CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 19.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích19.94 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1926/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 8 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư

tiểu dự án: Bồi thường GPMB và tái định cư phục vụ các dự án BOT xây dựng QL14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 và đoạn từ cầu 38

đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 16/5/2009 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cắm mốc phân lô trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 thuộc địa bàn huyện Bù Đăng theo hình thức BOT;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài theo hình thức BOT;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiểu dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ các dự án BOT xây dựng QL14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 và đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 449/TTr-STNMT ngày 30/7/2010, theo Tờ trình số 51/B.QLDA-TTr ngày 20/7/2010 của Ban quản lý dự án ngành Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyt kèm theo Quyết định này Phương án tng th v bi thường h tr và tái định cư tiu d án bi thường GPMB và tái định cư phc v các d án BOT xây dng Quc l 14 đon t Cây Chanh đến cu 38 và đon t cu 38 đến th xã Đồng Xoài, tnh Bình Phước vi tng kinh phí là 253.831.679.692 đồng (Hai trăm năm mươi ba t, tám trăm ba mươi mt triu, sáu trăm by mươi chín ngàn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Gia Mập; Giám đốc Ban QLDA ngành Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương