CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà giangtải về 10.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.8 Kb.
#21828

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 488/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh

___________


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh theo thông báo kết luận số 02/TB-TĐKT ngày 15/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho 05 tập thể, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2012 (Có danh sách kèm theo).

Mức thưởng cho mỗi tập thể là 16.270.000, đồng. ( Mười sáu triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi ở Điều 1 chi từ Quỹ Thi đua khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua khen thưởng – Sở Nội vụ để chi trả cho các tập thể.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- CVP, PVP UBND tỉnh (Phụ trách NC);

- Sở Nội vụ, Ban TĐKT(5);

- Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang;

-Lưu VT,NC.


CHỦ TỊCH


( Đã ký)

Đàm Văn Bông


DANH SÁCH

Tập thể được tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh

( Kèm theo Quyết định số 488 /QĐ-UBND ngày 19/3/2013của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

__________  1. Trung tâm Khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

  2. Trung tâm Văn hóa, Triển lãm tỉnh Hà Giang – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

  3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.

  4. Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Giang.

  5. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang.

__________________________
Каталог: province -> Lists -> RewardDecision -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd các cấp ngày 26/11/2003
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 10.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương