Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 15.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.12 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1615/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 1097/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1749/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 10 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

Ban TĐKT tỉnh Quảng Trị;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN,11b.


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1615/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

I. TẬP THỂ

1. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị;

2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị;

2. Ông Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị;

3. Ông Võ Trực Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Quảng Trị,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._______________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương