Chñ ®Ò: BÐ vµ nh÷ng ng­êi thn LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thẩm mỹtải về 24.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích24.29 Kb.
Gi¸o ¸n

Chñ ®Ò: BÐ vµ nh÷ng ng­êi th©n

LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thẩm mỹ

Ho¹t ®éng: ¢m nhạc

§Ò tµi: Cháu yêu bà

- Néi dung träng t©m: D¹y h¸t

- Néi dung kÕt hîp: VËn ®éng ©m nh¹c vµ nghe h¸t

§èi t­îng: TrÎ 24 - 36 th¸ng

Sè l­îng: 12 trÎ

Thêi gian: 18 phót

Ngµy so¹n: 2/11/2013

Ngµy d¹y: 7/11/2013

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Quúnh

§¬n vÞ: Tr­êng mÇm non An ThÞnh sè 2I. Môc ®Ých yªu cÇu:

1/ KiÕn thøc

- TrÎ nhí tªn bµi h¸t “Ch¸u yªu bµ”

- TrÎ hiÓu néi dung bµi h¸t

- TrÎ thuéc lêi bµi h¸t, biÕt h¸t vËn ®éng nhÞp nhµng cïng víi c«.2/ Kü n¨ng

- RÌn trÎ h¸t râ lêi, ®óng nhÞp.

- RÌn kh¶ n¨ng chó ý l¾ng nghe vµ ghi nhí cho trÎ

- 90% biÕt h¸t vËn ®éng cïng c« vµ c¸c b¹n.3/ Th¸i ®é:

-TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý, kÝnh träng bµ vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.

II. ChuÈn bÞ:

1/ §å dïng:

- Đồ dùng của cô: §µn, m¸y tÝnh, x¾c x«

- §å dïng cña trÎ: Ræ ®ùng dông cô ©m nh¹c

2/ §éi h×nh.

- TrÎ ngåi ghÕ theo h×nh ch÷ u.III/ Ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn

Ho¹t ®éng cña c«

ho¹t ®éng cña trÎ

1. Ổn định tổ chức: ( 2 phót )

- Cho trẻ tạo dáng bài hát: Bà còng đi trợ

- Chúng mình vừa hát bài gì?

- Bài hát nhắc đến ai?

- Chúng mình có bà không?

- Các con có yêu quý bà của mình không?

- Yêu quý bà chúng mình phải làm gì?

§óng råi! Yªu quý bµ c¸c con nhí ch¨m ngoan häc giái nhÐ! Cã mét b¹n nhá còng rÊt yªu quý bµ cña m×nh, Vµ t×nh cảm của b¹n đối với bà ®· ®­îc nh¹c sÜ Xu©n Giao s¸ng t¸c thµnh bµi h¸t “ Ch¸u yªu bµ” ®Êy. Chóng m×nh cïng ngåi ngoan l¾ng nghe c« h¸t bµi h¸t nµy nhÐ!

2. Bài mới ( 15 phút)

a. Dạy hát

+ LÇn 1: Cô hát theo nhạc

- Cô vừa hát bài hát gì?

* Tóm tắt nội dung bài hát: Bài h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m cña mét em bÐ ®èi víi ng­êi bµ cña m×nh. Em bÐ lu«n muèn ®­îc ë gÇn bµ, lóc nµo còng muèn ®­îc n¾m lÊy bµn tay cña bµ, nh­ng bÐ biÕt r»ng bµ chØ vui khi mµ bÐ biÕt v©ng lêi bµ th«i.

- Gi¸o dôc: Để bà được vui thì các con phải ngoan ngoãn vâng lời bà.

- Để cảm nhân được giai điệu bài hát c¸c con cïng ngåi ngoan l¾ng nghe cô đàn cho lớp mình nghe nhé!

+ Lần 2: Cô đánh đàn

- Vừa rồi cô đàn cho lớp mình nghe bài hát gì?

Để hiểu rõ hơn về bài hát các con hãy lắng nghe cô hát bài này nhé!

+ Cô hát lần 3: Nhún theo nhịp bài hát

- Cô thấy bài hát rất hay các con hãy hát bài hát cùng cô nào? ( Cho trÎ h¸t 2 lÇn )

- Bây giờ các con cùng nhau thi đua xem tổ nào hát hay nhé!

- Cho trÎ h¸t theo nhãm

- Mêi c¸ nh©n trÎ lªn thÓ hiÖn.

b. Vận động

- Cho trÎ h¸t vµ cÇm dông cô ©m nh¹c gâ theo nhÞp bµi h¸t


- Để bài hát được hay hơn cô mời cả lớp đứng dạy tạo thành vòng tròn vừa đi vừa hát và vỗ tay theo nhịp bài hát này nhé!

c. Nghe hát : Chiếc khăn tay

- Vừa rồi cô thấy các con hát rất hay hôm nay cô sẽ hát tặng lớp mình bài hát “ chiếc khăn tay” nhạc và lời Văn Tấn

+ Cô hát lần 1:

- Vừa rồi cô hát cho các con nghe bài hát gì?

* Tóm tắt nội dung: Bài hát nói về mẹ may cho em bé một chiếc khăn tay rất đẹp. Em bé rất vui sướng và luôn giữ cho đôi tay sạch sẽ đấy.

* Giáo dục: Trẻ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

+ Cô hát lần 2: Làm động tác minh họa trẻ hát và vận động theo cô

+ Lần 3: Cho trẻ nghe các ca sĩ nhí thể hiện bài hát bài này nhé!3. Kết thúc: ( 1 phút)

Hát bài “Cả nhà thương nhau” ra ngoài.


- Trẻ tạo dáng bài hát

- Bµi bµ cßng ®i chî ¹

- Bµ cßng ạ!

- Cã ¹!

- Có ạ


- Ch¨m ngoan, häc giái

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời “ Cháu yêu bà
- Vâng ạ!

- Trẻ ngåi nghe

- TrÎ trả lời “ Cháu yêu bà”

- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp hát 2 lần
- TrÎ h¸t theo tæ
- 3 trẻ hát

- 1 trẻ h¸t


- Trẻ hát và cầm dụng cụ âm nhạc gõ theo nhịp

- Cả lớp hát đi vòng tròn và vỗ tay theo nhịp bài hát


- Trẻ lắng nghe


- Chiếc khăn tay ạ”

- Trẻ lắng nghe hát và vận động theo bài

- Cả lớp lắng ngheTrẻ hát và đi ra ngoàiCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương