Chương 5: ĐẠi cưƠng về kim loại I. Chuẩn kiến thức kĩ NĂNGtải về 79.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích79.67 Kb.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

I. CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

1. Kiến thức:

- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn, tính chất vật lí của kim loại.

- Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử (khử phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit, ion kim loại trong dung dịch muối, một số axit có tính oxi hoá mạnh).

- Khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim.

- Định nghĩa cặp oxi hoá - khử, suất điện động chuẩn của pin điện hoá.

- Thế điện cực chuẩn của cặp ion kim loại/ kim loại, dãy thế điện cực chuẩn của kim loại và ý nghĩa của dãy điện hoá chuẩn.

- Khái niệm về sự điện phân, bản chất các phản ứng xảy ra trên các điện cực và ứng dụng của sự điện phân.

- Các khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá và điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Các biện pháp chống ăn mòn kim loại.

- Nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại: Phương pháp điện phân , nhiệt luyện, thuỷ luyện.

- Định luật Farađay và biểu thức tính khối lượng các chất thu được ở các điện cực.

2. Kĩ năng:

- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và cấu tạo của kim loại, dự đoán tính chất hoá học đặc trưng của kim loại.

- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của kim loại.

- Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm.

- Giải được bài tập: Tính % khối lượng kim loại trong hỗn hợp chất phản ứng, một số bài tập khác có nội dung liên quan.

- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hoá .

- Giải được bài tập: Tính suất điện động chuẩn của pin điện hoá, BT khác có nội dung liên quan.

- Viết sơ đồ điện phân, phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân trong một số trường hợp đơn giản.

- Phân biệt được ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ở một số hiện tượng thực tế.

- Sử dụng và bảo quản hợp lí một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.

- Lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp.

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ... để rút ra nhận xét về phương pháp điều chế kim loại.

- Viết các PTHH điều chế kim loại cụ thể.

- Giải được bài tập: Tính khối lượng kim loại bám trên các điện cực hoặc các đại lượng có liên quan dựa vào công thức Farađay, bài tập khác có liên quan.3. Kiến thức trọng tâm:

- Tính chất vật lí, hóa học chung của kim loại.

- Khái niệm và ứng dụng của hợp kim.

- Dãy điện hóa của kim loại và ý nghĩa của nó.

- Bản chất phản ứng xảy ra trên các điện cực và các trường hợp điện phân.

- Ăn mòn điện hóa học và chống ăn mòn bằng phương pháp bảo vệ điện hóa.

- Các phương pháp điều chế kim loại.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


  1. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:

* Mức độ biết

Câu 1. Câu nào sau đây không đúng

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e.

B. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường bằng nhau

C. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e).

D. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim

Câu 2. Kim loại dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất là:

A. Ag B. Cu C. Al D. AuCâu 3. Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim B. Tính cứng C. Tinh dẻo D. Tính dẫn điện và nhiệtCâu 4. Trong số các kim loại sau kim loại có tính dẻo nhất là:

A. Ag B. Au C. Au D. PtCâu 5. Trong số các kim loại sau: Cr, Fe, Cu, W. Kim loại có độ cứng lớn nhất là:

A. Cr B. W C. Fe D. CuCâu 6. Vonfam (W) thường được dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn. Nguyên nhân chính là do

A. W là kim loại rất dẻo B. W có khả năng dẫn điện tốt

C. W là kim loại nhẹ D. W có nhiệt độ nóng chảy cao

Câu 7. Tính chất hóa học chung của kim loại là:

A. Dễ nhận electron. B. Dễ cho proton

C. Dễ bị khử D. Dễ bị oxi hóa

Câu 8. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì chất có thể dùng để khử thuỷ ngân là:

A. bột Fe B. bột lưu huỳnh C. nước D. natriCâu 9. Kim loại Cu phản ứng được với:

(I) dung dịch AgNO3. (II) dung dịch HCl đ, to.

(III) dung dịch FeCl3. (IV) dung dịch AlCl3.

A. I, II đúng. B. I, III đúng. C. II, III đúng. D. II, IV đúng.Câu 10. Phản ứng: Fe + 2FeCl3  3FeCl2 cho thấy:

A. Kim loại sắt có thể tác dụng với muối sắt. B. Fe3+ bị Fe khử thành Fe2+.

C. Fe3+ bị oxi hóa thành Fe2+. D. Fe2+ oxi hóa Fe thành Fe3+.

Câu 11 . Cho 4 cặp oxi hóa - khử: Fe2+/Fe ; Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là:

A. Cu2+/Cu; Fe2+/Fe ; Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag B. Fe3+/Fe2+, Fe2+/Fe ; Ag+/Ag; Cu2+/Cu

C. Ag+/Ag; Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu; Fe2+/Fe D. Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag

Câu 12. Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là:

A. Sự ăn mòn hóa học. B. Sự ăn mòn kim loại.

C. Sự ăn mòn điện hóa. D. Sự khử kim loại.

Câu 13. Một vật được chế tạo từ hợp kim Zn-Cu để trong không khí ẩm. Vật bị ăn mòn điện hóa. Chọn nội dung không chính xác:

A. Vật bị ăn mòn điện hóa vì thỏa 3 điều kiện ăn mòn điện hóa.

B. Đồng đóng vai trò làm cực âm và bị ăn mòn trước.

C. Zn bị oxi hóa thành ion Zn2+.

D. H+ bị khử thành khí H2.

Câu 14. Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp một dung dịch chứa các ion Fe2+ , Fe3+, Cu2+, Cl-. Thứ tự điện phân xảy ra ở catôt là:

A. Fe2+ , Fe3+, Cu2+ B. Fe2+ , Cu2+, Fe3+

C. Fe3+ , Cu2+, Fe2+ D. Fe3+, Fe2+, Cu2+

Câu 15. Kim loại nào sau đây khử được nước ở nhiệt độ thường

(1) Al (2) Fe (3) Ba (4) Cu (5) Ag (6) Mg (7) Na (8) Cs

A. 3, 7, 8. B. 1, 2, 3, 7. C. 1, 3, 6, 7, 8. D. 2, 4, 5, 7, 8.

Câu 16. Một hợp kim gồm các kim loại sau: Ag, Zn, Fe, Cu. Hóa chất có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch là:

A. dung dịch NaOH B. dung dịch H2SO4 đặc nguội

C. dung dịch HCl D. dung dịch HNO3 loãng

Câu 17. Ion M3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p63d5. Nguyên tử M là:

A. Fe B. Cr C. Mn D. BrCâu 18. Có các kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làm bằng thép.

A. Ni B. Zn C. Sn D. CuCâu 19. Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là

A. 4AgNO3 + 2H2O 4Ag + O2 +4HNO3

B. 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + O2 +2H2SO4

C. 2MCln 2M + nCl2

D. 4MOH 4M+2H2O

Câu 20. Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim. B. Tính dẻo. C. Tính cứng. D. Tính dẫn điện và nhiệt.Câu 21. Giữ cho bề mặt kim loại luôn luôn sạch , không có bùn đất bám vào là một biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Hãy cho biết như vậy là đã áp dụng phương pháp chống ăn mòn nào sau đây.

A. Cách li kim loại với môi trường.

B. Dùng phương pháp điện hoá.

C. Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt.

D. Dùng phương pháp phủ.

Câu 22. Dãy kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu, Na, Al B. Al, Zn, Fe C.Fe, Cr, Cu D. K, Mg, Zn.Câu 23. Kim loại nào sau đây có thể đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2?

A. Ni B. Sn C. Zn D. CuCâu 24. Câu nào đúng trong các câu sau:Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra

A. sự ôxi hóa ở cực dương C. sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm

B. sự khử ở cực âm D. sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương

* Mức độ hiểu:

Câu 25. Cho chuỗi phản ứng sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng )

Kim loại M  dd muối X  Y ( trắng xanh)  Z (nâu đỏ )

M là kim loại nào sau đây:

A. Cr B. Fe C. Cu D. Al

Câu 26. Có 3 mẫu hợp kim: Fe – Al, K-Na, Cu - Mg. Hóa chất có thể dùng để phân biệt 3 mẫu hợp kim này là:

A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl

C. dung dịch H2SO4 loãng D. dung dịch MgCl2

Câu 27. Cho thanh Zn vào 100ml dung dịch CuSO4 1M . Sau khi kết thúc phản ứng (H= 100%)

A. Khối lượng thanh kim loại tăng 0,64g. B. Khối lượng thanh kim loại giảm 0,1g.

C. Khối lượng thanh kim loại tăng 0,65g. D. Khối lượng thanh kim loại không đổi.

Câu 28. Cho các kim loại Al, Fe, Cu, Na, Ag, Pt, Hg. Trong số các kim loại trên có bao nhiêu kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 29. Trong số các dung dịch sau đây, dung dịch nào được dùng tinh chế bạc có lẫn tạp chất đồng sao cho sau khi tinh chế khối lượng bạc không đổi.

A. Fe(NO3)3 B. AgNO3 C. HCl D. HNO3.Câu 30. Để tách Fe(NO3)2 có lẫn tạp chất Pb(NO3)2, Sn(NO3)2, Cu(NO3)2, người ta cho kim loại A vừa đủ vào dung dịch trên, sau đó lọc bỏ kết tủa. A là:

A. Cu. B. Sn. C. Pb. D. Fe.Câu 31. Ngâm một l lá Niken trong các dung dịch loãng các muối sau: MgCl2; NaCl; Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Niken sẽ khử được các muối:

A. AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2 B. Cu(NO32, Pb(NO3)2

C. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2 D. AlCl3, MgCl2, Pb(NO3)2

Câu 32. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Phải dùng chất nào dưới đây để có thể loại bỏ được tạp chất?

A. bột Fe dư B. bột Cu dư C. bột Al dư D. Na dưCâu 33. Cho ba phương trình ion rút gọn sau:

a) Fe + Cu2+  Cu + Fe2+

b) Cu + 2Fe3+  Cu2+ + 2Fe2+

c) Fe2+ + Mg  Fe + Mg2+

A. Tính khử của: Mg > Fe2+ > Cu > Fe

B. Tính khử của: Mg > Fe > Fe2+ > Cu

C. Tính oxi hóa của: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+

D. Tính oxi hóa của: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+Câu 34. Nhúng 1 thanh Zn vào dd chứa 8,32g CdSO4 .Sau khi khử hoàn toàn Cd2+ khối lượng thanh Zn tăng 2,35% so với ban đầu. Khối lượng thanh Zn ban đầu là:

A. 80g B. 60g C. 40g D. 20gCâu 35. Cho 4,2 gam một kim loại R tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,68 l khí NO duy nhất ở đktc, R là:

A. Cr B. Al C. Fe D. MgCâu 36. Cho a gam hỗn hợp G gồm Mg, Al, Zn vào dung dịch HCl dư thì được 1,5 mol H2. Còn nếu cho a gam G vào dung dịch HNO3 loãng dư thì số mol NO thoát ra là:

A. 1,5 mol B. 1,2 mol C. 1 mol D. 0,8 molCâu 37. Mô tả phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Cu (dư) vào dung dịch FeCl3 là:

A. Bề mặt thanh kim loại có màu trắng B. Dung dịch bị từ vàng nâu qua xanh

C. Dung dịch có màu vàng nâu D. Khối lượng thanh kim loại tăng

Câu 38. Ngâm một lá Niken trong các dung dịch loãng các muối sau: MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Niken sẽ khử được các muối

A. AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. B. AlCl3, MgCl2, Pb(NO3)2.

C. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2 D. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2.

Câu 39. Để oxi hóa kim loại M hoàn toàn thành oxit thì phải dùng một khối lượng oxi bằng 40% khối lượng kim loại đã dùng . Kim loại M là:

A. Mg B. Al C. Fe D. CaCâu 40. Cho các chất rắn Cu , Fe , Ag và các dung dịch CuSO4 , FeSO4 , Fe(NO3)3. Số phản ứng xảy ra từng cặp chất một là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 41.Điện phân dd nào sau đây thì thu được dung dịch axit:

A. Na2SO4 B. CuSO4 C. CuCl2 D. NaClCâu 42. Mô tả nào dưới đây không phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 một thời gian?

A. Bề mặt thanh kim loại có màu đỏ B. Dung dịch bị nhạt màu

C. Dung dịch có màu vàng nâu D. Khối lượng thanh kim loại tăng


  • Mức độ vận dụng:

Câu 43. Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn , số mol Fe(NO3)3 trong dung dịch bằng:

A. 0,2 mol B. 0,3 mol C. 0,0 mol D. 0,5 molCâu 44. Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol clo và 0,13 mol oxi phản ứng vừa hết với hỗn hợp Y gồm magiê và nhôm tạo ra 21,17 gam hỗn hợp các muối clorua và oxít của 2 kim loại . Thành phần % của nhôm theo khối lượng trong Y là:

A. 77,7% B. 22,3% C. 33,6% D. 44,6%Câu 45. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO4 và CuSO4. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoá của các ion kim loại giảm dần theo dãy sau

A. Cu2+ ; Fe3+ ; Fe2+. B. Fe3+ ; Cu2+ ; Fe2+. C. Cu2+ ; Fe2+ ; Fe3+. D. Fe2+ ; Cu2+ ; Fe3+.Câu 46. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Ag. C. Al, Cu, Ag. D. Fe, Cu, Ag.Câu 47. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm.

A. MgO, Fe3O4, Cu. B. MgO, Fe, Cu. C. Mg, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu.Câu 48. Cho 0,02 mol Cu và 0,01 mol Fe3O4 vào 200 ml dung dịch HCl 0,2M. Sau phản ứng, khối lượng chất rắn thu được là:

A. 0,64 gam B. 2,12 gam C. 1,28 gam D. 0,746 gamCâu 49. Cho một thanh Al tiếp xúc với 1 thanh Zn trong dd HCl, sẽ quan sát được hiện tượng:

A. Thanh Al tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn.

B. Thanh Zn tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.

C. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh.

D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.

Câu 50. Cho 18,96g kim loại X có hóa trị II phản ứng vừa đủ với dung dịch axit nitric loãng. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lit (đkc) một khí không màu nhẹ hơn không khí và dung dịch Y chứa 117,72g muối tan. Vậy kim loại X là:

A. Ca B. Al C. Mg D. ZnCâu 51. Đốt cháy một kim loại trong bình khí clo , thu được 32,5g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm đi 6,72 lit (đktc). Kim loại đem đốt là:

A. Al B. Mg C. Fe D. CuCâu 52. Cho từ từ bột Fe vào 50ml dung dịch CuSO4 0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Khối lượng bột Fe đã tham gia phản ứng là:

A. 5,6 gam B. 0,056 gam C. 0,56 gam D. 0,28 gamCâu 53. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng là giá trị nào dưới đây?

A. 0,05M B. 0,0625M C. 0,50M D. 0,625MCâu 54. Ngâm một thanh Zn vào 100ml dung dịch AgNO3 0,1M đến khi AgNO3 tác dụng hết, thì khối lượng thanh Zn sau phản ứng so với thanh Zn ban đầu sẽ:

A. giảm 0,755 gam B. tăng 1,08 gam

C. tăng 0,755 gam D. tăng 7,55 gam

Câu 55. Cho 1,04 gam hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là:

A. 3,92 gam B. 1,96 gam C. 3,52 gam D. 5,88 gamCâu 56. Cho 32,5g Zn vào 1 lit dd chứa CuSO4 0,25M và FeSO4 0,30M . Phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là:

A. 30g B. 32g C. 40g D. 52gCâu 57. Ngâm một l lá kẽm trong dung dịch có hòa tan 4,16 gam CdSO4 . Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là:

A. 80 gam B. 100 gam C. 40 gam D. 60 gamCâu 58. Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm: CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung nóng. Luồng khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư, thấy có 15g kết tủa trắng. Sau phản ứng chất rắn trong ống sứ có khối lượng 215g. Khối lượng m là:

A. 217,4g B. 219,8g C. 230g D. 240gCâu 59. Điện phân 1lít dung dịch bạc nitrat với điện cực trơ , thu được dung dịch có pH= 2 (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể ) lượng bạc thoát ra ở catôt là:

A. 10,8g B. 1,08g C. 2,16g D. 3,24gCâu 60. Điện phân 2 lit dung dịch natri clorua với điện cực trơ có màng ngăn dung dịch sau điện phân có pH = 12 (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Thể tích khí clo thoát ra ở anôt (đktc) là:

A. 0,224 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lítB. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO:

Câu 1. Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

A. 0,224. B. 0,560. C. 0,112. D. 0,448.

Câu 2. Cho các thế điện cực chuẩn: = -1,66V; = -0,76V; = -0,13V; = +0,34V. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động lớn nhất:

A. Pin Pb - Cu. B. Pin Zn - Pb. C. Pin Zn - Cu. D. Pin Al - Zn.

Câu 3. Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là

A. b < 2a. B. 2b = a. C. b > 2a. D. b = 2a.

Câu 4. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Ca và Sr. B. Sr và Ba. C. Mg và Ca. D. Be và Mg.

Câu 5. Có hai bình điện phân mắc nối tiếp: bình (1) chứa dung dịch AgNO3 , bình (2) chứa dung dịch RSO4. Điện phân một thời gian rồi ngừng,thấy catot bình (1) tăng 16,2 gam, catot bình (2) tăng 4,8 gam. R là:

A. Fe B. Ni C. Cu D. ZnCâu 6. Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với anot bằng Cu. Hiện tượng không quan sát thấy ở thí nghiệm này là:

A. anot bị hòa tan. C. dung dịch không đổi màu.

B. có kết tủa Cu ở catot. D. xuất hiện khí không màu ở anot.

Câu 7. Khi hòa tan Al bằng dd HCl , nếu thêm vài giọt thủy ngân vào thì quá trình hòa tan Al sẽ:

A. xảy ra chậm hơn. C. không thay đổi.

B. xảy ra nhanh hơn. D. xảy ra nhanh sau đó chậm rồi lại nhanh dần.

Câu 8. Cho các dung dịch:(a)HCl ,(b)KNO3 ,(c) HCl+KNO3 ,(d)Fe2(SO4)3 . Bột Cu bị hoà tan trong các dung dịch

A. (c), (d) B. (a), (b) C. (a), (c) D. (b), (d)Câu 9. Phản ứng nào dưới đây không đúng? Biết giá trị thế điện cực chuẩn:


Eo

-2,37

-0,44

+0,34

+0,77

+0,80

A. Mg (dư) + 2Fe3+  Mg2+ + 2Fe2+ B. Fe + 3Ag+ (dư)  Fe3+ + 3Ag

C. Fe + 2Fe3+  3Fe2+ D. Cu + 2Fe3+  Cu2+ + 2Fe2+Câu 10. Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên?

A. 1,8. B. 1,2. C. 2,0. D. 1,5.

Câu 11. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

A. 75 ml. B. 57 ml. C. 50 ml. D. 90 ml.Câu 12. Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,896. B. 1,120. C. 0,224. D. 0,448.

Câu 13. Cho các phản ứng hóa học sau

1) Fe + AgNO3 ® 2) Al + HNO3 (đặc nguội) ® 3) Mg + HNO3 (rất loãng) ®

4) Al + FeCl3 ® 5) Fe + H2SO4 (đặc nguội) ® 6) Ag + Pb(NO3)2 ®

Các phản ứng xảy ra là

A. 1, 3, 5 B. 1, 3, 4 C. 2, 4, 5 D. 1, 3, 6

Câu 14. Cho sắt lần lượt vào các dd: FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc nóng, dư, NH4NO3. Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Câu 15. Cho = - 0,76V, = - 0,13V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn-Pb là:

A. +0,63V B. - 0,63V C. - 0,89V D. 0,89VCâu 16. Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 28,95 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,456 gam. Kim loại đó là

A. Zn B. Cu C. Ni D. SnCâu 17. Kim loại nhẹ nhất, nặng nhất là

A. Pb, Cu B. Li, Fe C. Li, Os D. Cs, OsCâu 18. Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì:

A. Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.

B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ.

C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền.

D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn.

Câu 19. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là

A. I, II và IV. C. I, III và IV.

B. I, II và III. D. II, III và IV.

Câu 20. Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;.

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2A. V1 = V2. B. V1 = 2 V2. C. V1 = 5V2. D. V1 = 10 V2.


: data -> file -> 2015 -> Thang09
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thang09 -> LẬp số CÁc số TỰ nhiêN
Thang09 -> 1 Vai trò của nước sạch và tình trạng ô nhiễm nước
Thang09 -> Từ vựng tiếng Anh về các loài chim
Thang09 -> Bài 4: SỐ phần tử CỦa một tập hợP. TẬp hợp con I. Mục tiêu
Thang09 -> Bài 2: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị I. Mục tiêu: Kiến thức
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh về cơ thể người
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí châu tiến lộc phần lịch sử thế giới cận – hiện đại
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương