Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh (b/c)tải về 7.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.55 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1293/UBND-NC


V/v giải quyết đơn của ông

Nguyễn Đình Dụ, xã Bồng LaiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Dụ, thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ phản ảnh chưa nhất trí với Văn bản số 2766/UBND-NC ngày 08/10/2015 và Văn bản số 2519/UBND-NC ngày 21/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Dụ; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết theo nội dung đơn của công dân, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo thời hạn luật định (đính kèm tài liệu liên quan)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Ông Nguyễn Đình Dụ (để biết);

- Lưu: HC, NC, NN.TN, TCD, CVP.
TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương