Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm b reading I (Ex 24: 3-8) a reading from the Book of Exodustải về 198.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích198.23 Kb.
Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Năm B

Reading I (Ex 24:3-8)

A Reading from the Book of Exodus

When Moses came to the people and related all the words and ordinances of the Lord, they all answered with one voice, "We will do everything that the Lord has told us." Moses then wrote down all the words of the Lord and, rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and twelve pillars for the twelve tribes of Israel. Then, having sent certain young men of the Israelites to offer holocausts and sacrifice young bulls as peace offerings to the Lord, Moses took half of the blood and put it in large bowls; the other half he splashed on the altar. Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people, who answered, "All that the Lord has said, we will heed and do." Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words of his.”

The Word of the Lord

Reading II (Heb 9:11-15)

A Reading from the Letter of St. Paul to the Hebrews

Brothers and sisters: When Christ came as high priest of the good things that have come to be, passing through the greater and more perfect tabernacle not made by hands, that is, not belonging to this creation, he entered once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of a heifer's ashes can sanctify those who are defiled so that their flesh is cleansed, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from dead works to worship the living God.

For this reason he is mediator of a new covenant: since a death has taken place for deliverance from transgressions under the first covenant, those who are called may receive the promised eternal inheritance.

The Word of the Lord

Gospel (Mk 14:12-16, 22-26)

The Gospel According to St. Mark

On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The Teacher says, "Where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?"' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them; and they prepared the Passover.

While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it; this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives.

The Word of the Lord

Questions:

 1. Where did Jesus and His disciples celebrate the Passover?

 1. Jesus and His disciples celebrated the Passover in His house.

 2. Jesus and His disciples celebrated the Passover in the synagogue.

 3. Jesus and His disciples celebrated the Passover in a large upper room.

 1. What did Jesus do while the disciples were eating?

 1. Jesus took bread, said the blessing, broke it, and gave it to His disciples; then he took a cup, gave thanks, and gave it to His disciples.

 2. Jesus rebuked His disciples because they drank too much.

 3. Jesus knelt down and washed their feet.

 1. Where and when did Jesus establish the Sacrament of the Eucharist?

 1. Jesus established the Sacrament of the Eucharist in Jerusalem on Holy Thursday.

 2. Jesus established the Sacrament of the Eucharist in Nazareth on Holy Friday.

 3. Jesus established the Sacrament of the Eucharist in the upper room on Holy Thursday.

Bài Đọc 1 (Xh 24:3-8)

Bài Trích Sách Xuất Hành

Trong những ngày ấy, Mô-sê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán." Vậy Mô-sê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Mô-sê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: "Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán." Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: "Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó.”Đó là Lời Chúa

Bài Đọc 2 (Dt 9:11-15)

Bài Trích Thư Của Thánh Phao-lô Gửi Tín Hữu Do Thái

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, Đấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.Đó là Lời Chúa

Phúc Âm (Mc 14:12-16, 22-26)

Tin Mừng Chúa Giêsu Theo Thánh Mác-cô

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó." Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta." Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa." Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Đó là Lời Chúa

Câu Hỏi:

 1. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ mừng lễ Vượt Qua ở đâu?

 1. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ mừng lễ Vượt Qua ở nhà Ngài.

 2. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ mừng lễ Vượt Qua ở nhà một người bạn.

 3. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ mừng lễ Vượt Qua ở trong một căn phòng rộng rãi ở trên lầu.

 1. Trong các môn đệ đang dùng bữa, Chúa Giêsu đã làm gì?

 1. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho các môn đệ, sau đó Ngài cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, và trao cho các môn đệ.

 2. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ, vì họ uống quá nhiều rượu.

 3. Chúa Giêsu quỳ xuống và rửa chân cho các môn đệ.

 1. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể ở đâu và khi nào?

 1. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể ở Giê-ru-sa-lem trong ngày thứ Năm Tuần Thánh.

 2. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể ở Na-da-rét trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

 3. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể ở trên căn phòng lớn, vào ngày thứ Năm Tuần Thánh.

Tô Màu

This is my blood of the covenant, which will be shed for many.”Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người.

Mk 14:24

Kiếm Chữ

N

M

A

S

T

E

R

B

E

B

V

R

M

P

B

C

W

A

T

E

R

P

B

V

R

A

O

I

A

I

R

E

B

R

A

O

S

L

E

E

S

P

N

S

B

C

I

T

Y

C

O

V

E

N

A

N

T

R

S

O

Y

G

M

N

H

M

M

S

T

D

B

L

O

O

D

N

M

P

J

E

S

U

S

C

R

S

C

R

V

Y

T

E

A

L

R

A

D

I

S

C

I

P

L

E

S

L

D

R

E

A

T

I

N

G

U

P

P

E

R

L

T

O

T

E

S

R

L

G

C

P

B

B

C

S

L

U

P

N

R

U

D

G

A

M

S

S

S

E

N

M

W

T

L

E

A

R

G

G

A

B

B

L

E

R

R

V

A

R

A

T

H

S

O

I

V

M

S

A

E

L

A

S

R

S

O

Y

E

N

A

P

U

E

D

M

C

R

V

N

B

W

E

I

O

U

T

Y

D

E

O

E

Y

U

A

O

P

Y

D

P

S

S

C

E

C

E

EPassover 

Jesus

disciples 

city 

water

master 

Teacher 

upper 

room 

eating

bread

blessing

body

cup

blood 

covenant

Fill in the Blank

BLOOD

BODY

BREAD

OLIVES

PASSOVER

TWO

 1. On the first day of the Feast of Unleavened ______________, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?"

 2. He sent ______________ of his disciples and said to them, "Go into the city and a man will meet you.”

 3. The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them; and they prepared the ______________.

 4. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it; this is my ______________."

 5. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my ______________ of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God."

 6. Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of ______________.

Điền Vào Chỗ Trống

BÁNH

CÂy DẦu

HAI

MÁU

MÌNH

VƯỢT QUA

 1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn ______________ không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?"

 2. Người liền sai ______________ môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó.”

 3. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ ______________.

 4. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là ______________ Ta."

 5. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là ______________ Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa."

 6. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi ______________.

Reflections

Reading I

We think of blood as a sign of life. The Israelites of Old Testament times also considered it a sign of holiness. They used the blood of sacrificial animals to seal the covenant or agreement between God and God's people. The sprinkling of blood on the altar and on the people made it a very solemn event to be remembered by the twelve tribes of Israel. 

This story helps us as Christians to have a deeper appreciation of the new covenant that was sealed in the blood of Jesus Christ.

Consider for a few moments how blood is a sign of life and holiness. Give some examples of how, when and why this sign helps us to be grateful for life and to appreciate all life as holy. What examples can you think of in our society where blood is not valued as a sign of life and holiness? How might these negative examples affect our relationship with God? 

On this Feast of the Most Holy Body and Blood of Christ, how can we show that we are faithful to our baptismal commitment to God?

Reading II

If you have ever had to listen to an adult who used many unfamiliar words and spoke in very long sentences, you probably asked yourself, "Now what was that all about?" This second reading is a bit like that. Saint Paul is comparing the temple in Jerusalem with the heavenly Temple where Jesus is the high priest. The key point for us to grasp is that Jesus sealed the new covenant with God in his own blood, not the blood of sacrificial animals.

The sacrifice of Jesus on the cross won our eternal salvation. It was made once and for all, and need never be repeated.

Making sacrifices for those we love is a common characteristic of family life. What are some of the ways parents make sacrifices for their children? How have you made sacrifices for the good of your parents, brothers, sisters, or other family members? We are rarely asked to make the ultimate sacrifice to lay down our life for others. What examples can you give of people making this greatest of all sacrifices? 

As you celebrate Eucharist and receive the Body and Blood of Christ, how will you show your gratitude for the sacrifice Jesus made out of love for us? 

Gospel

When people arrive at their parish church to celebrate Mass on Sunday morning, they are often distracted by many things. But this gospel reading reminds us of what Eucharist is all about. It helps us to focus on the Last Supper, the final Passover meal Jesus shared with his friends. There we hear him say those familiar and astounding words: "This is my body. This is my blood." 

The breaking of the bread and pouring out of the wine remind us once again of how Jesus' body was broken on the cross and how his blood was spilled for us. Now we are his body on earth. And we are nourished by his eucharistic presence among us.

If you had a tape recording of your thoughts as you arrived for Mass today, what might be on it? Who or what helps you to get "plugged into" what is really happening in the celebration of the Eucharist? What ideas do you have about how your parish liturgy planners might help people to be more involved in the Mass? 

How would you describe the difference the Eucharist makes in your life? What can you do to help others appreciate the Most Holy Body and Blood of Christ?

St. Barnabas

Jun. 11th

Joseph was a Levite Jew born on the island of Cyprus and a cousin of St. Mark. Soon after Pentecost, Joseph became a Christian and the apostles changed his name to Barnabas, which means “son of consolation.” Although he was not one of the original twelve apostles, Barnabas is called an apostle by St. Luke in his Acts of the Apostles. This is because, like Paul the apostle, Barnabas received a special mission from God.

As soon as he became a Christian, St. Barnabas sold all he owned and gave the money to the apostles. He was a good, kind-hearted man who was full of enthusiasm to share his belief in and love for Jesus. The Apostles found that Barnabas was a very good preacher.

He was sent to the city of Antioch to preach the Gospel. Antioch was the third largest city in the Roman Empire and it was here that the followers of Jesus were first called Christians. Barnabas soon realized that he needed help to reach all the people.

He thought of St. Paul of Tarsus who was earlier called Saul. He believed that Paul’s conversion had been real and Barnabas helped convince St. Peter and the Christian community that Paul was now true to God and a follower of Jesus.

Barnabas who was a humble person, asked St. Paul to come and work with him. He was not afraid of sharing the responsibility and the power. He knew that Paul, too, had a great gift to give and he wanted him to have the chance to share it.

Then the Holy Spirit chose Paul and Barnabas for a special mission, that of preaching the gospel in far off lands. The two apostles set off on their daring and dangerous missionary journey. They had many sufferings to bear and often risked their lives but their hardships did not stop them from preaching. They won many people to Jesus and his Church.

Later St. Barnabas went on another missionary journey with St. Mark. They went to Barnabas’ own country of Cyprus and so many people became believers through his preaching that Barnabas is called the apostle of Cyprus.St. Barnabas died a martyr when he was stoned to death in the year 61.
: downloads -> kinhThanh -> namB
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
namB -> Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm b reading I (Is 40: 1-5, 9-11) a reading from the Book of Isaiah
namB -> Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm b reading I
namB -> Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên b reading I (Jb 7: 1-4, 6-7) a reading from the Book of Job
namB -> Chúa Nhật Lễ Lá Năm b reading I (Is 50: 4-7) a reading from the Second Book of Isaiah
namB -> Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên b reading I (1 Sm 3: 3b-10, 19) a reading from the First Book of Samuel
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương