Chú Giải Kinh Kim Cang Và Chánh Pháp Chưa Từng Có ht. Huyền VItải về 1.4 Mb.
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Chú Giải Kinh Kim Cang

Và Chánh Pháp Chưa Từng Có
HT.Huyền Vi
---o0o---

Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 14-01-2012

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org
Mục Lục

LỜI ĐẦU SÁCH KINH SÁM KIM CANG

KINH SÁM KIM CANG

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

PHẦN 1: CHÚ GIẢI KINH KIM CANG

I - GIẢNG NÓI TÊN KINH

II - LICH SỬ KINH KIM CANG

III - LƯỢC SỬ VỊ DỊCH KINH NÀY LÀ NGÀI TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU MA LA THẬP, ĐỜI GIAO TẦN.

IV - PHÂN GIỚI HẠNG KINH KIM CANG

V - NGUYÊN DO PHÁP HỘI THUYẾT GIẢNG

VI - THUYẾT VÀO BẢN KINH PHẦN NGUYÊN NHÂN PHÁP HỘI THỨ 1.

PHẦN THIỆN HIỆN KHẢI THỈNH THỨ 2

PHẦN CHÁNH TÔN ĐẠI THỪA THỨ 3

PHẦN VÔ TRỤ DIỀU HÀNH THỨ 4

PHẦN THẬT THẤY NHƯ LÝ THỨ 5

PHẦN CHÁNH TÍN HY HỮU THỨ 6

PHẦN VÔ ĐẮC, VÔ THUYẾT THỨ 7

PHẦN Y PHÁP XUẤT SANH, THỨ 8

PHẦN NHỨT TƯỚNG VÔ TƯỚNG THỨ 9

PHẦN TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ THỨ 10

PHẦN VÔ VI THẮNG PHƯỚC THỨ 11

PHẨN TÔN TRỌNG CHÁNH GIÁO THỨ 12

PHẦN THỌ TRÌ NHƯ PHÁP THỨ 13

PHẦN LY TƯỚNG TỊCH DIỆT THỨ 14

PHẦN CÔNG ĐỨC TRÌ KINH THỨ 15

PHẦN HAY TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG THỨ 16

PHẦN CỨU KÍNH VÔ NGÃ THỨ 17

PHẦN NHỨT THỂ ĐỒNG QUÁN THỨ 18

PHẦN PHÁP GIỚI THÔNG HÓA THỨ 19

PHẦN LY SẮC LY TƯỚNG THỨ 20

PHẦN PHI THUYẾT SỞ THUYẾT THỨ 21

PHẦN KHÔNG PHÁP CÓ THỂ ĐƯỢC THỨ 22

PHẨN TỊNH TÂM HÀNH THIỆN THỨ 23

PHẦN PHƯỚC TRÍ KHÔNG SANH THỨ 24

PHẦN HÓA, KHÔNG CHỖ HÓA THỨ 25

PHẦN PHÁP THÂN PHI TƯỚNG THỨ 26

PHẦN KHÔNG ĐOẠN, KHÔNG DIỆT THỨ 27

PHẦN KHÔNG THỌ KHÔNG THAM THỨ 28

PHẦN OAI NGHI TỊCH TĨNH THỨ 29

PHẦN NHỨT HIỆP LY TƯỚNG THỨ 30

PHẦN TRI KIẾN KHÔNG SANH THỨ 31

PHẦN ỨNG HÓA PHI CHƠN THỨ 32

PHẦN 2: ĐỨC PHẬT NÓI KINH CHÁNH PHÁP CHƯA TỪNG CÓ

QUYỂN THỨ I

QUYỂN THỨ II

QUYỂN THỨ III

QUYỂN THỨ IV

QUYỂN THỨ V

QUYỂN THỨ VI

PHẦN 3: PHỤ TRANG

LƯỢC SỬ ĐỨC THẾ TÔN


---o0o---


LỜI ĐẦU SÁCH KINH SÁM KIM CANG


Trong kinh Phật thường nói "Hoằng Pháp thị gia vụ, trí tuệ vì sự nghiệp". Thời gian làm việc đạo gần đây, ngoài việc giáo dục Tăng, Ni, chúng tôi còn thu xếp ngày giờ soạn dịch các bộ kinh quan yếu, để giảng dạy cho hàng Thích tử, Thích nử xuất gia, cũng như Phật tử tại gia, hai tập Kinh trong đây, được cho xuất bản, đó là:

- Kinh Kim Cang (vajracchedika prajnaparamita sutra)

- Kinh Phật Thuyết Chánh Pháp Chưa Từng Có (abhuta purva budhda vacanasaddharma sutra)

Ngoài ra trong tập sách nầy còn phụ trương thêm hai phần quan trọng, đó là LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA và TÂM KINH BÁT NHÃ. Các Kinh, sử trên đã được giảng giải tại Học Đường Tự Viện Linh Sơn Pháp Quốc. Giờ đây, các vị Tăng Ni thuộc tăng chúng Linh Sơn và Phật tử tại Tự Viện Paris vì muốn lợi lạc chung cho tất cả Phật tử mười phương, nhất là người Việt ở khắp năm châu, nên đạ xin phép chúng tôi, cổ động tài chánh để xuất bản hai tập kinh sách nói trên cho được vẹn toàn công quả "ấn thơ, trợ đạo, hoằng dương Chánh Pháp".

Kinh Kim Cang, Đức Phật chỉ dạy lý không, để cho mọi người thể nhập chơn không, từ đầu đến cuối, Đức Phật gọi Trưởng Lão Tu Bồ Đề, vì Ngài nầy tu hành chứng ngộ, giải không đệ nhứt, để nêu rõ cái không của thế gian và cái không của xuất thế gian, phần còn lại chỉ rõ chơn không diệu hữu…

Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có, Đức Phật chỉ rõ "Nhứt Thiết Chủng Trí" của mỗi người, mong cho hàng thất chúng đệ tử của Phật liễu ngộ lý sâu. Cuối Kinh toàn thể đồng tán dương giáo pháp của Phật nói ra chưa từng một ai nghe biết…

Muốn cho hàng Phật tử hiểu thêm sử liệu của Đức Phật qua ống kính Bắc Tông, chúng tôi tóm dịch Lược sử Đức Phật và Tâm Kinh Bát Nhã. Cổ Đức đã nói: "Chưa hiểu lý Bát Nhã, là chưa hiểu được Phật Giáo". Chúng tôi cũng nhận thấy rất cần thiết là nên cho in ra các Kinh, Sử nói trên, để giúp thêm yếu lý, cho những ai thành tâm tu trì theo Chánh Pháp, lợi lạc hữu tình.

Tập sách này được xuất bản, công tác chính yếu, về phần tịnh tài, nhờ có chư Phật tử ở Linh Sơn và các nơi khác. Về phần đánh máy, trình bày, trang trí, là do công tác của Phật tử Tịnh-Hảo đã bỏ nhiều thời giờ để hoàn thành tập sách này một cách tận tâm, đắc lực. Riêng về chúng tôi, vì thì giờ quá bận cho công việc hoằng pháp lợi sinh đó đây, nên khó xem xét kỹ lưởng được. Xuất bản kỳ đầu, nếu có chỗ nào sơ thất, xin quý vị cao minh giúp cho ý kiến, để kỳ sau tái bản được thập phần hoàn bị.

Mùa Hạ, tại TÙNG LÂM LINH SƠN LIMOGES

Ngày rằm tháng Bảy, Canh Ngọ

Tức ngày 03-09-1990

Điều Ngự Tử THÍCH HUYỀN VI.


---o0o---

KINH SÁM KIM CANG


LƯ HƯƠNG TÁN:

Hương vân di bố,

Thánh-đức chiêu chương

Bồ-đề tâm quảng mạc năng lường,

Xúc xứ phóng hào-quang,

Vi thoại, vi tường,

Ngưỡng khải Pháp Trung-Vương,

Nam-mô Hương-vân-cái Bồ Tát (3 lần)

Tịnh khẩu nghiệp chơn-ngôn:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, tát bà ha. (3 lần)

Tịnh tam-nghiệp chơn-ngôn:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.

An thổ địa chơn-ngôn:

Nam-mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ ta hà ha (3 lần)

Phổ cúng dường chơn-ngôn:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần)


PHỤNG THỈNH BÁT KIM-CANG

Phụng thỉnh Thanh-Trừ-Tai Kim-Cang;

Phụng thỉnh Bích Độc Kim-Cang.

Phụng thỉnh Huỳnh-Tùy-Cầu Kim-Cang

Phụng thỉnh Bạch-Tịnh-Thủy Kim-Cang

Phụng thỉnh Xích-Thinh-Hỏa Kim-Cang

Phụng thỉnh Định-Trì-Tai Kim-Cang

Phụng thỉnh Tử-Hiền Kim-Cang

Phụng thỉnh Đại-Thần Kim-Cang
PHỤNG THỈNH TỨ BỒ TÁT

Phụng thỉnh Kim-Cang Quyến Bồ-Tát

Phụng thỉnh Kim-Cang Sách Bồ-Tát

Phụng thỉnh Kim-Cang Ái Bồ-Tát

Phụng thỉnh Kim-Cang Ngữ Bồ-Tát

PHÁT NGUYỆN VĂN

Khể thủ tam giới tôn,

Quy mạng thập phương Phật,

Ngã kim phát hoằng nguyện:

Trì tụng Kim-Cang kinh

Thượng báo tứ trọng ân,

Hạ tế tam đồ khổ,

Nhược hữu kiến, văn giả,

Tất phát bồ-đề tâm,

Tận thử nhất báo thân,

Đồng sanh Cực-Lạc quốc.


VÂN HÀ PHẠM

Vân hà đắc trường thọ,

Kim-Cang bất hoại thân?

Phục dĩ hà nhân duyên

Đắc đại kiên cố lực?

Vân hà ư thử kinh,

Cứu cánh đáo bỉ ngạn?

Nguyện Phật khai vi mật,

Quảng vị chúng sanh thuyết,

Nam-Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)


KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.
---o0o---


: downloads -> giang-kinh -> kinh-kim-cang
giang-kinh -> GIỚi thiệu kinh trung a hàM Điền Quang Liệt Định Huệ Dịch Nguồn
giang-kinh -> Kinh tứ thập nhị chưƠng tt. Thích Viên Giác Dịch
giang-kinh -> Kinh đẠi phậT ĐẢnh như lai mật nhơn tu chứng liễu nghĩA
giang-kinh -> Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao
giang-kinh -> PHẬt thuyết a di đÀ kinh yếu giải giảng ký 佛說阿彌陀經 要解講記
giang-kinh -> ÐẠo phật ngày nay một diễn dịch mới về ba bộ kinh pháp hoa
giang-kinh -> VỊ trí thánh ðIỂn hoa văn trên phật giáo thế giớI
giang-kinh -> Bàn Về Bốn Bộ a-hàm Lương Khải Siêu
giang-kinh -> Sự Thành Lập Kinh Điển Phật Giáo Daisaku Ikeda (The First Mileage of Buddhism) Nguyên Hảo dịch Nguồn


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương