CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 60.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích60.38 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1239/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 24 tháng 5 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo

Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo tại Công văn số 120/CV-TĐ ngày 13/5/2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ


Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên

tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020(Ban hành theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND

ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh nên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là BCĐ) được thành lập theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh, BCĐ có chức năng nhiệm vụ: Tư vấn và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 2. Ban Chỉ đạo gồm có 01 Trưởng ban, 04 Phó Trưởng ban và 14 thành viên là đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo. Mỗi thành viên BCĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc của mình trước Trưởng Ban chỉ đạo và UBND tỉnh.

Điều 3. Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ đã được phân công, mỗi thành viên BCĐ xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành mình trong từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo phù hợp với chức năng của ngành và phù hợp với Chiến lược phát triển chung của tỉnh.

Điều 4. Tùy tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và tùy từng thời điểm cụ thể, Trưởng BCĐ có thể đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thay đổi, bổ sung hoặc kiện toàn lại BCĐ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 5. Phân công trách nhiệm

1. Phó Chủ tịch UBND (Trưởng Ban chỉ đạo): Chỉ đạo chung và tổ chức hoạt động của BCĐ, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức, triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

2. Tỉnh đoàn (Phó Trưởng ban Thường trực)

- Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng tổng quan Chiến lược phát triển thanh niên đến 2020 và xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn, từng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Trong đó, cần quan tâm đến công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn - hội vững mạnh, làm nòng cốt phát triển phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2007 - 2012;

- Kết thúc mỗi năm, tham mưu BCĐ và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết và đề ra các hoạt động trong năm sau;

- Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách về phát triển thanh niên, khai thác các dự án mới giúp thanh niên phát triển kinh tế thực hiện tốt Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020;

- Theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn thị xã Phước Long.3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phó Trưởng ban)

Giúp Trưởng Ban cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phát triển thanh niên.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Trưởng ban)

Giúp Trưởng Ban cụ thể hóa và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác giáo dục thanh niên. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm và dư luận xã hội trong thanh niên.5. Sở Nội vụ (Phó Trưởng ban)

- Phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn mới; chính sách cán bộ tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình “Công chức trẻ tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước”;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho thành lập Phòng chuyên công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ;

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tại thị xã Đồng Xoài.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thành viên)

- Phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan rà soát, bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu phát triển thanh niên, có chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và 5 năm nhằm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Lồng ghép các hoạt động của Chiến lược phát triển thanh niên với các chương trình mục tiêu quốc gia khác có liên quan, từ đó xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm để thực hiện mục tiêu Chiến lược;

- Phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương; chính sách thu hút nguồn lực và hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, các chủ trang trại trẻ đầu tư kinh doanh và giải quyết việc làm cho thanh niên;

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tại huyện Chơn Thành.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thành viên)

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các cấp triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia do ngành phụ trách, đặc biệt là công tác giảm nghèo và việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức các phong trào rèn luyện tay nghề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hội chợ việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, nhằm cung cấp thông tin về thị trường lao động tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma tuý, mại dâm trong thanh niên. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quản lý số đối tượng cai nghiện tại cộng đồng và số sau cai nghiện trở về, tạo điều kiện có việc làm cho những đối tượng này để giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Bù Đăng.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo (Thành viên)

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng và quy mô công tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo. Có cơ chế vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia vào chương trình xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại những vùng khó khăn. Hỗ trợ Hội Khuyến học phát triển Quỹ khuyến học, khuyến khích tài năng trẻ.

- Nghiên cứu các chính sách và phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội xây dựng xã hội học tập. Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp; bồi dưỡng năng lực tiếp thu ứng dụng sáng tạo KHKT tiên tiến của thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

- Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong trường học, đẩy lùi tệ nạn xã hội trong thanh niên.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Bù Đốp.

9. Sở Y tế (Thành viên)

- Phối hợp với các cấp bộ đoàn và các ban, ngành có liên quan trong tỉnh cụ thể hoá và vận động thanh niên tham gia có hiệu quả các phong trào phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cũng như những tác hại của HIV/AIDS đối với sức khoẻ cộng đồng, nhằm chủ động phòng chống và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong xã hội.

- Phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh xây dựng chương trình nâng cao thể chất và tầm vóc cho thanh niên.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thành viên)

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, các ngành liên quan tổ chức xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã thanh niên, khuyến khích thanh niên xây dựng và phát triển kinh tế trang trại (thông qua các trung tâm khuyến nông, ưu tiên cho thanh niên được tham dự các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, công nghệ mới).

- Chú trọng đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong đối tượng thanh niên, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động khuyến khích thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp.

- Phối hợp hỗ trợ tổ chức Đoàn Thanh niên trong tỉnh tổ chức các hội thi, lễ tuyên dương thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn thị xã Bình Long.

11. Sở Khoa học và Công nghệ (Thành viên)

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và các ngành liên quan duy trì, mở rộng hoạt động, động viên, khuyến khích phong trào nghiên cứu KHKT, áp dụng tiến bộ KHKT mới vào sản xuất và đời sống, chú ý đến hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên.

- Phối hợp tạo cơ chế khuyến khích thanh niên tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên hàng năm.

- Xây dựng các đề án phổ cập tin học và nâng cao trình độ tin học cho thanh niên đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách ở cấp huyện, thị; đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động các điểm văn hoá xã về lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

12. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thành viên)

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các thiết chế văn hoá cơ sở, đầu tư thư viện, tủ sách pháp luật cho thanh niên; phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trong thanh niên, kiểm soát và loại bỏ các loại hình văn hoá không lành mạnh; quy hoạch xây dựng các trung tâm vui chơi giải trí, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT), tiến hành rà soát đánh giá hệ thống sân bãi phục vụ hoạt động TDTT ở các cấp, xây dựng đề án phát triển hệ thông sân bãi, điểm vui chơi cho thanh thiếu niên. Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực xây dựng sân bãi TDTT tại cơ sở.

- Phối hợp với các ngành, nhất là Đoàn thanh niên đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân luyện tập TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Phú.

13. Công an tỉnh (Thành viên):

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và các ngành liên quan tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên và tham mưu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 5 giảm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

14. Sở Tài chính (Thành viên)

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch tài chính, hướng dẫn sử dụng kinh phí để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và các hoạt động hè hàng năm.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường (Thành viên)

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của thanh thiếu niên trong việc tham gia quản lý và bảo vệ môi trường; phát huy tính xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên tại địa phương.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Hớn Quản.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình (Thành viên)

- Kịp thời thông tin tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển thanh niên; giới thiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả tại cơ sở.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Bù Đốp.

17. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Thành viên)

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn đầu tư sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn huyện Bù Đăng.

18. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thành viên)

- Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đến tuổi nhập ngũ; tổ chức các hoạt động chính trị nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ thanh niên quân đội; phối hợp với ngành chức năng tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên trong quân ngũ để khi trở về địa phương họ có điều kiện tạo việc làm để ổn định cuộc sống.

- Phụ trách theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn thị xã Phước Long.

19. Văn phòng UBND tỉnh

- Giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

- Theo dõi công tác triển khai thực hiện Chiến lược, phụ trách thi đua khen thưởng, hội họp, kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo và thẩm định các văn bản của Ban chỉ đạo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành.

Điều 7. Trong quá trình hoạt động, các văn bản của Ban chỉ đạo do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực ký đóng dấu theo chức danh cơ quan công tác.

Chương III

CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO, HỘI HỌP

Điều 8. Ngoài nhiệm vụ đã được phân công, các Phó Trưởng ban và các thành viên chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các đơn vị, địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Định kỳ hoặc đột xuất Ban chỉ đạo có thể thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, qua đó đánh giá chất lượng việc tổ chức điều hành và chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị.Điều 9. Thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo theo quý, 6 tháng, một năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo về Tỉnh đoàn (Thường trực BCĐ) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương.

Điều 10. Mỗi quý, Ban chỉ đạo tổ chức họp 01 lần để đánh giá lại hoạt động và xây dựng phương hướng trong thời gian tới.

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 11. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Thường trực Ban chỉ đạo lập dự trù kinh phí hàng năm thống nhất với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Điều 12. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các nội dung, chương trình hoạt động của Chiến lược phát triển thanh niên, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn để thực hiện.

Điều 13. Kinh phí triển khai thực hiện ở cấp nào, cấp đó đảm bảo.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật:

Các cơ quan, cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên sẽ được khen thưởng kịp thời trong tại Hội nghị tổng kết hàng năm. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ cụ thể không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.Điều 15. Điều khoản thi hành

Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trong Quy chế này để thực hiện./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương