Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên b reading I (1 Sm 3: 3b-10, 19) a reading from the First Book of Samueltải về 239.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích239.94 Kb.
Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên B

Reading I (1 Sm 3:3b-10, 19)

A Reading from the First Book of Samuel

Samuel was sleeping in the temple of the Lord where the ark of God was. The Lord called to Samuel, who answered, “Here I am.” Samuel ran to Eli and said, “Here I am. You called me.” “I did not call you,” Eli said. “Go back to sleep.” So he went back to sleep. Again the Lord called Samuel, who rose and went to Eli. “Here I am,” he said. “You called me.” But Eli answered, “I did not call you, my son. Go back to sleep.”

At that time Samuel was not familiar with the Lord, because the Lord had not revealed anything to him as yet. The Lord called Samuel again, for the third time. Getting up and going to Eli, he said, “Here I am. You called me.” Then Eli understood that the Lord was calling the youth. So he said to Samuel, “Go to sleep, and if you are called, reply, Speak, Lord, for your servant is listening.” When Samuel went to sleep in his place, the Lord came and revealed his presence, calling out as before, “Samuel, Samuel!” Samuel answered, “Speak, for your servant is listening.”

Samuel grew up, and the Lord was with him, not permitting any word of his to be without effect.

The Word of the Lord

Reading II (1 Cor 6:13c-15a, 17-20)

A Reading from the First Letter of St. Paul to the Corinthians

Brothers and sisters: The body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body; God raised the Lord and will also raise us by his power.

Do you not know that your bodies are members of Christ? But whoever is joined to the Lord becomes one Spirit with him. Avoid immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the immoral person sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been purchased at a price. Therefore glorify God in your body.

The Word of the Lord

Gospel (Jn 1:35-42)

The Gospel According to St. John

John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, “Behold, the Lamb of God.” The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, “What are you looking for?” They said to him, “Rabbi” – which translated means Teacher – “where are you staying?” He said to them, “Come, and you will see.” So they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, “We have found the Messiah” – which is translated Christ. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John; you will be called Cephas” – which is translated Peter.

The Word of the Lord

Questions:

 1. What did John the Baptist do when he saw Jesus walking by?

 1. He invited Jesus to stay in his house.

 2. He offered Jesus a cup of coffee.

 3. He introduced Jesus to his disciples.

 1. What does Rabbi mean?

 1. Rabbi means priest.

 2. Rabbi means teacher.

 3. Rabbi means master.

 1. What did Andrew do after he met Jesus?

 1. He told his brother, Peter, that John the Baptist told him about Jesus and brought Peter to visit Jesus.

 2. He told his brother Simon Peter that he have found the Messiah and brought Peter to see Jesus.

 3. He introduced Simon Peter to Jesus and went home.

Bài Đọc 1 (1 Sm 3:3b-10, 19)

Bài Trích Sách Samuel Quyển Thứ Nhất

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con.” Hê-li trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi.” Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con.”

Hê-li trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi.” Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con.” Hê-li biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe.’“ Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel, Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe.”

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.Đó là Lời Chúa

Bài Đọc 2 (1 Cr 6:13c-15a, 17-20)

Bài Trích Thư Thứ Nhất Của Thánh Phao-lô Tông Đồ Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.

Đó là Lời Chúa

Phúc Âm (Ga 1:35-42)

Tin Mừng Chúa Giêsu Theo Thánh Gio-an

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô.” Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Đá.”

Đó là Lời Chúa

Câu Hỏi:

 1. Ông Gioan Tẩy Giả đã làm gì khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua?

 1. Ông mời Chúa Giêsu vào nhà ông.

 2. Ông mời Chúa Giêsu một tách café.

 3. Ông giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của ông.

 1. Từ Rabbi có nghĩa là gì?

 1. Từ Rabbi có nghĩa là tư tế.

 2. Từ Rabbi có nghĩa là thầy.

 3. Từ Rabbi có nghĩa là sư phụ.

 1. Ông An-rê đã làm gì sau khi ông gặp Chúa Giêsu?

 1. Ông nói cho ông Phê-rô là ông Gio-an Tẩy Giả đã nói cho ông biết về Chúa Giêsu, và sau đó ông đưa anh mình đến thăm Chúa Giêsu.

 2. Ông nói cho ông Phê-rô là ông đã gặp Đấng Cứu Thế và sau đó ông đưa anh mình đến gặp Chúa Giêsu.

 3. Ông giới thiệu ông Si-mon Phê-rô cho Chúa Giêsu; sau đó ông về nhà.

Tô Màu

We have found the Messiah.”Chúng tôi đã gặp Đấng Messia.

Jn 1:41

Kiếm Chữ

S

N

C

L

C

H

R

I

S

T

A

Y

I

N

G

O

P

E

F

O

L

L

O

W

E

D

D

T

L

H

E

M

S

S

L

J

O

H

N

A

I

H

S

L

P

A

E

D

I

P

E

T

E

R

C

S

T

E

E

C

R

C

O

M

E

S

S

I

A

H

C

O

T

T

T

S

E

N

O

E

U

A

T

B

E

I

S

S

A

S

H

L

E

N

U

S

N

T

B

R

P

H

E

A

S

N

T

E

G

H

A

D

E

I

A

L

A

M

B

R

R

J

P

C

M

B

R

O

T

H

E

R

H

W

I

O

S

S

I

N

C

E

P

H

A

S

C

D

A

M

E

B

P

P

N

A

W

T

L

C

L

O

O

N

C

T

U

P

O

B

T

O

E

W

A

S

R

S

H

I

P

I

T

E

E

I

C

E

S

R

H

E

O

H

T

S

P

B

C

B

E

O

R

B

B

D

C

N

S

I

C

R

S

I

L

E

E

S

R

O

E

D

S

A

LJohn 

disciples

Jesus 

Lamb 

followed 

Rabbi

Teacher 

staying

Come

Andrew

brother 

Simon 

Messiah

Christ

Cephas

Peter

Fill in the Blank

come

disciples

LAMB

messiah

PETEr

rabbi

 1. John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, “Behold, the ______________ of God.”

 2. The two ______________ heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, “What are you looking for?”

 3. They said to him, “______________” – which translated means Teacher – “where are you staying?”

 4. He said to them, “______________, and you will see.” So they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the afternoon.

 5. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, “We have found the ______________” – which is translated Christ.

 6. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John; you will be called Cephas” – which is translated ______________.

Điền Vào Chỗ Trống

CHIÊN

ĐÁ

ĐẾN

MESSIA

MÔn ĐỆ

RABBI

 1. Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là ______________ Thiên Chúa.”

 2. Hai ______________ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?”

 3. Họ thưa với Người: “______________, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?”

 4. Người đáp: “Hãy ______________ mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

 5. An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng ______________, nghĩa là Đấng Kitô.”

 6. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là ______________.

Reflections

Reading I

Samuel was a young boy who grew up in the Temple. His teacher was Eli. God loved Samuel very much. In this story, God calls to Samuel in his sleep. Because Samuel is not used to hearing God’s voice, he runs to Eli, thinking his teacher has called him. When this happens a third time, Eli tells Samuel to answer God by saying, “Speak, for your servant is listening.” For the rest of his life Samuel listened to God. He became a great prophet among his people. God speaks to us in many ways, especially in the sacraments and through God’s word in the Bible. Sometimes God speaks to us in the beauty of nature. Often he speaks to us in the events of our lives. Most of all, God comes to us in the love and in the needs of other people.

Can you hear God’s voice today? How will you answer?

Reading II

The Greek city of Corinth was a bustling seaport that was notorious in ancient times for immorality. The new Christian community there found itself surrounded on all sides by examples of all kinds of sin of body and mind. Paul reminds his readers that our bodies are temples of the Holy Spirit, who dwells in us.

There are temptations in our world, just as there were in Corinth. But when we respect our bodies and use them as God teaches us, we are fully alive and free from vices that can make us slaves. Drugs, drunkenness, sexual sins – these have no place in the lives of children of God.

How do you care for your body? How can you respect your body as a temple of the Holy Spirit?

Gospel

The reading tells us about the call of the first disciples. Followers of John the Baptist responded to the gentle invitation of Jesus; they came and stayed the whole day with him. Then these disciples called their friends to join them. One of them was Simon. Jesus told him that he would be called Peter, or Cephas, a Greek word for “rock”. One day the Church would be built on the rock-like faith of Peter.

When Jesus enters our lives with the gentle call of his grace, how will we reply? Will we be busy with other things, afraid he will ask too much of us? Or will we trust him? Will we be open to his call and a new beginning in our lives?

St. Paul The Hermit

Jan. 15th

Paul was born at Lower Thebes, in Egypt. He belonged to an upperclass, Christian family, was well educated and was fluent in Greek and Egyptian.

Paul’s parents showed him by their own lives how to love God and worship him with one’s whole heart. Paul was very sad as both his parents died when he was just fifteen years old.

A few years later, in 250, Emperor Decius started a cruel persecution of the Church. Paul hid in his friend’s house, but he still was not safe. His brother-in-law was after his money and property and could easily betray him.

So Paul ran away to the desert. He found a cave near a palm tree and a spring of fresh water. There he settled. He sewed palm branches together for clothes, and he lived on fruit and water.

Paul had only planned to stay there while the persecution lasted. But by the time it was over, he had fallen in love with the life of prayer. He felt so close to God. How could he give that up?

He decided to stay in the desert and never return to his wealthy city life. Instead, he would spend his life praying daily for the needs of all people and performing penance for sin.

There was another holy hermit at the same time named Anthony. Anthony thought he was the only hermit but God showed Paul to him in a dream and told Anthony to go visit him.

Paul was so happy to see Anthony because he knew he was going to die in a few days. Anthony was sad because he did not want to lose his new friend so soon. But, as Paul had expected, he died on January 15, 342.Anthony buried him in a cloak that had belonged to St. Athanasius. Then Anthony took home and treasured the garment of palm leaves that Paul had been wearing. He never forgot his wonderful friend. Paul’s biography was written by Saint Jerome.
: downloads -> kinhThanh -> namB
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
namB -> Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm b reading I (Is 40: 1-5, 9-11) a reading from the Book of Isaiah
namB -> Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm b reading I
namB -> Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên b reading I (Jb 7: 1-4, 6-7) a reading from the Book of Job
namB -> Chúa Nhật Lễ Lá Năm b reading I (Is 50: 4-7) a reading from the Second Book of Isaiah
namB -> Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm b reading I (Ex 24: 3-8) a reading from the Book of Exodus
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương