Chapter 3 Time Value of Money


FVADn = R(1 + i)n + R(1 + i)n-1 + ... + R(1 + i)2 + R(1 + i)1 = FVAn (1 + i)tải về 1.21 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích1.21 Mb.
#57008
1   2   3   4   5   6   7   8   9
9780273713654 pp03

FVADn = R(1 + i)n + R(1 + i)n-1 + ... + R(1 + i)2 + R(1 + i)1 = FVAn (1 + i)

 • FVADn = R(1 + i)n + R(1 + i)n-1 + ... + R(1 + i)2 + R(1 + i)1 = FVAn (1 + i)
 • R R R R R
 • 0 1 2 3 n–1 n
 • FVADn
 • i%
 • . . .
 • Overview View of an Annuity Due – FVAD

FVAD3 = $1,000(1.07)3 + $1,000(1.07)2 + $1,000(1.07)1

 • FVAD3 = $1,000(1.07)3 + $1,000(1.07)2 + $1,000(1.07)1
 • = $1,225 + $1,145 + $1,070 = $3,440
 • $1,000 $1,000 $1,000 $1,070
 • 0 1 2 3 4
 • $3,440 = FVAD3
 • 7%
 • $1,225
 • $1,145
 • Example of an Annuity Due – FVAD
 • Cash flows occur at the beginning of the period
 • FVADn = R (FVIFAi%,n)(1 + i)
 • FVAD3 = $1,000 (FVIFA7%,3)(1.07) = $1,000 (3.215)(1.07) = $3,440
 • N
 • I/Y
 • PV
 • PMT
 • FV
 • Inputs
 • Compute
 • 3 7 0 –1,000
 • 3,439.94
 • Complete the problem the same as an “ordinary annuity” problem, except you must change the calculator setting to “BGN” first. Don’t forget to change back!
 • Step 1: Press 2nd BGN keys
 • Step 2: Press 2nd SET keys
 • Step 3: Press 2nd QUIT keys

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương