Chương 2 : chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố địnhtải về 154.5 Kb.
trang9/17
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích154.5 Kb.
#52759
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
file goc 774827

2.2.2.1. Phương pháp đánh giá lại :


Sau việc ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ có thể được ghi nhận theo giá trị đánh giá lại, đó là giá trị hợp lý của tài sản vào thời điểm đánh giá lại trừ đi các khoản khấu hao sau thời điểm đánh giá lại đó và trừ đi cả những tổn thất do giảm giá trị tài sản sau thời điểm đánh giá lại.
Giá trị còn lại = Giá trị hợp lý tại thời điểm đánh giá lại – Khấu hao lũy kế - Tổn thất lũy kế do tài sản giảm giá trị

2.2.2.2. Giá trị hợp lý của TSCĐ :


Giá trị hợp lý của TSCĐ có thể là giá trị được xác định bởi một chuyên gia định giá hoặc được xác định theo giá của tài sản được niêm yết trên thị trường hoạt động của tài sản đú.Khi không có cách nào để xác định giá trị hợp lý của tài sản vỡ chỳng là loại tài sản có tính chất đặc biệt hay chúng rất ít khi được đem bỏn trờn thị trường, thì tài sản đó sẽ được xác định giá trị hợp lý bằng phương pháp giá trị thay thế được chiết khấu.
Ví dụ một tài sản được đưa vào sử dụng ngày 1/1/N với nguyên giá 40.000 đồng, thời gian sử dụng hữu ích dự kiến là 10 năm. Vào ngày 1/1/N+3, giá trị của một tài sản là mới tương đương là 50.000. Như vậy, giá trị thay thế được chiết khấu của tài sản sẽ là 7/10 x 50.000 = 35.000 đồng. Trong khi đó giá trị kế toán của tài sản đang sử dụng là 28.000 (40.000 – 3x 4.000). Do đó, khi hạch toán kết quả đánh giá lại của tài sản sẽ là 7/10 x 50.000 = 35.000 đồng. Trong khi đó giá trị kế toán của tài sản đang sử dụng là 28.000 (40.000 – 3x 4.000). Do đó, khi hạch toán kết quả đánh giá lại, giá trị tài sản cần ghi tăng 10.000 (từ 40.000 lên 50.000), giá trị hao mòn lũy kế tăng tương ứng thêm 3.000 (từ 12.000 lên 15.000) và khoản mục tăng do đánh giá lại 7.000 sẽ được cộng thêm vào vốn chủ sở hữu.

2.2.2.3. Tần suất của việc đánh giá lại :


Tần suất của việc đánh giá lại phụ thuộc vào sự thay đổi trong giá trị hợp lý của bất động sản, nhà xưởng hay thiết bị được đánh giá lại. Khi giá trị hợp lý của một tài sản được đánh giá lại khác biệt lớn với giá trị còn lại của nó thì cần có thêm một lần đánh giá lại nữa. Một vài bất động sản, nhà xưởng và thiết bị có thể có sự biến động lớn và thất thường trong giá trị hợp lý do đó cần thiết phải đánh giá lại giá trị của các tài sản này hàng năm. Việc đánh giá lại một cách thường xuyên các tài sản mà chỉ có sự thay đổi nhỏ trong giá trị hợp lý là không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần đánh giá lại các tài sản đó từ ba đến năm năm một lần.

tải về 154.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương