CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNHtải về 15.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích15.42 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1401/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 7 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt chính sách bồi thường và dự toán chi phí bồi thường,

chi phí phục vụ GPMB tuyến Hành lang cáp treo, Khu du lịch sinh

thái Bà Rá - Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và số 65/2006/QĐ-UBND ngày 18/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UB ngày 30/12/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái Bà Rá - Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09/01/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư cáp treo núi Bà Rá;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 953/STC-GCS ngày 10/7/2008, theo Tờ trình số 53/TT-ĐB ngày 03/7/2008 của Hội đồng Đền bù huyện Phước Long (được thành lập tại Quyết định số 1370/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND huyện Phước Long),


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt chính sách bồi thường và dự toán chi phí bồi thường, chi phí phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến Hành lang cáp treo, Khu du lịch sinh thái Bà Rá - Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau :

A. Về chính sách bồi thường:

- Chính sách bồi thường: Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UB ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Đơn giá đất: Áp dụng đơn giá quy định tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

B. Về dự toán chi phí bồi thường và chi phí phục vụ GPMB:

1. Danh sách các hộ theo Phương án:

- Gồm 05 hộ;

- Có 05 biên bản;

- Số hộ được bồi thường: 05 hộ.

2. Tổng diện tích đất giải tỏa : 3.561,9 m2;

Trong đó:

- Đất thổ cư : 565,7 m2;

- Đất nông nghiệp được bồi thường : 1.161 m2;

- Đất nông nghiệp không được bồi thường : 1.835,2 m2.3. Tng chi phí bi thường và phc v GPMB: 213.534.788 đồng

(Hai trăm mười ba triu, năm trăm ba mươi bn ngàn, by trăm tám mươi tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường đất thổ cư : 94.154.500 đồng;

- Chi phí bồi thường đất nông nghiệp : 16.800.900 đồng;

- Chi phí hỗ trợ 20% đất liền kề : 34.158.000 đồng;

- Chi phí bồi thường vật kiến trúc : 400.000 đồng;

- Chi phí bồi thường cây trồng : 42.481.000 đồng;

- Hỗ trợ ổn định đời sống và tạo lập chỗ ở mới : 15.600.000 đồng;

- Chi phí thưởng giao mặt bằng (2%) : 4.071.888 đồng;

- Chi phí phục vụ công tác GPMB : 4.868.500 đồng;

- Chi phí thẩm định : 1.000.000 đồng.(có Bng tng hp chi tiết kèm theo)

Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phước Long; Công ty Xây dựng Tư vấn & ĐTPT Bình Phước; Hội đồng Đền bù huyện Phước Long (được thành lập tại Quyết định số 1370/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND huyện Phước Long) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương