Chapter 3 Time Value of Money


PVADn = R/(1 + i)0 + R/(1 + i)1 + ... + R/(1 + i)n–1 = PVAn (1 + i)tải về 1.21 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích1.21 Mb.
#57008
1   2   3   4   5   6   7   8   9
9780273713654 pp03

PVADn = R/(1 + i)0 + R/(1 + i)1 + ... + R/(1 + i)n–1 = PVAn (1 + i)

 • PVADn = R/(1 + i)0 + R/(1 + i)1 + ... + R/(1 + i)n–1 = PVAn (1 + i)
 • R R R R
 • 0 1 2 n–1 n
 • PVADn
 • i%
 • . . .
 • Overview of an Annuity Due – PVAD

PVADn = $1,000/(1.07)0 + $1,000/(1.07)1 + $1,000/(1.07)2 = $2,808.02

 • PVADn = $1,000/(1.07)0 + $1,000/(1.07)1 + $1,000/(1.07)2 = $2,808.02
 • $1,000.00 $1,000 $1,000
 • 0 1 2 3 4
 • $2,808.02 = PVADn
 • 7%
 • $ 934.58
 • $ 873.44
 • Example of an Annuity Due – PVAD
 • Cash flows occur at the beginning of the period
 • PVADn = R (PVIFAi%,n)(1 + i)
 • PVAD3 = $1,000 (PVIFA7%,3)(1.07) = $1,000 (2.624)(1.07) = $2,808
 • N
 • I/Y
 • PV
 • PMT
 • FV
 • Inputs
 • Compute
 • 3 7 –1,000 0
 • 2,808.02
 • Complete the problem the same as an “ordinary annuity” problem, except you must change the calculator setting to “BGN” first. Don’t forget to change back!
 • Step 1: Press 2nd BGN keys
 • Step 2: Press 2nd SET keys
 • Step 3: Press 2nd QUIT keys

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương