CHƯƠng 1 TỔng quan về KỸ thuật truyền số liệUtải về 0.93 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.93 Mb.
#1448
1   2   3   4   5   6   7   8   9

D0 – D7 : Data bus I/O : bus dữ liệu vào/ra

RST : Reset : Ðặt lại : mức cao của ngã vào này đưa 8251A vào trạng thái nghỉ cho tới khi có một từ control mới được viết vào để xác đinh chế độ vận hành của nó.

CLK : System Clock : Xung đồng hồ hệ thống : ngã vào dùng định thời bên trong IC, tần số xung Clock phải lớn hơn 30 lần tốc độ thu phát bít

        

: Write : CPU ghi dữ liệu hay từ control vào 8251A, đây là ngã vào tác động mức thấp.

         

: Read : CPU đọc dữ liệu hay thông tin về trạng thái từ 8251A

         

: Chip select : chọn chip            C/: Control/Data :

Ðiều  khiển/Dữ liệu. Ðây là ngã vào, liên kết vớiảo bảo cho 8251A

biết tầng ở Data bus là ký tự dữ liệu, từ control hay thông tin về trạng thái. Bảng 4.4 dưới đây cho thấy kết quả của sự phối hợp các ngã vào nói trên :

Bảng 4 .4C/
 

0 0 1 0

0 1 0 0


1 0 1 0

1 1 0 0


x 1 1 0

x x x 1


8251A DATA ® DATA BUS

DATA BUS ® 8251A DATA

STATUS ® DATA BUS

DATA BUS ® CONTROL

DATA BUS ® 3-STATE

DATA BUS ® 3-STATE 

- Modem Control :

8251A có một tập hợp ngã vào/ra điều khiển được dùng để đơn giản sự giao tiếp với hầu hết các Modem, gồm các chân :           

:   Data Set Ready : Ngã vào điều khiển bởi bít D7 của thanh ghi trạng thái (D7 = 1 chân

 

xuống thấp). Trạng thái của nó có thể được test bởi CPU nhờ tác vụ đọc trạng thái.

              

: Data Terminal Ready : Ngã ra điều khiển bởi bít D1 của thanh ghi điều khiển vận hành
(command ; D1 = 1 chânxuống thấp).Trạng thái của nó có thể được kiểm soát bởi từ command.

      Có thể dùng test châncủa modem .

 

         

: Request To Send : Ngã ra điều khiển bởi bít D5 trong thanh ghi điều khiển (D5 = 1 chânxuống thấp). Có thể được dùng để test chân của modem.         

: Clear To Send : Ngã vào, mức thấp cho phép 8251A phát dữ liệu nối tiếp nếu bít Tx Enable trong

thanh ghi 

 từ command (D0 ở mức 1). Khi phần phát Tx đang phát nếu bit T x Enable = 0 hoặc chân cao, Tx sẽ phát tất cả Data trong USART trước khi nghỉ.

- Transmitter buffer :

Nhận Data song song từ Data bus buffer, đổi sang nối tiếp, thêm các bít đặc biệt và xuất tín hiệu hỗnhợp ra ngãkhi có cạnh xuống của xung Clock phát

.

  - Transmitter Control :

TxC quản lý tất cả hoạt động liên quan đến việc phát tín hiệu

TxRDY : Trans. Ready, ngã ra này báo cho CPU biết máy phát sẵn sàng nhận dữ liệu. Chân TxRDY có thể dùng như là một ngắt cho hệ thống, vì nó được che bởi Tx Enable, hoặc đối với tác vụ hỏi vòng (polling), CPU có thể kiểm soát TxRDY bằng tác vụ đọc trạng thái (bít D0 trong thanh ghi trạng thái). TxRDY tự động

 reset bởi cạnh xuống (leading edge) củakhi ký tự dữ liệu được nạp từ CPU.

  TxE : Trans. Reg. Empty : thanh ghi phát trống : Khi 8251A không có gì để phát, ngã ra TxE lên cao. TxE có thể được dùng để chỉ lúc chấm dứt phát sao cho CPU biết lúc phải đổi sang đường dây khác trong cách truyền bán song công (HDM)

              

: Transmitter Clock : Xung đồng hồ phát có tần số là một bội của vận tốc điều chế (Baud rate),

tùy theo lập trình, bội này có thể là 1, 16, 64 (chỉ dùng cho chế độ bất đồng bộ).

Thí dụ: Vận tốc điều chế là 110 baud thì:

         -= 110 Hz khi ở chế độ x1 (B1B0 = 01)

         -= 1,72 KHz khi ở chế độ x1 (B1B0 = 10)

         -= 7,04 KHz khi ở chế độ x1 (B1B0 = 11)

- Receiver Buffer :

Nhận dữ liệu nối tiếp đổi thành song song, kiểm tra lỗi và gửi ký tự tới CPU. Dữ liệu nối tiếp vào ngã vào RxD bối cạnh lín của tín hiệu- Receiver Control :

Quản lý tất cả hoạt động thu của ICRxRDY : Ngã ra này báo 8251A chứa một ký tự sẵn sàng đọc vào CPU. RxRDY có thể nối vào cấu trúc ngắt của CPU hay đối với tác vụ hỏi vòng, CPU có thể kiểm soát trạng thái của RxRDY bằng cách dùng tác vụ đọc trạng thái (bít D1) . Bít RxE (Receive Enable, D2) trong thanh ghi điều khiển vận hành (command) có tác dụng điều khiển chân RxRDY, khi RxE = 0 thì RxRDY ở điều kiện không được phép.

            

: Receiver Clock : Xung đồng hồ thu có tần số là bội của vận tốc điều chế : x1, x16 và x64

SYN/BRK : Sync detect/Break detect : Dò đồng bộ/ Ngưng:

- Khi hoạt động ở chế độ truyền đồng bộ chân này có thể là ngã vào hoặc ngã ra tùy vào từ control đã lập trình

* Khi là ngã ra (ở chế độ đồng bộ bên trong) chân này lên cao khi phần thu dò ra từ đồng bộ.

* Khi là ngã vào (ở chế độ đồng bộ bên ngoài) tín hiệu mức cao tới khiến 8251A bắt dầu thu dữ liệu khi có cạnh lên của xung đồng hồ kế tiếp.

- Khi hoạt động ở chế độ truyền bất đồng bộ chân này là ngã ra và lên cao khi máy thu ngưng nhận tín hiệu trong khoảng thời gian tương đương 2 ký tự. Chân này đươc reset bởi tín hiệu MRST hay chân RxD lên cao. Break Detect cũng có thể được đọc như một bít trạng thái.

Khác với 6402, ở 8251A tất cả dữ liệu đến và từ mP đều đi qua bus dữ liệu (data bus) nối với các chân D0-D7.                 Ðịa chỉ thanh ghi được định bởi chân C/(Control/Data). Khi chân này lên cao cho phép chọn

thanh ghi điều khiển (mode, command, status). Khi chân này xuống thấp cho phép chọn các thanh ghi dữ liệu (là các bộ đệm thu và phát). Bộ đệm phát và thanh ghi điều khiển chỉ có thể ghi(write), trái lại bộ đệm thu và thanh ghi trạng thái chỉ có thể đọc (read). Thanh ghi chọn chế độ (mode) chỉ có thể được truy xuất sau khi chip được reset.

Bảng 4 .5 Từ chọn chế độ và điều khiển vận hành (Mode Control and Command word bits)

D7

Chọn số bit stop

S100 = không

01 = 1 bit StopVào chế độ tìm từ SYNC. EH

1 = Cho phép tìm từ SYN.
 

D6 

S010 = 1,5 bit Stop

11 = 2 bit StopReset nội

IR

1 = Reset
D5

Chọn KT chẵn

EP


1 = Chẵn

0 = lẻ


Yêu cầu phát

RTS

1=Chânthấp

 0 = Cao
D4

Cho phép KT chẵn lẻ

PEN


1 = Có bit chẵn lẻ

0 = KhôngReset lỗi

ER


1 = Reset cờ lỗi PE,OE,FE về 0
D3

Chọn chiều dài ký tự

L100 = 5 Bits

01 = 6 BitsPhát ký tự Break

SBRK

1 = Chân TxD thấp

0 = Vận hành bình thường


D2

L0

10 = 7 Bits

11 = 8 BitCho phép thu

RxEN

1 = Enable

0 = Disable


D1

Chọn hệ số chia xung CK

B100 = Sync. Mode

01 = : 1


DTE sẵn sàng

DTR

1 = Chânthấp

 0 = Cao
D0

B0

10 = : 16

11 = : 64Cho phép phát

TxEN

1 = Cho phép

0 = Kháng


 

Từ chọn chế độ (mode control)

 

Từ điều khiển vận hành  (command)

    


 

Sử dụng 8251A đòi hỏi các đoạn chương trình ngắn để nạp từ chọn mode (mode control word) và từ điều khiển (command word) cho các thanh ghi điều khiển, cũng như để đọc định kỳ thanh ghi trạng thái (status). Chi tiết của 3 thanh ghi này được cho trong bảng 4.5 và 4.6Bảng 4 .6 Thanh ghi trạng thái 8251A (Status Register)

 


D7

DCE sẵn sàng

DSR


1 = Chânthấp

0 = Cao

D6

Dò từ SYN

SYNDET


1 = Dò ra từ SYN

(Synchronous only)D5

Lỗi khung

FE


1 = Có lỗi khung, reset bằng cách ghi ER = 1

(Asynchronous only)D4

Lỗi tràn

OE


1 = Có lỗi tràn

D3

Lỗi chẵn lẻ

PE


1 = Có lỗi chẵn lẻ

 


D2

Thanh ghi phát trống

TxEmpty


1 = Trống

0 = Bận


D1

Phần thu sẵn sàng

RxD


1 = Sẵn sàng thu ký tự mới

D0

Phần phát sẵn sàng

TxD


1 = Sẵn sàng ghi ký tự mới để phátGhi chú: bít TxD có nghĩa hơi khác với chân TxRDY. Bít TxD không kèm theo điều kiện của chân

  TxEN trong lúc chân TxRDY kèm theo cả 2 điều kiện này.

4.3.3.3 - Vận hành :

Toàn bộ hoạt động của 8251A được lập trình bởi phần mềm hệ thống.

Một tập từ điều khiển được phát ra từ CPU để khởií động 8251A, các từ điều khiển này sẽ qui định các giá trị vận tốc thu phát, chiều dài ký tự, số bít stop, û chọn parity, đồng bộ hay bất đồng bộ (bít parity không được xem là bít dữ liệu khi lập trình chiều dài từ). Trong trường hợp chiều dài từ < 8 bít, những bít LSB là dữ liệu, những bít không dùng thì không quan tâm (don't care) khi viết dữ liệu vào 8251A và là 0 khi đọc dữ liệu từ 8251A).

Vận hành của USART 8251A được mô tả qua các bước : khởi động, phát một ký tự và thu một ký tự.- Khởi động 8251A

- Reset chip

- Ghi vào thanh ghi chọn chế độ một byte (từ CPU) để chọn giao thức mong muốn (bảng 4.5)

Sau khi thiết lập chế độ hoạt động, việc phát và thu được điều khiển bằng cách ghi định kỳ từ điều khiển vào thanh ghi điều khiển bao gồm các bước sau :

- Reset chip

- Ghi từ chọn chế độ vào thanh ghi mode (mode register)

- Ghi từ điều khiển vào thanh ghi command (command register).

Ðối với 8251A, từ đi sau từ mode luôn luôn là từ command và từ command có thể ghi vào thanh ghi bất cứ lúc nào trong khối dữ liệu trong lúc 8251A đang hoạt động. Ðể trở lại với từ chọn chế độ, bit master reset (D6) trong từ command có thể được set để khởi động reset nội và đưa 8251A trở về trạng thái khởi động, và từ điều khiển ghi vào lúc này phải là từ mode.- Phát một ký tự

Ðể phát một ký tự, bít TxEN trong thanh ghi điều khiển phải ở logic 1 và chânphải ở mức thấp :

  - Ðợi cho đến khi chân TxRDY lên cao hoặc cho đến khi bít TxRDY trong thanh ghi trạng thái là 1.

- Ghi ký tự cần phát vào thanh ghi đệm phát.

USART tự động thêm các bít start, stop, kiểm tra chẵn lẻ. Ký tự được phát đi nối tiếp trên đường TxD với bít LSB được phát trước, các bít được dời ra ngòai mỗi khi có cạnh xuống của xung đồng hồvới vận tốc bằng 1, 1/16, 1/64 tần số xung đồng hồ.

  - Thu một ký tự

Ðể thu một ký tự đồng thời kiểm tra lỗi của ký tự này, cần thực hiện các bước sau :

- Ðợi cho đến khi chân RxRDY lên cao hoặc cho đến khi bít RxRDY trong thanh ghi trạng thái là 1

- Ðọc trạng thái lỗi từ thanh ghi trạng thái

- Ðọc ký tự từ thanh ghi đệm thu

- Reset trạng thái lỗi bằng cách ghi bít ER = 1 (D4) trong thanh ghi command.Tốc độ phát và thu bít được quyết định bởi tần số của xung clock đưa vào chân/chia theo hệ

số 1, 16 hoặc 64 đã chọn trong từ chọn mode.

Hoạt động thu của 8251A giống như 6850 của Motorola, bắt đầu sau khi hiệu lực hóa bít start, dữ liệuđược lấy mẫu khi có cạnh lên của xung đồng hồ

 .

 

4.3.3.4 Giao tiếp với CPU của 8251A :

(H 4.9) mô tả kết nối giữa 8251A và CPU

Giao tiếp giữa 8251A và CPU sử dụng đặc tính xuất nhập của bộ tích lũy (accumulator I/O) của Intel 8085

 

                                                         

                                                    (H 4.9)

 

- Thu một ký tự

Việc thu một ký tự thực hiện khi chân RxRDY hoặc bít RxRDY trong thanh ghi trạng thái lên mức cao để tạo ngắt đưa tới mP báo sẵn sàng để thu.

- Phát một ký tự

Quyết định bởi bít TxRDY trong thanh ghi trạng thái, trong trường hợp này CPU phải thực hiện việc hỏi vòng (chứ không tạo ngắt), khi nhận được mức cao của bít TxRDY (hoặc chân TxRDY lên cao), CPU ghi ký tự cần phát vào thanh ghi đệm phát .

Biên soạn: Kỹ sư Trần Anh Điền - -tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương