Chapter 3 Time Value of Moneytải về 1.21 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích1.21 Mb.
#57008
1   2   3   4   5   6   7   8   9
9780273713654 pp03

Simple Interest Formula

Simple Interest Example

 • SI = P0(i)(n) = $1,000(0.07)(2) = $140
 • Assume that you deposit $1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years. What is the accumulated interest at the end of the 2nd year?

Simple Interest (FV)

 • What is the Future Value (FV) of the deposit?

Simple Interest (PV)

 • The Present Value is simply the $1,000 you originally deposited. That is the value today!
 • Present Value is the current value of a future amount of money, or a series of payments, evaluated at a given interest rate.
 • What is the Present Value (PV) of the previous problem?

Why Compound Interest?

 • Future Value (U.S. Dollars)

Future Value Single Deposit (Graphic)

 • Assume that you deposit $1,000 at a compound interest rate of 7% for 2 years.
 • 0 1 2
 • $1,000
 • FV2
 • 7%

Future Value Single Deposit (Formula)

 • FV1 = P0 (1 + i)1 = $1,000 (1.07) = $1,070
 • Compound Interest
 • You earned $70 interest on your $1,000 deposit over the first year.
 • This is the same amount of interest you would earn under simple interest.

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương