CHỦ nhiệm uỷ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚCtải về 4.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.15 Kb.
#22877

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 540-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC.

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học; Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng; Trung tâm tiêu chuẩn - chất lượng.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 4271-86. Loa điện động. Yêu cầu kỹ thuật chung.

TCVN 4272-86. Máy ổn áp xoay chiều OX-1500 VA.

TCVN 4273-86. Linh kiện bán dẫn. Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 4274-86. Đèn điện. Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều 2.- Các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4271-86; 4272-86 ban hành để chính thức áp dụng và có hiệu lực từ ngày 1-7-1987 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. Các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4273-86; TCVN 4274-86 ban hành để khuyến khích áp dụng đối với các ngành, các địa phương có liên quan.

 


 

Đoàn Phương

(Đã ký)


 

tải về 4.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương