Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NGtải về 0.9 Mb.
trang24/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. §iÒu kiÖn tù nhiªn

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng T©y :

 PhÇn lín l·nh thæ lµ nói vµ cao nguyªn, ®Êt canh t¸c Ýt, chñ yÕu lµ ®Êt ven ®åi, kh« vµ cøng.

 L·nh thæ bÞ chia c¾t bëi nói vµ cao nguyªn, dÉn tíi sù ph©n t¸n vÒ kinh tÕ vµ d©n c­ (dÉn tíi sù h×nh thµnh c¸c thÞ quèc).

 Hi L¹p vµ R«-ma ®Òu lµ b¸n ®¶o, ®­îc biÓn bao bäc, nhiÒu h¶i c¶ng, nhiÒu ®¶o, thuËn lîi cho th­¬ng m¹i ®­êng biÓn.2. Kinh tÕ

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ n«ng nghiÖp, thñ c«ng vµ th­¬ng nghiÖp cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng T©y :

N«ng nghiÖp h¹n chÕ :

+ §Êt ®åi, kh« vµ cøng, kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc trång lóa mµ chñ yÕu trång c¸c lo¹i c©y l­u niªn nh­ nho, «liu, cam, chanh.

+ NhËp lóa m×, lóa m¹ch tõ Ai CËp vµ T©y ¸.

Thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp :

+ Thñ c«ng nghiÖp :

NhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau : luyÖn kim, ®å mÜ nghÖ, ®å gèm, ®å gç, ®å da, lµm r­îu nho, dÇu «liu...

NhiÒu x­ëng thñ c«ng cã quy m« lín, sö dông tõ 10 ®Õn 100


nh©n c«ng.

+ Th­¬ng nghiÖp :

S¶n xuÊt hµng ho¸ lµm cho th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ th­¬ng m¹i ®­êng biÓn.

XuÊt khÈu : r­îu nho, dÇu «liu, ®å mÜ nghÖ, ®å dïng kim lo¹i,


®å gèm...

NhËp khÈu : lóa m×, sóc vËt, l«ng thó, t¬ lôa, h­¬ng liÖu... N« lÖ


lµ thø hµng ho¸ quan träng nhÊt.

+ L­u th«ng tiÒn tÖ : mçi thÞ quèc ®Òu cã tiÒn riªng ; ®ång tiÒn vµng R«-ma ®­îc l­u hµnh trong toµn ®Õ chÕ.

Quan s¸t h×nh 7. X­ëng chÕ biÕn dÇu «liu ë Nam I-ta-li-a (SGK) vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®Æc tr­ng kinh tÕ ë c¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng T©y.

3. Thµnh bang vµ c¸c thÓ chÕ chÝnh trÞ

HiÓu biÕt vÒ thµnh bang vµ nÒn d©n chñ chñ n« ; c¸c thÓ chÕ chÝnh trÞ : d©n chñ céng hoµ, chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ :

Nhµ n­íc thµnh bang (thÞ quèc) :

+ Kh¸i niÖm : lÊy thµnh thÞ lµm trung t©m vµ vïng phô cËn ®Ó h×nh thµnh mét nhµ n­íc nhá.

+ Nguyªn nh©n h×nh thµnh thÞ quèc : ®Êt ®ai ph©n t¸n vµ do ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ c«ng th­¬ng.

+ Tæ chøc cña thÞ quèc : trong thµnh thÞ cã phè x¸, l©u ®µi, ®Òn thê, s©n vËn ®éng, nhµ h¸t, bÕn c¶ng...

ThÓ chÕ chÝnh trÞ :

+ D©n chñ chñ n« A-ten : biÓu hiÖn lµ kh«ng cã vua, §¹i héi c«ng d©n cã quyÒn tèi cao, bÇu ra Héi ®ång 500 ng­êi vµ Héi ®ång 10 T­ lÖnh (nh­ Quèc héi vµ ChÝnh phñ) ®Ó ®iÒu hµnh ®Êt n­íc...

+ Céng hoµ quý téc R«-ma, biÓu hiÖn lµ kh«ng cã vua, §¹i héi c«ng d©n bÇu ra hai ChÊp chÝnh quan ®Ó ®iÒu hµnh ®Êt n­íc, nh­ng ViÖn Nguyªn l·o cña c¸c ®¹i quý téc vÉn cã quyÒn lùc tèi th­îng.

+ B¶n chÊt : dï lµ d©n chñ hay céng hoµ vÉn lµ mét thÓ chÕ mang tÝnh chÊt d©n chñ h¬n vµ lµ mét b­íc tiÕn lín so víi chÕ ®é chuyªn chÕ cæ ®¹i ë ph­¬ng §«ng. Nh­ng b¶n chÊt vÉn lµ nÒn d©n chñ cña chñ n«, bãc lét vµ ®µn ¸p n« lÖ.

 H×nh thµnh kh¸i niÖm chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ : chÕ ®é kinh tÕ 


x· héi dùa trªn lao ®éng cña n« lÖ, bãc lét n« lÖ vµ cã hai giai cÊp chÝnh lµ chñ n« vµ n« lÖ.

 Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng kinh tÕ vµ tæ chøc x· héi.4. V¨n ho¸ cæ ®¹i Hi L¹p vµ R«-ma

Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ cæ ®¹i Hi L¹p vµ R«-ma : lÞch, ch÷ viÕt, khoa häc, v¨n häc, nghÖ thuËt... ; liªn hÖ, so s¸nh víi c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ cæ ®¹i ph­­¬ng §«ng :

LÞch vµ ch÷ viÕt :

+ S¸ng t¹o ra d­¬ng lÞch : n¨m cã 365 vµ 1/4 ngµy, chÝnh x¸c h¬n.

+ HÖ ch÷ c¸i R«-ma (ch÷ La-tinh) gåm 26 ch÷ c¸i, hoµn chØnh, ®¬n gi¶n vµ rÊt linh ho¹t, ®­îc dïng phæ biÕn hiÖn nay.

+ HÖ thèng "sè La M·" mµ ngµy nay th­êng dïng ®Ó ®¸nh sè c¸c ®Ò môc lín.

Sù ra ®êi cña khoa häc : 

+ §· ®¹t tíi tr×nh ®é kh¸i qu¸t ho¸ vµ trõu t­îng ho¸ trong nhËn thøc, trë thµnh nÒn t¶ng cña c¸c ngµnh khoa häc sau nµy.

+ Mét sè nhµ khoa häc næi tiÕng : Ta-lÐt, Pi-ta-go, ¥-clÝt (To¸n häc) ; ¸c-si-mÐt (VËt lÝ) ; Pla-t«n, §ª-m«-crÝt, A-ri-xtèt (TriÕt häc),


Hi-p«-cr¸t (Y häc), Hª-r«-®èt, Tu-xi-®Ýt (Sö häc), A-ri-xt¸c (Thiªn
v¨n häc)...

V¨n häc :

+ V¨n häc viÕt ph¸t triÓn cao, h×nh thµnh c¸c thÓ lo¹i v¨n häc : tiÓu thuyÕt, th¬ tr÷ t×nh, bi kÞch, hµi kÞch...

+ Mét sè t¸c phÈm vµ nhµ v¨n, nhµ th¬ næi tiÕng : I-li-¸t vµ ¤-®i-xª ; Xa-ph¬ "nµng th¬ thø m­êi", £-sin, X«-phèc-cl¬, O-ri-pÝt (Hi L¹p), Lu-cre-x¬, ViÕc-gin (R«-ma)...

+ Gi¸ trÞ : ®¹t tíi tr×nh ®é hoµn thiÖn cña ng«n ng÷ v¨n häc cæ ®¹i, kÕt cÊu chÆt chÏ vµ mang tÝnh nh©n v¨n s©u s¾c.

NghÖ thuËt kiÕn tróc, ®iªu kh¾c vµ héi ho¹ :

+ NghÖ thuËt ®¹t ®Õn tr×nh ®é hoµn mÜ, ®Ëm tÝnh hiÖn thùc vµ tÝnh
d©n téc.

+ KiÕn tróc : mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu nh­ ®Òn P¸c-tª-n«ng, ®Êu tr­êng C«-li-dª.

+ §iªu kh¾c : mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu nh­ t­îng lùc sÜ nÐm ®Üa,
t­îng n÷ thÇn A-te-na, t­îng thÇn Dít (kh¶m ngµ voi vµ vµng), t­îng thÇn VÖ n÷ Mi-l«...

Kh¸i qu¸t :

+ Ph¸t triÓn cao, ®¹t tíi tr×nh ®é kh¸i qu¸t ho¸ vµ trõu t­îng ho¸. Cã ¶nh h­ëng s©u réng vµ l©u dµi tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i.

+ Nguyªn nh©n sù ph¸t triÓn nµy lµ do : sù ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ c«ng th­¬ng ; viÖc bãc lét søc lao ®éng cña n« lÖ, gi¶i phãng giai cÊp chñ n« khái lao ®éng ch©n tay.

Giao l­u vµ tiÕp thu thµnh tùu v¨n ho¸ cña ph­¬ng §«ng.

Quan s¸t h×nh 8, 9, 10 (SGK) ®Ó biÕt vÒ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ cæ ®¹i Hi L¹p vµ R«-ma ; gi¶i thÝch sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ cæ ®¹i


Hi L¹p vµ R«-ma.

Chñ ®Ò 3

X· HéI PHONG KIÕN

Néi dung 1. TRUNG QUèC THêI PHONG KIÕN

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Tr×nh bµy s¬ gi¶n vÒ sù h×nh thµnh x· héi cæ ®¹i ë Trung Quèc.

Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc.

Nh÷ng nÐt næi bËt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ë c¸c thêi k× TÇn, H¸n, §­êng, Tèng, Nguyªn, Minh, Thanh.

Nªu vµ ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn : Nho gi¸o, sö häc, v¨n häc, kiÕn tróc, kÜ thuËt...
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương