Chương 2 : chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố địnhtải về 154.5 Kb.
trang17/17
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích154.5 Kb.
#52759
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
file goc 774827

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt :
1. Bộ Tài Chính, Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
2. Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán số 01, Chuẩn mực chung, ban hành theo quyết định số 165/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính.
3. Bộ Tài Chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam số 4, Tài sản cố định vô hình, ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính
4. Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3, Tài sản cố định hữu hình, ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính.
5. Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 6, Thuê tài sản, ban hành theo quyết định số 165/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính.
6. Bộ Tài Chính, 2009, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống Kê, quyển 1 và 2.
7. PGS.TS Đoàn Xuõn Tiờn, 24/10/2008, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Tạp chí kế toán.
II. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh :
1. Barry J. Epstein và Eva K. Jermakowicz, Wiley IFRS 2009 : Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons â 2009.
2. IASC và IASB, framework for the preparation and presentation of financial statements) được phê duyệt bởi IASC vào tháng 4/1989 và được công bố vào tháng 7/1989, sau đó được IASB sử dụng chính thức vào tháng 4/2001.
3. IASB, Chuẩn mực kế toán quốc tế số 16, Bất động sản, nhà xưởng và dụng cụ (property, plant and equipment), phiên bản đã bao gồm những sửa đổi theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được ban hành đến thời điểm 31/12/2008.
4. IASB, IAS 17, Thuê tài sản, phiên bản đã bao gồm những sửa đổi theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được ban hành đến thời điểm 31/12/2008.
5. IASB, Chuẩn mực kế toán quốc tế số 36, Sự giảm giá trị tài sản (impairment of assets), Phiên bản được sửa đổi vào năm 2004, đã bao gồm những sửa đổi theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được ban hành đến thời điểm 31/12/2008.
6. IASB, Chuẩn mực kế toán quốc tế số 38, Tài sản cố định vô hình (Intangible assets), phiên bản đã bao gồm những sửa đổi theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được ban hành đến thời điểm 31/12/2008.
II. Tài liệu tham khảo trên mạng :
1. Wikipeida, International accounting standards committee
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Committee, ngày truy cập 6/5/2010.
2. Wikipeida, Intangible assets, http://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_asset, ngày truy cập 9/5/2010.1 Tạp chí kế toán, 24/10/2008, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, PGS.TS Đoàn Xuân Tiên.

2 “If an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the deading of revaluation surplus. However, the increase shall be recognized in profit or loss to the extent that it reserves a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.”( IASB, IAS 16, Tài sản cố định hữu hình, đoạn 39)3 “If an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease shall be recognized in profit or loss. However, the decrease shall be recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revalution surplus” (IASB, IAS 16, Tài sản cố định hữu hình, đoạn 40)

4 Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3, Tài sản cố định hữu hình, đoạn 29.

5 Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3, Tài sản cố định hữu hình, đoạn 5.

6 Bộ Tài Chính, quyết định 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, đoạn 10 phần A.

7 Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 4, Tài sản cố định vô hình, đoạn 6.

tải về 154.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương