo lực giới trẻ v.v như thế nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng.

Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng

3.5. Bình đẳng giời

Các chủ thể Tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh bình đẳng giới đến mức nào?

3.5.1. Bình đẳng giới trong khu vực Xã hội dân sự

Trong chừng mực nào Xã hội dân sự là một khu vực bình đẳng về giới?

Phụ nữ bị loại trừ khỏi vai trò lãnh đạo Xã hội dân sự

Phụ nữ thường không có mặt trong vai trò lãnh đạo Xã hội dân sự.

Phụ nữ không đại diện đầy đủ trong những vị trí lãnh đạo Xã hội dân sự.

Phụ nữ được đại diện bình đẳng trong những vị trí lãnh đạo và thành viên Xã hội dân sự.

3.5.2. Thực hành bình đẳng giới trong các Tổ chức Xã hội dân sự

Các Tổ chức Xã hội dân sự thực hành bình đẳng giới đến mức nào? Bao nhiêu phần trăm Tổ chức Xã hội dân sự có thuê nhân viên có chính sách thực tế bảo đảm bình đẳng giới?

Tỷ lệ rất nhỏ (dưới 20%)

Tỷ lệ nhỏ (20%-50%)

Đa số nhỏ (51%-65%)

Đa số, phần lớn (trên 65%)

3.5.3. Các hành động của Xã hội dân sự nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Các Xã hội dân sự chủ động thúc đẩy bình đẳng giới ở qui mô xã hội đến mức nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng.

Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng

3.6. Xóa nghèo

Các chủ thể Tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh việc xóa nghèo đến mức nào?

3.6.1. Các hành động của Xã hội dân sự để xóa nghèo

Các Xã hội dân sự chủ động thực hiện xóa nghèo đến mức nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này. Một vài hành động Xã hội dân sự còn duy trì sự bất bình đằng.

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng.


Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy.

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng.

3.7. Môi trường bền vững

Các chủ thể Tổ chức Xã hội dân sự thực hành và đẩy mạnh sự bền vững của môi trường đến mức nào?

3.7.1. Các hành động của Xã hội dân sự để đảm bảo môi trường bền vững

Các Xã hội dân sự chủ động đảm bảo môi trường bền vững đến mức nào?

Không có vai trò chủ động. Không tìm thấy bất cứ hoạt động Xã hội dân sự nào có kết quả trong lĩnh vực này. Một vài hành động Xã hội dân sự còn gây ra sự bất bền vững.

Chỉ tìm thấy một vài hoạt động của Xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Các hoạt động này không dễ được nhận thấy cũng như các vấn đề này không được toàn thể Xã hội dân sự coi là quan trọng.

Có thể tìm thấy một số các hoạt động Xã hội dân sự. Tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc sự nhận biết của cộng đồng về những hoạt động như vậy.

Xã hội dân sự là động lực thúc đẩy xã hội dân chủ. Các hoạt động Xã hội dân sự trong lĩnh vực này có được sự ủng hộ trên diện rộng và/hoặc được nhận biết rộng rãi trong cộng đồng.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương