CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số : 941/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 12 tháng 5 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ

dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn đi qua nội ô

thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 17)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-GTVT ngày 03/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt BCNCKT dự án Nâng cấp, mở rộng QL14, lý trình Km 113+779 - Km 116+979 và Km 121+027 - Km 122+230 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2005 và số 519/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung chính sách đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu khu vực giải toả mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng QL14, lý trình Km113+779 - Km 116+979 và Km 121+027 - Km 122+230 trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh về việc bổ sung chính sách, đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu khu vực giải toả mặt bằng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đất cho các hộ dân thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị xã Đồng Xoài;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 và số 2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh chi phí hỗ trợ, bồi thường về đất cho các hộ dân sử dụng đất khu vực Tổng đội 69 (cũ) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị xã Đồng Xoài;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 511/TTr-STC-GCS ngày 21/4/2008, theo Tờ trình số 33/TTr-HĐ ngày 25/3/2008 của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ & Tái định cư dự án QL14,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn đi qua nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 17), cụ thể như sau:

- Danh sách các hộ theo Phương án:

+ Gồm 27 hộ;

+ Số hộ được bồi thường, hỗ trợ: 27 hộ.- Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ : 3.361.662.908 đồng

(Ba tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, chín trăm lẻ tám đồng)Trong đó:

+ Bồi thường, hỗ trợ đất thổ cư : 2.401.202.000 đồng

+ Bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp : 222.091.200 đồng

+ Bồi thường nhà, vật kiến trúc : 670.405.708 đồng

+ Bồi thường cây trồng : 5.564.000 đồng

+ Hỗ trợ di chuyển : 59.400.000 đồng

+ Hỗ trợ tiền thuê nhà : 3.000.000 đồng.

(có Bảng tổng hợp kèm theo)


Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ & Tái định cư dự án QL14 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương