Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 19.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích19.1 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 829/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 844/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Cà Mau,

Ban TĐKT tỉnh Cà Mau;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN, 11b.


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 829/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
1. Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Phó trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

2. Ông Phùng Như Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa, Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

3. Ông Trương Quang Thận, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

4. Bà Cao Mộng Tuyền, Công chức Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Cà Mau;

5. Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau;

6. Ông Nguyễn Như Độ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau;

7. Ông Lý Minh Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Nước Sạch và vệ sinh Môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau;

8. Ông Nguyễn Đức Bằng, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau;

9. Ông Phạm Tấn Phong, Phó Chủ nhiệm Nhà khách Minh Hải, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau;

10. Ông Trần Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

11. Ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

12. Ông Võ Thanh Liêm, Chánh Thanh tra thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

13. Bà Lê Kim Thu, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Thành ủy Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

14. Ông Huỳnh Minh Quang, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

15. Bà Nguyễn Thị Kim Sang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau;

16. Ông Quách Minh Đương, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau;

17. Ông Trần Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

18. Ông Đinh Việt Kiên, Chánh Thanh tra huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

19. Ông Dư Bé Ba, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

20. Ông Nguyễn Quốc Danh, Phó Trưởng phòng, Phòng Phóng viên, Báo Cà Mau,Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương