Chapter 3 Time Value of Money


PVAn = R/(1 + i)1 + R/(1 + i)2tải về 1.21 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích1.21 Mb.
#57008
1   2   3   4   5   6   7   8   9
9780273713654 pp03

PVAn = R/(1 + i)1 + R/(1 + i)2

 • PVAn = R/(1 + i)1 + R/(1 + i)2
 • + ... + R/(1 + i)n
 • R R R
 • 0 1 2 n n+1
 • PVAn
 • i%
 • . . .
 • Overview of an Ordinary Annuity – PVA

PVA3 = $1,000/(1.07)1 + $1,000/(1.07)2 + $1,000/(1.07)3

 • PVA3 = $1,000/(1.07)1 + $1,000/(1.07)2 + $1,000/(1.07)3
 • = $934.58 + $873.44 + $816.30 = $2,624.32
 • $1,000 $1,000 $1,000
 • 0 1 2 3 4
 • $2,624.32 = PVA3
 • 7%
 • $934.58
 • $873.44
 • $816.30
 • Example of an Ordinary Annuity – PVA
 • Cash flows occur at the end of the period

The present value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the beginning of the first cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the end of the first cash flow period.

 • The present value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the beginning of the first cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the end of the first cash flow period.
 • Hint on Annuity Valuation
 • PVAn = R (PVIFAi%,n) PVA3 = $1,000 (PVIFA7%,3) = $1,000 (2.624) = $2,624
 • N: 3 Periods (enter as 3 year-end deposits)
 • I/Y: 7% interest rate per period (enter as 7 NOT .07)
 • PV: Compute (Resulting answer is positive)
 • PMT: $1,000 (negative as you deposit annually)
 • FV: Not relevant in this situation (no ending value)
 • N
 • I/Y
 • PV
 • PMT
 • FV
 • Inputs
 • Compute
 • 3 7 –1,000 0
 • 2,624.32
 • Solving the PVA Problem

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương