Chi ủy chi bộ KẾt luậNtải về 48.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích48.65 Kb.
#22195

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTCHI ỦY CHI BỘ………………………………………

KẾT LUẬN

của Ban Chi ủy Chi bộ……………………………………………….. về kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chi ủy

Chi bộ…………………………………………………….

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2012


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHI BỘ……………………………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2012


KẾT LUẬN

của Ban Chi ủy Chi bộ…………………………………………………………

về kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

đối với cá nhân đồng chí ………………………………. – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, khoa (nếu có)………………………………
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 03/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Công văn số 409-CV/TU ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4;

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,
Ngày …./…../2012, Ban Chi ủy Chi bộ ……………………………………. đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau khi nghe bản tự kiểm điểm cá nhân và ý kiến tham gia góp ý, tập thể Ban Chi ủy Chi bộ ……………………………………. kết luận đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí ………………………….như sau:1. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Quá trình kiểm điểm đã kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và cầu thị; Đã tiếp thu, giải trình làm rõ đối với các ý kiến tham gia góp ý.

2. Về những ưu điểm, hạn chế chủ yếu

2.1. Ưu điểm

(Nêu những ưu điểm chủ yếu của đồng chí.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm cá nhân).

2.2. Hạn chế

(Nêu những hạn chế chủ yếu của đồng chí.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm cá nhân).

Tập thể Ban Chi ủy thống nhất đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí ...............................nghiêm túc, đúng hướng dẫn, đạt yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với kết quả .......% số phiếu (........./.......... phiếu) đánh giá đạt yêu cầu.


Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ;

- Lưu: VPĐU.


T/M BAN CHI ỦY

PHÓ BÍ THƯ


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHI BỘ……………………………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2012


KẾT LUẬN

của Ban Chi ủy Chi bộ…………………………………………………………

về kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

đối với cá nhân đồng chí ………………………………. – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, khoa (nếu có)………………………………

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 03/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Công văn số 409-CV/TU ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4;

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,


Ngày …./…../2012, Ban Chi ủy Chi bộ ……………………………………. đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau khi nghe bản tự kiểm điểm cá nhân và ý kiến tham gia góp ý, tập thể Ban Chi ủy Chi bộ ……………………………………. kết luận đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí ………………………….như sau:1. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Quá trình kiểm điểm đã kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và cầu thị; Đã tiếp thu, giải trình làm rõ đối với các ý kiến tham gia góp ý.

2. Về những ưu điểm, hạn chế chủ yếu

2.1. Ưu điểm

(Nêu những ưu điểm chủ yếu của đồng chí.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm cá nhân).

2.2. Hạn chế

(Nêu những hạn chế chủ yếu của đồng chí.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm cá nhân).

Tập thể Ban Chi ủy thống nhất đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí ...............................nghiêm túc, đúng hướng dẫn, đạt yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với kết quả .......% số phiếu (........./.......... phiếu) đánh giá đạt yêu cầu.


Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ;

- Lưu: VPĐU.


T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHI BỘ……………………………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2012


KẾT LUẬN

của Ban Chi ủy Chi bộ…………………………………………………………

về kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

đối với cá nhân đồng chí ………………………………. – UV Ban Chi ủy, Phó trưởng phòng, khoa (nếu có)………………………………

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 03/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Công văn số 409-CV/TU ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4;

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,


Ngày …./…../2012, Ban Chi ủy Chi bộ ……………………………………. đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau khi nghe bản tự kiểm điểm cá nhân và ý kiến tham gia góp ý, tập thể Ban Chi ủy Chi bộ ……………………………………. kết luận đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí ………………………….như sau:1. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Quá trình kiểm điểm đã kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và cầu thị; Đã tiếp thu, giải trình làm rõ đối với các ý kiến tham gia góp ý.

2. Về những ưu điểm, hạn chế chủ yếu

2.1. Ưu điểm

(Nêu những ưu điểm chủ yếu của đồng chí.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm cá nhân).

2.2. Hạn chế

(Nêu những hạn chế chủ yếu của đồng chí.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm cá nhân).

Tập thể Ban Chi ủy thống nhất đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí ...............................nghiêm túc, đúng hướng dẫn, đạt yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với kết quả .......% số phiếu (........./.......... phiếu) đánh giá đạt yêu cầu.


Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ;

- Lưu: VPĐU.


T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ


tải về 48.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương