CHỦ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 27.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích27.98 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH


Về thành lập Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị

thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

_______

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về Dự án Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDI) giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Rhône - Alpes


(Cộng hòa Pháp) đã được ký kết ngày 13 tháng 6 năm 2005 tại Charbonnières les Bains;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 3098/QHKT-TH ngày 15 tháng 12 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại


Tờ trình số 778/TTr-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Thỏa thuận được ký kết ngày 13 tháng 6
năm 2005 giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Vùng Rhône - Alpes. Trung tâm đặt dưới sự giám sát của Ủy ban hỗn hợp gồm đại diện của
thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Rhône - Alpes.

Tên giao dịch tiếng Pháp: CENTRE DE PROSPECTIVE ET D’ÉTUDES URBAINES À HO CHI MINH VILLE.

Tên viết tắt là: PADDI.

Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có


tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được Ủy ban nhân dân thành phố
Hồ Chí Minh và Hội đồng Vùng Rhône - Alpes đồng tài trợ, được mở tài khoản tại ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở Trung tâm đặt tại số: 216 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.Điều 2. Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị thành phố
Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ sau:

  1. Hợp tác quốc tế: tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Rhône - Alpes trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị thông qua quan hệ trao đổi giữa các đơn vị chức năng của hai địa phương.

  2. Tư vấn:

    1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chiến lược,
      chính sách và các quy định về quản lý đô thị.

    2. Tư vấn cho doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu về lĩnh vực quy hoạch nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi về chuyên môn.

  1. Đào tạo:

3.1. Bao gồm đào tạo tại chức về quản lý đô thị, nâng cao năng lực thiết kế quy hoạch đô thị và các lĩnh vực khác theo nhu cầu ưu tiên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Vùng Rhône - Alpes xác định.

3.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, các khóa huấn luyện chuyên sâu, các cuộc hội thảo, hội nghị về quản lý đô thị.

3.3. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý đô thị.

4. Nghiên cứu:

4.1. Dự báo, thống kê, phân tích tình hình phát triển và quản lý đô thị.

4.2. Nghiên cứu về quy hoạch và quản lý có liên quan theo yêu cầu


thực hiện dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Vùng Rhône - Alpes xác định.

4.3. Nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến việc phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, phát huy giá trị của các đề tài nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản và phổ biến các công trình nghiên cứu theo luật xuất bản.Điều 3. Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị thành phố Hồ Chí Minh do hai đồng Giám đốc người Việt và người Pháp phụ trách. Đồng Giám đốc người Việt do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng Giám đốc người Pháp do Hội đồng Vùng Rphône – Alpes bổ nhiệm.

Điều 4. Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Sở Ngoại vụ đề xuất nhân sự tham gia Ủy ban hỗn hợp. Giám đốc Sở Ngoại vụ làm đầu mối quan hệ với Hội đồng vùng Rhône - Alpes trong việc hình thành Ủy ban hỗn hợp.

Điều 5. Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc lập dự toán kinh phí đối ứng của thành phố tài trợ cho hoạt động của trung tâm, không tính vào kinh phí hoạt động thường niên của Sở Quy hoạch-Kiến trúc; Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan và hai đồng Giám đốc
Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 7; PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ Xây dựng;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh TP;

- Kho bạc Nhà nước thành phố;

- Công an thành phố (PC. 13); Nguyễn Văn Đua

- Sở Ngoại vụ;

- VPHĐ-UB: các PVP;- Tổ ĐN, NC, VX, ĐT;

- Lưu (ĐN/Y) TV.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương