Chi ủy chi bộ KẾt luậN của Ban Chi ủy Chi bộtải về 29.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích29.59 Kb.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTCHI ỦY CHI BỘ………………………………………….

KẾT LUẬN

của Ban Chi ủy Chi bộ………………………………………..

về kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể Ban Chi ủy

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”Thái Nguyên, tháng 12 năm 2012


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHI BỘ……………………………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2012


KẾT LUẬN

của Ban Chi ủy Chi bộ……………………………………………………

về kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể Ban Chi ủy

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”


Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 03/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Công văn số 409-CV/TU ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4;

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về việc hướng dẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,

Ngày …../…./2012, Ban Chi ủy Chi bộ…………………………………… đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau khi xem xét, thảo luận, Ban Chi ủy đã thống nhất kết luận về kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Chi ủy như sau:

1. Ban Chi ủy Chi bộ…………………………………… đã triển khai, chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ các bước tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đại học Thái nguyên và các hướng dẫn tại các văn bản: Công văn số 01-CV/BTT ngày 16/7/2012 của Ban Thường trực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Công văn số 409-CV/TU ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình kiểm điểm, Ban Chi ủy đã kiểm điểm theo đúng nguyên tắc và quy định như: Xây dựng Quy chế kiểm điểm, nguyên tắc tiếp thu, giải trình, bỏ phiếu đánh giá kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Chi ủy.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân được thực hiện đúng thành phần, đối tượng, đảm bảo thời gian theo quy định. Các ý kiến đóng góp được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan; Được tiếp thu, giải trình cụ thể, nghiêm túc.

Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, bám sát vào 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra. Trong từng nội dung kiểm điểm đã xác định những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ những địa chỉ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân liên quan; Phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm; Đồng thời đưa ra được những giải pháp khắc phục.

Quá trình kiểm điểm của Ban Chi ủy đảm bảo đoàn kết, dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật và giúp nhau cùng tiến bộ. Ban Chi ủy đã dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm song vẫn đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đơn vị.2. Về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chi ủy Chi bộ……………………………………

Ban Chi ủy nhất trí với những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, những giải pháp khắc phục của tập thể Ban Chi ủy về 3 nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 như trong Báo cáo của Ban Chi ủy đã nêu.

Nội dung kiểm điểm của tập thể đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Nhìn chung các đồng chí Ủy viên Ban Chi ủy đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm cao trong tự phê bình và phê bình. Tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Chi ủy đều phát biểu góp ý cho tập thể. Không khí kiểm điểm cởi mở, thẳng thắn, chân tình, nghiêm túc.

Ưu điểm

(Nêu những ưu điểm chủ yếu của tập thể Ban Chi ủy.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy).
Hạn chế, khuyết điểm

(Nêu những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu của tập thể Ban Chi ủy.............. dựa trên nội dung của bản kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy).
Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Chi ủy Chi bộ............................................................................... theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đảm bảo nghiêm túc, trung thực, đúng quy trình, thẳng thắn, khách quan, đạt yêu cầu.

3. Ban Chi ủy Chi bộ…………………………………… …..giao cho các đồng chí Ủy viên Ban Chi ủy tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị kiểm điểm để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chi ủy để trình trước Hội nghị Chi bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung cần làm ngay đã được xác định tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Chi ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Chi ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chi ủy căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao để tiếp thu, bổ sung trong Bản kiểm điểm cá nhân./.


Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ;

- Lưu: VPĐU.


T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương