Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸tải về 15.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.91 Kb.
#22543

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 517 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1969

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø Th«ng t­ Liªn bé Uû ban KiÕn thiÕt c¬ b¶n Nhµ n­íc - Bé Néi vô sè 109 TT/LB ngµy 4/2/1964 vµ Th«ng t­ liªn bé KiÕn tróc - Néi vô - Uû ban KiÕn thiÕt c¬ b¶n Nhµ n­íc sè 09 TT/LB ngµy 25/2/65 vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kiÕn thiÕt c¬ b¶n ë ®Þa ph­¬ng.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 39b UB/DTNT ngµy 01/7/68 cña Uû ban KiÕn thiÕt c¬ b¶n Nhµ n­íc vÒ viÖc lËp v¨n kiÖn "Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô quy ho¹ch kiÕn thiÕt ®« thÞ 15 n¨m sau chiÕn th¾ng vµ 5 n¨m ®Çu";

- C¨n cø Th«ng t­ sè 1279 UB/QH ngµy 15/01/68 vµ Th«ng t­ sè 105 UB/VP ngµy 18/3/69 cña Uû ban kiÕn thiÕt c¬ b¶n Nhµ n­íc vÒ viÖc chuÈn bÞ phôc håi vÒ x©y dùng c¸c ®« thÞ sau khi chiÕn th¾ng;

- C¨n cø cuéc häp Th­êng trùc Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸ ngµy 30/4/69 xÐt duyÖt mét sè c«ng t¸c vÒ x©y dùng c¬ b¶n trong t×nh h×nh míi.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng bµ Tr­ëng ban Tæ chøc vµ «ng Tr­ëng phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n UBHC tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp TiÓu ban nghiªn cøu quy ho¹ch x©y dùng ThÞ x· Thanh Ho¸ víi néi dung c¸c nhiÖm vô.

- LËp v¨n kiÖn "Ph­íng h­íng nhiÖm vô quy ho¹ch kiÕn thiÕt c¬ b¶n ®« thÞ 15 n¨m sau chiÕn th¾ng vµ 5 n¨m ®Çu" tr×nh tØnh duyÖt.

- LËp v¨n b¶n "nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ c¬ së kinh tÕ kü thuËt cña quy ho¹ch ®« thÞ" tr×nh tØnh duyÖt.

- Nghiªn cøu:

- LËp quy ho¹ch phôc håi ®« thÞ x¸c ®Þnh c¸c khu vùc x©y dùng CN d©n dông.

- VÒ tæ chøc qu¶n lý x©y dùng.

- VÒ §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng.

- VÒ c¸c chÝnh s¸ch håi c­, ban hµnh §iÒu lÖ håi c­.

- VÒ chÝnh s¸ch nhµ ®Êt t­ nh©n.

- VÒ thñ tôc xin ®Þa ®iÓm x©y dùng khai th¸c sö dông vËt liÖu x©y dùng... lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ.§iÒu 2: Thµnh phÇn TiÓu ban nghiªn cøu quy ho¹ch ThÞ x· Thanh Ho¸ gåm:

- Tr­ëng tiÓu ban: Phã Chñ tÞch UBHC tØnh;

Phã Tr­ëng tiÓu ban:

- §/c Tr­ëng phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n Uû ban tØnh.

- §/c Phã Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch tØnh.

- §/c Phã Tr­ëng ty KiÕn tróc.

- §/c Chñ tÞch UBHC ThÞ x· Thanh Ho¸.

C¸c Uû viªn:

- §/c Tr­ëng ty C«ng nghiÖp.

- §/c Tr­ëng ty Giao th«ng.

- §/c Tr­ëng ty Thuû lîi

- §/c Tr­ëng ty Tµi chÝnh

- §/c Tr­ëng ty C«ng an

- §/c Ban chØ huy TØnh ®éi.

- §/c Tr­ëng ban ph©n vïng kinh tÕ UBKH tØnh.

Ngoµi ra Ban C«ng nghiÖp, Ban N«ng nghiÖp TØnh uû tham gia thµnh viªn cña TiÓu ban.

Bé m¸y Th­êng trùc gióp viÖc cho TiÓu ban nghiªn cøu quy ho¹ch ThÞ x·, Ban Tæ chøc nghiªn cøu ®iÒu ®éng gåm c¸n bé Phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n Uû ban tØnh, phßng quy ho¹ch ®« thÞ Ty KiÕn tróc. §èi víi c¸c ngµnh: Ty C«ng nghiÖp, Giao th«ng, Thuû lîi, Tµi chÝnh, C«ng an, TØnh ®éi, Uû ban kÕ ho¹ch, N«ng nghiÖp tØnh vµ UBHC ThÞ x· Thanh Ho¸.

§ång chÝ Tr­ëng phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n ®ång thêi lµ Phã Tr­ëng tiÓu ban quy ho¹ch sÏ cïng c¸c ®ång chÝ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh bµn b¹c nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan vµ viÖc huy ®éng cña c¸c ngµnh nµy tham gia c«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng ThÞ x·.

Bé m¸y Th­êng trùc ®Æt trô së lµm viÖc t¹i UBHC tØnh Thanh Ho¸.

C¸c c¸n bé trong bé m¸y Th­êng trùc cña TiÓu ban nghiªn cøu quy ho¹ch ®­îc ®iÒu ®éng vÒ UBHC tØnh trong thêi gian cho ®Õn khi hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô nãi ë §iÒu 1 trªn vµ theo sù h­íng dÉn cña Th«ng t­ 39b UB/§TNT ngµy 01/7/68 cña Uû ban kiÕn thiÕt c¬ b¶n Nhµ n­íc.§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc, Tr­ëng phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n Uû ban, Chñ nhiÖm UBKH tØnh, c¸c «ng Tr­ëng Ty KiÕn tróc, C«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i, Thuû lîi, Tµi chÝnh, C«ng an, Ban chØ huy TØnh ®éi, Chñ tÞch Uû ban ThÞ x· Thanh Ho¸ chiÕu QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.


Noi nhËn:

  • UBKTCBNN (®Ó b/c);

  • Ban TC tØnh uû (®Ó b/c);

  • C¸c ngµnh trªn;

  • L­u
k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 15.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương