Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


Néi dung 3. C¸C N¦íC §¤NG NAM ¸ THêI PHONG KIÕNtải về 0.9 Mb.
trang5/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Néi dung 3. C¸C N¦íC §¤NG NAM ¸ THêI PHONG KIÕN

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Sù h×nh thµnh c¸c quèc gia cæ ®¹i §«ng Nam ¸ (®iÒu kiÖn tù nhiªn, sù ra ®êi c¸c quèc gia cæ ®¹i, ®«i nÐt vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ,
x· héi...).

Sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ suy tho¸i cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸.

C¸c chÆng ®­êng lÞch sö vµ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cña Cam-pu-chia vµ Lµo.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. Sù h×nh thµnh c¸c quèc gia cæ ®¹i §«ng Nam ¸

Tr×nh bµy nÐt næi bËt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ sù h×nh thµnh c¸c quèc gia cæ ®¹i §«ng Nam ¸ :

§iÒu kiÖn tù nhiªn :

+ Giã mïa vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi khÝ hËu §«ng Nam ¸.

+ §Þa h×nh bÞ chia c¾t, nhá, manh món.

Sù ra ®êi c¸c quèc gia cæ ®¹i :

+ §iÒu kiÖn h×nh thµnh : sù xuÊt hiÖn kÜ thuËt luyÖn kim ; sù ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp trång lóa n­íc ; ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é vµ Trung Hoa.

+ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh : mét sè v­¬ng quèc ®· ®­îc h×nh thµnh trong giai ®o¹n nµy : Cham-pa, Phï Nam, Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ka-lin-ga...

Kinh tÕ, chÝnh trÞ – x· héi :

+ KÜ thuËt luyÖn kim (®ång vµ s¾t) ; trång c©y ¨n cñ, ¨n qu¶, n«ng nghiÖp trång lóa n­íc ; dÖt v¶i, lµm gèm.

+ Lµ nh÷ng quèc gia nhá, ph©n t¸n trªn nh÷ng ®Þa bµn nhá hÑp.

Quan s¸t l­îc ®å, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c quèc gia cæ ®¹i §«ng
Nam ¸.

2. Sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ suy tho¸i cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸

Tr×nh bµy sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ suy tho¸i cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ :

Sù h×nh thµnh :

+ Kh¸i niÖm "quèc gia phong kiÕn d©n téc" : lÊy mét bé téc ®«ng vµ ph¸t triÓn nhÊt lµm nßng cèt.

+ Thêi gian h×nh thµnh : thÕ kØ VII ®Õn thÕ kØ X.

+ Tªn vµ ®Þa bµn mét sè quèc gia tiªu biÓu : Cam-pu-chia
cña ng­êi Kh¬-me ; Sri Kset-tria ë l­u vùc s«ng I-ra-oa-®i ;
Hi-ri-pun-giay-a, §va-ra-va-ti ë Mª Nam ; Sri-vi-giay-a, Ma-ta-ram ë In-®«-nª-xi-a...

Giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ :

+ Thêi gian : tõ nöa sau thÕ kØ X ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XVIII.

+ Tªn vµ ®Þa bµn mét sè quèc gia tiªu biÓu : §¹i ViÖt, ¡ng-co,


Pa-gan T«n-gu, M«-gi«-pa-hit, Su-kh«-thay – A-ót-thay-a, Lan Xang...

Nh÷ng nÐt chÝnh : kinh tÕ ph¸t triÓn (lóa g¹o, s¶n phÈm thñ c«ng, h­¬ng liÖu) ; chÝnh trÞ æn ®Þnh, tËp quyÒn.

Thêi k× suy tho¸i :

+ Thêi gian : tõ nöa sau thÕ kØ XVIII ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX.

+ Nh÷ng nÐt chÝnh : khñng ho¶ng kinh tÕ, chÝnh trÞ ; sù x©m nhËp cña c¸c n­íc t­ b¶n ph­¬ng T©y.

3. C¸c chÆng ®­êng lÞch sö vµ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cña Cam-pu-chia vµ Lµo

Tr×nh bµy c¸c chÆng ®­êng lÞch sö vµ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cña Cam-pu-chia vµ Lµo :

V­¬ng quèc Cam-pu-chia :

+ C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö : thÕ kØ VI ®Õn n¨m 802 : n­íc Ch©n L¹p.

 Tõ n¨m 802 ®Õn n¨m 1432 : thêi k× ¡ng-co, lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞnh ®¹t.

 Tõ n¨m 1432 ®Õn n¨m 1863 : thêi k× Phn«m Pªnh lµ thêi k× suy tho¸i, sau ®ã trë thµnh thuéc ®Þa cña Ph¸p.

+ Thµnh tùu v¨n ho¸ tiªu biÓu : ch÷ Kh¬-me cæ ; v¨n häc d©n gian vµ v¨n häc viÕt ; kiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c : ¡ng-co V¸t vµ ¡ng-co Thom ®Æc s¾c, ®éc ®¸o.

V­¬ng quèc Lµo :

+ C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö :

 Tr­íc thÕ kØ XIV : c¸c m­êng Lµo cæ.

 N¨m 1353 : Pha Ngõm thèng nhÊt, thµnh lËp V­¬ng quèc Lan Xang.

 Tõ n¨m 1353 ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XVIII : ph¸t triÓn thÞnh ®¹t.

 Tõ nöa sau thÕ kØ XVIII ®Õn n¨m 1893 : suy yÕu (chia thµnh


3 n­íc : Lu«ng Pha-bang, Viªng Ch¨n vµ Ch¨m-pa-x¾c) vµ bÞ thùc d©n Ph¸p x©m l­îc.

+ Thµnh tùu v¨n ho¸ tiªu biÓu : ch÷ viÕt, kiÕn tróc : Th¹t Luæng ®éc ®¸o.

 LËp niªn biÓu vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö Lµo, Cam-pu-chia thêi phong kiÕn.

T×m hiÓu mét c«ng tr×nh kiÕn tróc næi tiÕng cña Lµo,


Cam-pu-chia.

Néi dung 4. T¢Y ¢U THêI TRUNG §¹I

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Tr×nh bµy qu¸ tr×nh phong kiÕn ho¸ ë V­¬ng quèc Ph¬-r¨ng.

HiÓu biÕt vÒ l·nh ®Þa phong kiÕn, c¸c quan hÖ chÝnh trong x· héi phong kiÕn T©y ¢u.

Tr×nh bµy qu¸ tr×nh ra ®êi, ph¸t triÓn cña thµnh thÞ trung ®¹i T©y ¢u, sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸, nh÷ng ph¸t kiÕn lín vÒ ®Þa lÝ.

Nªu ®­îc sù n¶y sinh cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt TBCN ë T©y ¢u, nh÷ng biÕn ®æi trong x· héi.

Tr×nh bµy vÒ phong trµo V¨n ho¸ Phôc h­ng, C¶i c¸ch t«n gi¸o vµ ChiÕn tranh n«ng d©n (nguyªn nh©n, diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa).

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  Sù H×NH THµNH C¸C V¦¥NG QUèC PHONG KIÕN ë
T¢Y ¢U


1. C¸c v­¬ng quèc cña ng­êi GiÐc-man

BiÕt ®­îc sù suy yÕu cña ®Õ quèc R«-ma vµ sù x©m nhËp cña ng­êi GiÐc-man :

ThÕ kØ III, ®Õ quèc R«-ma l©m vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i, x· héi rèi ren.

§Õn cuèi thÕ kØ V, ng­êi GiÐc-man tõ ph­¬ng B¾c ®ang trong thêi k× chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû tan r· trµn vµo R«-ma. N¨m 476, chÕ ®é chiÕm n« kÕt thóc.

2. Sù h×nh thµnh quan hÖ phong kiÕn

Tr×nh bµy ®­îc qu¸ tr×nh phong kiÕn ho¸ ë V­¬ng quèc
Ph¬-r¨ng :

Nh÷ng viÖc lµm cña ng­êi GiÐc-man :

+ Thñ tiªu bé m¸y nhµ n­íc cò, thµnh lËp nªn nhiÒu v­¬ng quèc "man téc" míi nh­ V­¬ng quèc Ph¬-r¨ng, V­¬ng quèc §«ng Gèt,
T©y Gèt,...

+ ChiÕm ruéng ®Êt cña chñ n« R«-ma cò råi chia cho nhau.

+ Thñ lÜnh cña hä tù x­ng vua vµ phong t­íc vÞ : c«ng t­íc, b¸ t­íc, nam t­íc...

+ Tõ bá t«n gi¸o nguyªn thuû, tiÕp thu Ki-t« gi¸o.

 KÕt qu¶ :

+ H×nh thµnh tÇng líp quý téc vò sÜ, t¨ng l÷, quan l¹i cã ®Æc quyÒn, giµu cã.

+ N« lÖ, n«ng d©n biÕn thµnh n«ng n« phô thuéc vµo l·nh chóa.

+ Quan hÖ phong kiÕn ®· ®­îc h×nh thµnh ë T©y ¢u, ®iÓn h×nh lµ ë V­¬ng quèc Ph¬-r¨ng.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương