Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàytải về 26.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.17 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1265 /QĐ - TTg

___________________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 1794/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 951/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 6 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 32 tập thể và 23 cá nhân thuộc tỉnh Bình Thuận (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành thích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Bình Thuận;

- Ban TĐKTTW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà ( 09 b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1265 /QĐ-TTg, ngày 27 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

___________


I. Tập thể:

 1. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

 2. Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

 3. Phòng Trả thưởng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận;

 4. Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận;

 5. Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;

 6. Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;

 7. Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;

 8. Khoa Ngoại Thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;

 9. Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;

 10. Bảo tàng Bình Thuận thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

 11. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Bình Thuận thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

 12. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 13. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 14. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 15. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận;

 16. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận;

 17. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 18. Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 19. Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 20. Quỹ tín dụng nhân dân LaGi, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận;

 21. Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

 22. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

 23. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

 24. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

 25. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

 26. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

 27. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận;

 28. Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 29. Thành Đoàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 30. Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 31. Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

 32. Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. Cá nhân:

 1. Ông Nguyễn Kiến Trạch, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

 2. Ông Trương Văn Chín, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

 3. Ông Nguyễn Bá Đương, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận;

 4. Ông Nguyễn Tiến Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận;

 5. Ông Vũ Quốc Việt, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

 6. Ông Đỗ Minh Kính, Phó Giám đốc kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận;

 7. Ông Đặng Sỹ Hảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 8. Bà Nguyễn Thị Mùi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 9. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận;

 10. Ông Bùi Ngọc Nam, Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận;

 11. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;

 12. Ông Lê Bá Hùng, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

 13. Ông Đỗ Quang Vinh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

 14. Ông Nguyễn Phương Bình, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

 15. Ông Đỗ Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;

 16. Ông Phạm Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 17. Ông Nguyễn Hữu Tuân, Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

 18. Ông Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện An Phước, tỉnh Bình thuận;

 19. Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận;

 20. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận;

 21. Ông Phan Tấn Khế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận;

 22. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TàZon, tỉnh Bình Thuận;

 23. Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

__________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương