Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 386 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích386 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1261 /QĐ - TTg

___________________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 884/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 6 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 342 gia đình và cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần vào sự nghiệp cách mạng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 9 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1261 /QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)


TT

HỌ VÀ TÊN

CHÍNH QUÁN

TRÚ QUÁNÔng Trần Tấn Lực

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Mễ

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Võ Năm

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Mai Khoa

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Trịnh Đặt

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Hồ Thị Sa

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Lê Văn Nông

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hời

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Sa

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Phùng Thị Minh

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Leo

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Ngô Thị Cán

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Tương Chế

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Don

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Ngọc Chi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Chiên

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Thuận

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Huỳnh Thị Lang

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Diệp

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Phẩm

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Dừa

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Phan Thị Bảy

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Đỗ Tấn Phổ

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Siêng

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Đỗ Thị Kim Tuyến

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Đỗ Thị Tép

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBà Nguyễn Thị No

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Nà (Hiên)

Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Xuyến

Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Nam Trung

Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Tiến Đồng

Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Xuân Tẩm

Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Chiêu

Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Đầu Văn Chúc

Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Sáu

Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng

Nguyễn Văn ThượngXã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Văn Hùng

Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Đặng Kim Viên

Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Bước

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Phan Thị Liết

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Rợ

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Xéo

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Cứ

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Bốn

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Bông

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Phấn

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Văn Nhân

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Lai

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Võ Thanh Quá

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Oanh

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Đức Trừu

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Hồ Thị Hương

Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiGĐ: Ông Phạm Niên và bà Phan Thị Thưa

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Danh

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Hữu Đức

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Lê Tấn Dỡn

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Liễu

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Hàn Thanh Bình

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Mái

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trịnh Minh Cường

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đông, huyện K Bang, tỉnh Gia LaiBà Trương Thị Phước

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Cao Thị Ngai

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Bùi Thị Dư

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Ga

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Cao Thị Dăng

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Võ Văn Hùng

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Tuyết

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Đặng Thị Chớ

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Phó

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Ứ

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Tới

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Vương

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Bùi Hoanh

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Tống Thị Hường

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Nghĩa

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Mai Thị Lý

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Văn Xin

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Đúng

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Văn Tuyết

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Tòa

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Mã Thị Hoa

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Lan

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Ba

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trương Thị Khanh

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Lương Chín

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Lê Quang Chín

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Thu Dung

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Ngọc Anh

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Thanh

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trương Văn Cường

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Văn Trí

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Huỳnh Văn Hùng

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hồng

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng NaiÔng Võ Thanh Tuấn

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình PhướcNguyễn Thị Xuân PhươngXã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Được

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Mượt

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Bùi Thị Mộng Linh

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Ngô Thị Có

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Bằng

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Huỳnh Thị Rơi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng NamBà Phạm Thị Kính

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hồng

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Năm

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hương

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia LaiBà Phan Thị Cúc

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thức

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Cao Thị Ngọc Lan

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Thanh Bình

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Giáo

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Tại

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiNguyễn Thị Hồng HạnhXã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Bùi Văn Thập

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Hồ Thị Thê

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Hồ Thị Kim Quý

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Hữu Lụa

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng NgãiÔng Lê Văn Sáu

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh HòaÔng Trần Thanh Liêm

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Văn Thảnh

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đakria, huyện ĐacMil, tỉnh Đắk NôngBà Nguyễn Thị Xanh

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Phước

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Văn May

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng

Nguyễn Minh ThắngXã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Tấn

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Phan Văn Phẩm

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Huyện Cát Tiên, tỉnh
Lâm ĐồngÔng Nguyễn Quán

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm ĐồngÔng Phan Pha

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị Trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm ĐồngÔng Thiều Đúng

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Tranh

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Văn Hạnh

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Vân

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Hào

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Thông

Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Cao Thị Minh Qúy

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Hìa

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Phường EATam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBà Nguyễn Thị Tám

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh Vui

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Võ Văn Đồng

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Thoa

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Khanh

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Nhuần

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Chúng

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Phùng Văn Bảy

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Tuyết Nga

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Y

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Ngọc Chánh

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiBà Mai Thị Nga

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thu Lộc

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Liên

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Liên

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Sơn

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình PhướcBà Lê Thị Hoa

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Hạnh

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔng Bùi Tâm

Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Mai Thị Hai

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Củ

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lưu Thị Chín

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Lĩnh

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Lan

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lữ Thị Gái

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Trương Thị Chắc

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔng Mai Văn Thao

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Đỗ Thị Mốc

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Trợ

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Noa

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Thương

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Ngạnh

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thủy

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔng Phan Diễn

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Minh Phú

Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Đoàn Thị Hòa

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Trinh

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Ngô Thị Đốc

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Tư

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Lữ Thị Sơn

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Niếp

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Hồ Thị Đa

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Lan

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Tám

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Tùng

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Hồng

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔngNgô Văn Đấu

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiHuỳnh Thị Minh HươngXã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Tu

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Lan

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Đạt

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Xuân

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Liên

Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Từ Thị Thuận

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lương Thị Lực

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Nga

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Phú Thê

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Cao Thị Huấn

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Ung Thị Lương

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Soại

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Tân

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Vì

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hoàng

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Nhị

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Chuyền

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hoàng

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Đỉnh

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng

Nguyễn Thanh HùngXã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Bưởi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Đạo

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Bùi Thị Giáo

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Nhiễm

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Thắm

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Rài

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Tuất

Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Thung

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Huỳnh Húc

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Đối

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hồng

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Thận

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Huỳnh Ngọc Minh

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Nga

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Trịnh Ngôi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lý Thị Liền

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Đặng Thị Dung

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Hồng

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Mai

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Bùi Thị Ngọt

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Phương

Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Tiếng

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Quế

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Hợi

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Lai

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Mai Thị Huỳnh

Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Kim Tuyển

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Tô Xuân Hoà

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Lê Công Phụng

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Trà Xuân Hoà

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Ngô Thị Trúc

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Hồ Thị Thuỷ

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Hồ Trung

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Bỉ

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Hạnh

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Hoá

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Thơ

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Phượng

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thành

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Cúc

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Thạnh

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Mỹ Hà

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Nở

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Luyện

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Trịnh Thị Nhi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Ngô Thị Quy

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Ngọc

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Đành

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Hà Văn Trị

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Hược

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Huỳnh Minh Hải

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Lang

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Huỳnh Thị Phước

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Tấn Phú

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Võ Tố

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Quốc Tuấn

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thuận

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Bông

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Đặng Thị Hường

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiÔng Trương Thấm

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Đặng Thị Khất

Xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Đặng Thị Minh Văn

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Đồng Thị Kim Anh

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Mương

Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng NgãiÔng Trịnh Văn Thuận

Xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Hợ

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh Văn Huỳnh

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh Văn Lót

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh Văn Tiêu

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Rợ

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Già Riêng

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Triều

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Hoạnh

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Van

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Ri

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Rớt

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Móc

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Ụi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Ngố

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Tháy

Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh Văn Háy

Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Tở

Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Nga

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh Ríu

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiÔng Đinh An

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Bôi

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Rất

Xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Rành

Xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Đinh Thị Lúp

Xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Đủ

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thiết

Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Có

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Lê

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng NgãiBà Phạm Thị Hoa

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Thọ

Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng NgãiÔng Trần Văn Tiến

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Võ Thị Giám

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiÔng Nguyễn Minh

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Dị

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Trần Thị Hồng Nhịp

Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Thư

Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Mai Thị Công

Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Lê Thị Dân

Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiÔng Lê Cấp

Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiBà Nguyễn Thị Điện

Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng NgãiÔng Phạm Minh Tâm

Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi


Đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nướcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương