Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


VI  PHONG TRµO V¡N HO¸ PHôC H¦NGtải về 0.9 Mb.
trang7/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39

VI  PHONG TRµO V¡N HO¸ PHôC H¦NG


Tr×nh bµy ®­îc hoµn c¶nh ra ®êi, nh÷ng thµnh tùu, néi dung vµ ý nghÜa cña phong trµo V¨n ho¸ Phôc h­ng :

Hoµn c¶nh ra ®êi :

+ Giai cÊp t­ s¶n cã thÕ lùc vÒ kinh tÕ, song ch­a cã ®Þa vÞ vÒ
x· héi t­¬ng øng, muèn xo¸ bá trë ng¹i phong kiÕn, muèn cã nÒn v¨n ho¸ riªng.

+ ChÕ ®é phong kiÕn, gi¸o lÝ ®¹o Ki-t« k×m h·m sù ph¸t triÓn cña giai cÊp t­ s¶n.

 Kh¸i niÖm "V¨n ho¸ Phôc h­ng" : kh«i phôc, ph¸t huy gi¸ trÞ, tinh hoa v¨n ho¸ x¸n l¹n cæ ®¹i Hi L¹p  R«-ma, ®Êu tranh x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ míi, mét cuéc sèng tiÕn bé.

 Thµnh tùu :

+ Khoa häc kÜ thuËt cã tiÕn bé v­ît bËc vÒ y häc, to¸n häc.

+ V¨n häc nghÖ thuËt ph¸t triÓn phong phó víi nh÷ng tµi n¨ng nh­ Lª-«-na ®¬ Vanh-xi, SÕch-xpia.

Néi dung vµ ý nghÜa cña phong trµo V¨n ho¸ Phôc h­ng :

+ Lªn ¸n Gi¸o héi Ki-t« vµ tÊn c«ng vµo trËt tù x· héi phong kiÕn.

+ §Ò cao gi¸ trÞ con ng­êi, x©y dùng thÕ giíi quan tiÕn bé.

+ §Êu tranh c«ng khai trªn lÜnh vùc t­ t­ëng v¨n ho¸, chèng l¹i hÖ t­ t­ëng phong kiÕn lçi thêi vµ Gi¸o héi Thiªn Chóa.

+ Më ®­êng cho sù ph¸t triÓn cao cña v¨n ho¸ loµi ng­êi.

Quan s¸t h×nh 28 (SGK) ®Ó biÕt ®­îc mét trong nh÷ng thµnh tùu cña phong trµo V¨n ho¸ Phôc h­ng.


VII  C¶I C¸CH T¤N GI¸O


Tr×nh bµy ®­îc nguyªn nh©n, diÔn biÕn, néi dung vµ ý nghÜa cña phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o :

Nguyªn nh©n :

+ Do Gi¸o héi trë nªn ph¶n ®éng, ng¨n c¶n ho¹t ®éng cña giai cÊp t­ s¶n ®ang lªn.

+ Gi¸o héi rÊt giµu cã, dùa vµo thÇn quyÒn bãc lét nh©n d©n, sèng


xa hoa.

DiÔn biÕn :

+ §i ®Çu lµ §øc, Thuþ SÜ, sau ®ã lµ BØ, Hµ Lan, råi lan réng kh¾p c¸c n­íc T©y ¢u.

+ Næi tiÕng nhÊt lµ cuéc c¶i c¸ch cña Lu-th¬ ë §øc vµ cña Can-vanh t¹i Thuþ SÜ.

Néi dung vµ ý nghÜa :

+ Kh«ng muèn thñ tiªu t«n gi¸o, dïng nh÷ng biÖn ph¸p «n hoµ ®Ó quay vÒ víi gi¸o lÝ Ki-t« nguyªn thuû.

+ C¶i c¸ch, b·i bá c¸c thñ tôc vµ nghi lÔ phiÒn to¸i.

DÉn ®Õn sù ph©n ho¸ thµnh T©n gi¸o vµ Cùu gi¸o.

+ §©y lµ cuéc ®Êu tranh c«ng khai ®Çu tiªn trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ t­ t­ëng cña giai cÊp t­ s¶n chèng l¹i chÕ ®é phong kiÕn, cæ vò vµ më ®­êng cho nÒn v¨n ho¸ ch©u ¢u ph¸t triÓn cao h¬n.

VIII  CHIÕN TRANH N¤NG D¢N §øC


Tr×nh bµy ®­îc nguyªn nh©n, diÔn biÕn, ý nghÜa cña chiÕn tranh n«ng d©n §øc :

Nguyªn nh©n :

+ Giai cÊp t­ s¶n ®ang lªn bÞ chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ c¶n trë sù ph¸t triÓn cña hä.

+ N«ng d©n bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ, tiÕp thu ®­îc t­ t­ëng c¶i c¸ch t«n gi¸o vµ t­ t­ëng cña Lu-th¬.

DiÔn biÕn :

+ Tõ mïa xu©n n¨m 1524, cuéc ®Êu tranh ®· cã tÝnh chÊt quyÕt liÖt, më ®Çu cho cuéc chiÕn tranh n«ng d©n. L·nh tô kiÖt xuÊt cña phong trµo lµ T«-m¸t Muyn-xe.

+ Phong trµo n«ng d©n ®· giµnh th¾ng lîi b­íc ®Çu, ®i ®Õn ®ßi thñ tiªu chÕ ®é phong kiÕn. Nh­ng cuèi cïng còng bÞ thÊt b¹i.

ý nghÜa :

+ Lµ mét sù kiÖn lÞch sö lín lao, biÓu hiÖn tinh thÇn ®Êu tranh quyÕt liÖt vµ khÝ ph¸ch anh hïng cña n«ng d©n §øc chèng l¹i chÕ ®é phong kiÕn.

+ B¸o hiÖu sù khñng ho¶ng, suy vong cña chÕ ®é phong kiÕn ë


T©y ¢u.

Chñ ®Ò 4

¤N TËP LÞCH Sö THÕ GIíI
THêI NGUY£N THUû, Cæ §¹I Vµ TRUNG §¹I

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


HÖ thèng ho¸ nh÷ng néi dung chÝnh vµ sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu, so s¸nh (nh÷ng nÐt chÝnh) gi÷a x· héi phong kiÕn ph­¬ng §«ng vµ x· héi phong kiÕn ph­¬ng T©y.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


HÖ thèng ho¸ nh÷ng sù kiÖn tiªu biÓu cña lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i b»ng c¸c c©u hái nªu vÊn ®Ò. Ph©n tÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ra ®êi, nh÷ng biÓu hiÖn ph¸t triÓn cña c¸c n­íc ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y tiªu biÓu.

LËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc, b¶ng so s¸nh nh÷ng nÐt chÝnh vÒ x· héi phong kiÕn ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y.

Gîi ý :


Néi dung
so s¸nh


X· héi phong kiÕn ph­¬ng §«ng

X· héi phong kiÕn ph­¬ng T©yLÞCH Sö VIÖT NAM Tõ NGUåN GèC

§ÕN GI÷A THÕ KØ XIX

Chñ ®Ò 5

VIÖT NAM Tõ THêI NGUY£N THUû §ÕN THÕ KØ X

Néi dung 1. VIÖT NAM THêI NGUY£N THUû

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


BiÕt ®­îc c¸ch ngµy nay kho¶ng 30 40 v¹n n¨m, Ng­êi tèi cæ ®· sèng trªn ®Êt n­íc ta : di tÝch ë L¹ng S¬n, Thanh Ho¸, §ång Nai, B×nh Ph­íc...

BiÕt ®­îc sù h×nh thµnh cña c«ng x· thÞ téc (v¨n ho¸ S¬n Vi) vµ sù ph¸t triÓn cña c«ng x· thÞ téc (v¨n ho¸ Hoµ B×nh, "cuéc c¸ch m¹ng ®¸ míi").

HiÓu ®­îc ý nghÜa ra ®êi cña thuËt luyÖn kim vµ biÕt ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ cuéc sèng cña c¸c bé l¹c Phïng Nguyªn, Sa Huúnh, §ång Nai.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. Nh÷ng dÊu tÝch Ng­êi tèi cæ ë ViÖt Nam

BiÕt ®­îc nh÷ng dÊu tÝch cña Ng­êi tèi cæ ®· sèng trªn ®Êt n­íc ta :

C¸ch ®©y 30 40 v¹n n¨m, trªn ®Êt n­íc ta ®· cã con ng­êi sinh sèng. C¸c b»ng chøng vÒ kh¶o cæ häc ®· chøng minh ®iÒu nµy : r¨ng ho¸ th¹ch vµ c¸c c«ng cô ®¸ ghÌ ®Ïo th« s¬ mµ c¸c nhµ kh¶o cæ häc t×m thÊy ë L¹ng S¬n, Thanh Ho¸, §ång Nai, B×nh Ph­íc... (sö dông kªnh h×nh).

§Æc ®iÓm cña Ng­êi tèi cæ : sèng thµnh tõng bÇy, s¨n b¾t thó rõng vµ h¸i l­îm ®Ó sinh sèng.

Sö dông l­îc ®å, x¸c ®Þnh nh÷ng ®Þa ®iÓm cã dÊu tÝch cña Ng­êi tèi cæ vµ gi¶i thÝch vÒ nh÷ng r×u tay t×m ®­îc ë nói §ä (Thanh Ho¸) (h×nh 71 SGK). §©y lµ nh÷ng c«ng cô ®¸ ®­îc ghÌ ®Ïo qua loa thuéc s¬ k× thêi ®¹i ®¸ cò mµ Ng­êi tèi cæ dïng ®Ó chÆt, ®Ëp.2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng x· thÞ téc

BiÕt ®­îc sù h×nh thµnh cña c«ng x· thÞ téc (v¨n ho¸ S¬n Vi) vµ
sù ph¸t triÓn cña c«ng x· thÞ téc (v¨n ho¸ Hoµ B×nh ; "cuéc c¸ch m¹ng ®¸ míi") :

Sau mét qu¸ tr×nh dµi ph¸t triÓn vµ tiÕn ho¸, Ng­êi tèi cæ ®· chuyÓn ho¸ thµnh Ng­êi tinh kh«n. §ã lµ dÊu tÝch mµ c¸c nhµ kh¶o cæ häc ®· t×m thÊy t¹i c¸c di tÝch v¨n ho¸ Ng­êm (Vâ Nhai Th¸i Nguyªn), S¬n Vi (L©m Thao Phó Thä).

Chñ nh©n cña v¨n ho¸ S¬n Vi c­ tró trong c¸c hang ®éng, m¸i ®¸ ngoµi trêi, ven bê s«ng, suèi, trªn mét ®Þa bµn kh¸ réng : S¬n La, Lai Ch©u, Lµo Cai, Yªn B¸i, B¾c Giang, Thanh Ho¸, NghÖ An, Qu¶ng TrÞ. Hä sèng thµnh c¸c thÞ téc. C«ng cô lao ®éng cña hä lµ nh÷ng hßn ®¸ ®­îc ghÌ ®Ïo (sö dông kªnh h×nh).

Ho¹t ®éng kinh tÕ : s¨n b¾t, h¸i l­îm lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o.

Sau nÒn v¨n ho¸ S¬n Vi, ë Hoµ B×nh, B¾c S¬n vµ nhiÒu
®Þa ph­¬ng kh¸c trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam, c¸c nhµ kh¶o cæ häc ®·
t×m thÊy dÊu tÝch cña v¨n ho¸ s¬ k× ®¸ míi, c¸ch ngµy nay kho¶ng 6000 12000 n¨m.

Tæ chøc x· héi : c­ d©n Hoµ B×nh, B¾c S¬n hîp thµnh c¸c thÞ téc, bé l¹c. Hä ®· sèng ®Þnh c­ l©u dµi trong c¸c hang ®éng, m¸i ®¸ gÇn nguån n­íc.

Ho¹t ®éng kinh tÕ : s¨n b¾t, h¸i l­îm lµ nguån sèng chÝnh cña c­ d©n Hoµ B×nh, B¾c S¬n. Ngoµi ra hä cßn biÕt tíi c¸c lo¹i rau, cñ, c©y ¨n qu¶.

§êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c­ d©n Hoµ B×nh, B¾c S¬n còng ®­îc n©ng cao thªm.

Cuéc "c¸ch m¹ng ®¸ míi" : C¸ch ngµy nay kho¶ng 5000 6000 n¨m, con ng­êi ®· biÕt sö dông kÜ thuËt c­a khoan ®¸ vµ lµm ®å gèm b»ng bµn xoay. PhÇn lín c¸c thÞ téc ®· biÕt sö dông cuèc ®¸ trong n«ng nghiÖp trång lóa.

C«ng cô ®­îc c¶i tiÕn ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc trao ®æi s¶n phÈm gi÷a c¸c bé l¹c ®­îc ®Èy m¹nh. Nhê vËy, cuéc sèng con ng­êi còng ®­îc æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn. §êi sèng tinh thÇn ®­îc n©ng cao. §Þa bµn c­ tró cña con ng­êi còng ®­îc më réng h¬n tr­íc.

Cuéc "c¸ch m¹ng ®¸ míi" ®· t¹o tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi thuËt luyÖn kim vµ n«ng nghiÖp trång lóa n­íc.

3. Sù ra ®êi cña thuËt luyÖn kim vµ nghÒ trång lóa n­íc

HiÓu ®­îc ý nghÜa ra ®êi cña thuËt luyÖn kim vµ biÕt ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ cuéc sèng cña c¸c bé l¹c Phïng Nguyªn, Sa Huúnh, §ång Nai :

C¸ch ngµy nay kho¶ng 3000 4000 n¨m, c¸c bé l¹c trªn ®Êt n­íc ta, trªn c¬ së tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña kÜ thuËt chÕ t¸c ®¸, lµm gèm ®· biÕt khai th¸c, sö dông nguyªn liÖu ®ång vµ thuËt luyÖn kim ®Ó chÕ t¹o c«ng cô lao ®éng vµ c¸c vËt dông trong cuéc sèng. NghÒ trång lóa n­íc trë nªn phæ biÕn.

C¸c bé l¹c Phïng Nguyªn lµm n«ng nghiÖp trång lóa n­íc, sèng ®Þnh c­ l©u dµi trong c¸c thÞ téc mÉu hÖ. C«ng cô lao ®éng chñ yÕu lµ b»ng ®¸. Hä lµm ®å gèm b»ng bµn xoay, biÕt xe chØ, dÖt v¶i, ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm nh­ tr©u, bß, lîn, gµ. Trong c¸c di chØ cña v¨n ho¸ Phïng Nguyªn, c¸c nhµ kh¶o cæ häc ®· t×m thÊy xØ ®ång, d©y ®ång, dïi ®ång.

C¸c bé l¹c ë vïng ch©u thæ s«ng M· (Thanh Ho¸), s«ng C¶ (NghÖ An) còng ®· tiÕn ®Õn thêi ®¹i s¬ k× ®ång thau. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña c­ d©n chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp trång lóa. Bªn c¹nh ®ã cã c¸c nghÒ thñ c«ng lµm ®¸, lµm gèm. ë c¸c di tÝch, c¸c nhµ kh¶o cæ còng t×m thÊy c¸c hiÖn vËt b»ng ®ång.

ë khu vùc Nam Trung Bé (Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Kh¸nh Hoµ), chñ nh©n cña v¨n ho¸ Sa Huúnh còng biÕt ®Õn kÜ thuËt luyÖn kim vµ tiÕn ®Õn buæi ®Çu cña thêi ®¹i kim khÝ, c¸ch ngµy nay chõng 3000 4000 n¨m. Ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu cña c­ d©n Sa Huúnh lµ n«ng nghiÖp trång lóa. Ngoµi ra hä cßn lµm gèm, dÖt v¶i vµ lµm ®å trang søc.

ë l­u vùc s«ng §ång Nai (Thµnh phè Hå ChÝ Minh, B×nh Ph­íc, §ång Nai, B×nh D­¬ng, Long An...), c¸c nhµ kh¶o cæ häc ®· ph¸t hiÖn ®­îc mét sè di tÝch thuéc thêi ®¹i ®å ®ång. C­ d©n v¨n ho¸ §ång Nai lµm n«ng nghiÖp trång lóa n­íc vµ c¸c c©y l­¬ng thùc kh¸c. Ngoµi ra, hä cßn lµm nghÒ khai th¸c s¶n vËt rõng, s¨n b¾n, lµm nghÒ thñ c«ng.

Nh­ vËy, c¸ch ngµy nay kho¶ng 3000 4000 n¨m, c¸c bé l¹c sinh sèng trªn c¸c vïng miÒn kh¸c nhau cña ViÖt Nam ®· b­íc vµo thêi ®¹i kim khÝ. §ã chÝnh lµ c¬ së, tiÒn ®Ò lµm cho x· héi nguyªn thuû ë n­íc ta chuyÓn sang thêi ®¹i dùng n­íc ®Çu tiªn.

LËp niªn biÓu vÒ c¸c nÒn v¨n ho¸ nªu trªn.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương