CHỦ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 17.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích17.74 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_____


Số: 292/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Về cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản
thành phố Hồ Chí Minh.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 6251/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đơn ngày 22 tháng 12 năm 2004 của ông Trần Thế Ngọc, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8720/TNMT-KHTH ngày 23 tháng 12 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2005;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản thành phố phát triển năng động, lành mạnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hiệp hội bất động sản thành phố do Hiệp hội tự lo liệu theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3

-Thường trực Thành ủy

-Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

-Ban Tổ chức Thành ủy,

Ban Dân vận Thành ủy

-Công an thành phố

-Ngân hàng Nhà nước thành phố

-Sở Tài chính

-Sở Nội vụ thành phố (2b)

-VPHĐ-UB: các PVP

-Tổ VX. ĐT. CNN-Lưu (VX-Nh).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ


PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua

: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương