Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnhtải về 15.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.36 Kb.
#1203

Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh


Hiện nay, trên phạm vi cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng, công tác cải cách hành chính đã có bước tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên, trong quản lý hành chính hiện nay vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, yếu kém: tiến độ cải cách hành chính còn chậm, ở một số cơ quan hành chính người đứng đầu chưa kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, quy trình, trách nhiệm, hiệu quả và chất lượng xử lý công vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

Thực hiện Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2007 (ban hành theo Quyết định số: 239/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007), và Kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND tỉnh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Với mục tiêu tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan đơn vị thông qua đó nâng cao chất lượng quản lý nhà nước góp phần đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, phát triển và hội nhập kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; theo Điều 2 của Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg cụ thể ở địa bàn tỉnh như sau :

a) Đối tượng áp dụng: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 các đối tượng tự nguyện bao gồm: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực Quốc phòng, An ninh và các đơn vị sự nghiệp khác của địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chuyên môn; phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí giai đoạn từ năm 2006 - 2009 cho các cơ quan thực hiện theo Kế hoạch số: 277/KH-UBND;

c) Tham gia đánh giá ban đầu và định kỳ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ngăn ngừa những biểu hiện áp dụng hình thức và bệnh thành tích;

3. Các cơ quan nêu tại Điểm a Mục 1 văn bản này phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, thứ tự thực hiện theo Kế hoạch số: 277/KH-UBND đảm bảo đến năm 2009 toàn bộ các cơ quan nêu tại Điểm a Mục 1 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

4. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành, rà soát và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh phù hợp với việc tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

5. Các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh đến năm 2009, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

6. Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan cần đưa nội dung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan mình; trực tiếp chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 theo đúng tiến độ Kế hoạch.Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 là một trong những chương trình quan trọng của tỉnh từ nay đến năm 2009 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển bền vững của tỉnh. Vì vậy Thủ trưởng các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trần Xuân LộcКаталог: vi-vn -> stp -> TaiLieu -> VB%20QPPL
VB%20QPPL -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
VB%20QPPL -> Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
VB%20QPPL -> Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
VB%20QPPL -> Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu
VB%20QPPL -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 20

tải về 15.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương