CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 18.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.83 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

––––––––


Số: 1246/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––Yên Bái, ngày 27 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Bưu Điện - Nhà khách số 2 (dự án điều chỉnh mở rộng), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

––––––––––––


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu, khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 và Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 580/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 09/8/2004 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Phê duyệt điều chỉnh dự án khả thi xây dựng công trình đường Bưu Điện – Nhà khách số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 11/5/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân và Uỷ ban Nhân dân phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái giao cho Uỷ ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng mở rộng đường Bưu Điện – Nhà khách số 2 theo quy hoạch đã được phê duyệt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 670/TTr-STC ngày 08 tháng 8 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Bưu Điện - Nhà khách số 2 (Dự án điều chỉnh mở rộng), phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với những nội dung sau:

1. Giá trị dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phê duyệt:373.369.000 đồng.

(Ba trăm bẩy mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn)

(Có chi tiết kèm theo)

2. Giá tri dự toán phê duyệt là chi phí bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung cho 15 hộ dân thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chi phí Hội đồng thẩm định.Điều 2. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích từ vốn đầu tư xây dựng công trình đường Bưu Điện – Nhà khách số 2, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Yên Bái có trách nhiệm tổ chức thực hiện các các công việc còn lại đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho Bạc nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình đường Bưu điện – Nhà khách số2; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Yên Bái và 15 hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu: VT, TH.XD.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn BìnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương