Chi bộ trưỜng thpt tố HỮu quảng Điền, ngày 15 tháng 02 năm 2014 Số /bc-cb báo cáOtải về 63.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích63.49 Kb.


HUYỆN UỶ QUẢNG ĐIỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TỐ HỮU Quảng Điền, ngày 15 tháng 02 năm 2014

*

Số /BC-CB
BÁO CÁO

Sơ kết 2 năm lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

định về những điều đảng viên không được làm; Quy chế làm việc của chi bộ;

Thực hiện công văn số 33-CV/UBKTHU ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban kiểm tra huyện Quảng Điền về việc tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),

Nay Chi bộ trường THPT Tố Hữu báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trong thời gian qua về xây dựng Đảng với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

Chi bộ trường THPT Tố Hữu gồm là một chi bộ mới thành lập vào năm 2010, tổng số đảng viên của Chi bộ đến hết năm 2013 là: 13 đảng viên.

Năm học 2013-2014, trường có 60 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó Ban Giám Hiệu: 03 đồng chí, Nhân viên: 06, giáo viên đứng lớp: 51 người.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhạy với công nghệ thông tin và những đổi mới của ngành. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đến từng đảng viên, nhân viên, giáo viên. Mỗi cán bộ đảng viên có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, mục tiêu, các nhóm giải pháp và tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương Khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hằng năm các đồng chí trong Chi bộ đều được xếp loại từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Chi bộ giáo dục nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Qua hơn gần hai năm thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI mỗi một đồng chí đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, có nhiều bước tiến bộ trong công tác và sinh hoạt.II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

- Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chi bộ THPT Tố Hữu xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ) trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị.một cách phù hợp với từng vị trí công tác của mỗi người.

- 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng kế hoạch thực hiện.

2. Kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Chi bộ

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc kiểm điểm của chi bộ. Hầu hết cán bộ, đảng viên kiểm điểm nghiêm túc, đạt kết quả cao trong tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở đơn vị.

Chấp hành nghiêm Chỉ thị của Tỉnh ủy “ về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc”; Công văn của Tỉnh ủy “ uốn nắn việc chấp hành qui định trong giờ hành chính và việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”. Từ đó đã nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. 100% CBGVNV chấp hành tốt Chỉ thị.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến trong giáo viên, học viên thể hiện qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

- Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, GVNV được nâng cao: Ít tình trạng đi trễ về sớm, tích cực tham gia công tác phụ đạo, nâng kém cho học sinh.

- Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn đến việc đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

Nhìn chung, qua học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về những nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".3. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Căn cứ vào Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; căn cứ vào Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; căn cứ Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; căn cứ vào tình hình, đặc điểm của Chi bộ và kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của chi bộ để tiến hành xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế với những giải pháp trọng tâm, có hiệu quả.

- Tập thể chi bộ đoàn kết lập trường tư tưởng chính trị, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; luôn đấu tranh chống những nhận thức sai trái, lệch lạc của cán bộ, đảng viên; luôn nói và làm theo đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gần gũi với quần chúng, với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; liên hệ mật thiết với các tổ chức chính trị- xã hội trong và ngoài nhà trường để phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh, phát triển nhà trường; luôn ý thức hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường; luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tham nhũng, không tiêu cực.

- Cán bộ, đảng viên nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; luôn đoàn kết, đồng thuận trong quản lý và điều hành công việc chung; có ý thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát thực tiễn, luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nói trên, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; luôn giữ gìn tư cách, đạo đức, nêu cao tính gương mẫu của người giáo viên, nguời công chức, viên chức tốt; đảng viên trong cơ quan chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ tốt với đồng nghiệp, quần chúng, học sinh, phụ huynh học sinh của nhà trường. Xây dựng phát huy tốt các mối quan hệ: Quan hệ giữa quan hệ giữa “thầy với thầy”, quan hệ giữa “ thầy với trò”, quan hệ giữa “ trò với trò”, quan hệ giữa“ giáo viên với gia đình học sinh”, quan hệ giữa “ Ban giám hiệu với các tập thể, tổ chức cá nhân trong nhà trường, với quần chúng nhân dân và xã hội”, quan hệ giữa đảng và chính quyền” góp phần tích xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.4. Kết quả thực hiện 3 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4

Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng:

- Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác cán bộ. Thực tốt các khâu nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, và khâu quy hoạch cán bộ trên cơ sở tăng cương công tác kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên.

- Chi bộ, lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác bổ nhiệm cán bộ của đơn vị đúng quy trình, đúng quy định, đảm bảo dân chủ và công bằng. Vì vậy, đã lựa chọn được những đồng chí làm công tác quản lý tâm huyết, có phẩm chất và năng lực, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

- Chấp hành tốt các chủ trương của Chi bộ đảng, của Hội đồng trường; luôn quan tâm chỉ đạo, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, của nhà trường trong tình hình mới.

- Tiếp tục chỉ đạo, góp ý kiến, tham mưu cho Chi bộ, lãnh đạo nhà trường trong công tác xây dựng quy hoạch phát triển cán bộ nữ, đảng viên nữ ở đơn vị.

- Ban giám hiệu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về mọi mặt, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh đổi mới quản lý nâng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của Phó hiệu trưởng, cho các trưởng, phó các tổ chức, ban trong nhà trường. Các đồng chí trong BGH luôn đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chỉ đạo cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

- Thực hiện sinh hoạt đúng theo quy chế, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đồng thời tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Đã có nhiều đổi mới trong sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, luôn phát huy được trí tuệ tập thể, không khí dân chủ. Các đồng chí dự họp trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Trong chi bộ phát huy tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tổ chức, hoạt động của chi ủy và chi bộ; luôn giữ gìn và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi ủy theo tinh thần ở “ Di chúc của Bác”.Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

- Chi bộ lãnh chỉ đạo nhà trường thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tài chính và quy định của Nhà nước; các tổ chức đoàn thể thực hiện tăng cường đổi mới, nội dung phương thức hoạt động góp phần tích cực vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ và học sinh. Nhà trường, Công đoàn thường xuyên phổ biến đầy đủ, kịp thờ những thông tin, quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nhóm giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng

- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, rèn luyện tác phong nói và làm theo nghị quyết của Đảng.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường; đảm bảo các chế độ chính sách kịp thời theo qui định.

- Bám sát thực tiễn, coi trọng việc sơ kết, tổng kết; hằng tháng, hằng tuần coi trọng việc nêu gương những người tốt, việc tốt, những hoạt động hay, những cá nhân sáng tạo, những mô hình đổi mới phù hợp,… đồng thời nhắc nhỏ, phê bình, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện thiếu sót, lệch lạc, sai trái.

- Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tập thể và cá nhân các đồng chí đảng viên trong chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

-Tập thể chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời cố gắng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, học sinh của Nhà trường đạt nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

- Trong chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh các cuộc vận động phải luôn gắn với phong trào thi đua của cơ quan.

- Người lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên cần phải phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu, tận tụy.

- Bộ phận tham mưu, giúp việc phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ, kịp thời rút kinh nghiệm để phát huy những nhân tố tích cực và uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

- Có Qui chế phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất giữa chi bộ đảng, nhà trường và các đoàn thể trong triển khai thực hiện cuộc vận động của Đảng, của Ngành.5. Đánh giá chung

Nhìn chung, quá trình triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của chi bộ đã đạt được kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn chi bộ. Quá trình thực hiện có bám sát 3 nội dung trọng tâm, đi sâu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn chi bộ, góp phần quyết định cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Tất cả cán bộ đảng viên trong chi bộ đều có nhận thức chung Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là một Nghị quyết rất quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và theo dõi, ngay từ khi Nghị quyết mới được ban hành, cũng như trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Qua hơn hai năm, dù thời gian còn ngắn, nhiều việc mới triển khai hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần cầu thị, Chi bộ nhà trường đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Thể hiện trên một số mặt chủ yếu sau đây:Một là, Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, xác định rõ hơn trách nhiệm mình đối với Chi bộ nói riêng và đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc nói chung, đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết.

Hai là, thông qua việc báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình của tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc, được bổ sung, hoàn thiện nhiều lần; việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, kỹ lưỡng, đã giúp Chi bộ đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn những ưu điểm để phát huy; những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Đây là một dịp tốt để mỗi tổ chức và cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại mình, qua đó tự điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Nó có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn những tiêu cực, sai phạm.

Ba là, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã đề ra chương trình hành động và các biện pháp thiết thực để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, và trên thực tế đang có nhiều việc làm cụ thể.

Ví dụ như: chi bộ đã triển khai việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường giai đoạn 2011-2105 và giai đoạn 2015-2020; ban hành Quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ cốt cán, quản lý... có nhiều cải tiến tổ chức các hội nghị, chấn chỉnh tác phong công tác, lề lối làm việc; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bố trí lại một số cán bộ; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và kết luận để điều chỉnh hoặc xem xét, các dư luận liên quan đến tiêu cực hoặc được dư luận đặc biệt quan tâm v.v...Bốn là, chi bộ đảng có thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nói riêng. Có thể nói, với sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng các cấp, của Huyện ủy Quảng Điền, trong quá trình thực hiện Nghị quyết với quy trình tiến hành kiểm điểm từ trên xuống dưới, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, cán bộ cốt cán; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân trước khi kiểm điểm; việc thông báo kết quả và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân sau kiểm điểm... là những cách làm mới, có tác dụng tích cực trên nhiều mặt.

Năm là, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển nhà trường, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định, đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được Chi bộ còn một số tồn tại

- Vẫn còn một bộ phận giáo viên thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện đứng vào vào hàng ngũ của Đảng, sức cống hiến ít, đôi khi hẹp hòi, so đo, tính toán khi được ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể phân công nhiệm vụ.

- Công tác xây dựng phát triển Đảng ở đơn vị còn chậm.

- Tỷ lệ đảng viên nữ còn ít.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường, đoàn thể cụ thể hoá một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình của cấp ủy cấp trên có lúc chưa kịp thời.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Yêu cầu giáo dục của thời kỳ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, áp lực công việc ngày càng cao.

- Một vài cán bộ nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn diện; trách nhiệm của cá nhân các trưởng, phó các tổ chức đoàn thể trong quá trình công tác nên ý thức gương mẫu và việc chấp hành thực hiện chưa cao.

- Đảng viên nữ còn trẻ hầu hết mới ra trường, sức phấn đấu tiên phong chưa cao.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ có lúc, có khi việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát còn chưa kịp thời nên có một số chỉ thị, nghị quyết của cấp trên khi triển khai vào thực tiễn  đạt được hiệu quả chưa cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 TRONG THỜI GIAN TỚI.

Trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những bước đi vững chắc để có thể thực sự tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.

- Trước mắt, phát huy những kết quả đã đạt được qua hai năm thực hiện Nghị quyết, tiếp tục tập trung xây dựng và thực hiện thật tốt, có kết quả cụ thể các chương trình, kế hoạch sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

- Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc gắn với kiểm điểm công tác hằng năm.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và nâng chất chất lượng sinh chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/BBT Trung ương ngày 30/3/2007; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; căn cứ vào Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường công tác kiểm tra, giám giát chi bộ và đảng viên theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.

- Việc thực hiện các nhóm giải pháp khác phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ theo đúng Kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện những điều đảng viên không được làm; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nhà trường, góp phần đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Trên đây là Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “ của chi bộ THPT Tố Hữu.Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Huyện ủy (để b/c),

- Các đảng viên trong Chi bộ

- Lưu chi bộ.T/M CHI BỘ

BÍ THƯ
Nguyễn Đăng Tiếp: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014 -> Thang 02
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương