Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuûtải về 0.9 Mb.
trang4/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

III  V¡N HO¸ TRUNG QUèC


Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn : Nho gi¸o, Sö häc, V¨n häc, kiÕn tróc, khoa häc kÜ thuËt...:

Nho gi¸o :

+ Gi÷ vai trß quan träng trong lÜnh vùc t­ t­ëng, lµ c¬ së lÝ luËn, t­ t­ëng vµ c«ng cô s¾c bÐn phôc vô cho nhµ n­íc phong kiÕn tËp quyÒn.

+ §Õn ®êi Tèng, Nho gi¸o ph¸t triÓn thªm, c¸c vua nhµ Tèng rÊt t«n sïng nhµ nho.

+ Sau nµy, häc thuyÕt Nho gi¸o cµng trë nªn b¶o thñ, lçi thêi vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi.

+ §¸nh gi¸ vÒ mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña Nho gi¸o.

PhËt gi¸o :

+ ThÞnh hµnh, nhÊt lµ thêi §­êng, Tèng. C¸c nhµ s­ Trung Quèc sang Ên §é t×m hiÓu gi¸o lÝ cña ®¹o PhËt, c¸c nhµ s­ Ên §é ®Õn Trung Quèc truyÒn ®¹o.

+ Kinh PhËt ®­îc dÞch, in ra ch÷ H¸n ngµy mét nhiÒu, chïa chiÒn ®­îc x©y dùng ë c¸c n¬i.

Sö häc :

+ Thêi TÇn – H¸n, Sö häc trë thµnh lÜnh vùc khoa häc ®éc lËp : T­ M· Thiªn víi bé Sö kÝ, H¸n th­ cña Ban Cè... Thêi §­êng thµnh lËp c¬ quan biªn so¹n gäi lµ Sö qu¸n.

+ §Õn thêi Minh – Thanh, sö häc còng ®­îc chó ý víi nh÷ng t¸c phÈm lÞch sö næi tiÕng.

V¨n häc :

+ V¨n häc lµ lÜnh vùc næi bËt cña v¨n ho¸ Trung Quèc. Th¬ ca d­íi thêi §­êng cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät, ®¹t ®Õn ®Ønh cao cña nghÖ thuËt, víi nh÷ng thi nh©n mµ tªn tuæi cßn sèng m·i ®Õn ngµy nay, tiªu biÓu nhÊt lµ §ç Phñ, Lý B¹ch, B¹ch C­ DÞ...

+ ë thêi Minh Thanh, xuÊt hiÖn lo¹i h×nh v¨n häc míi lµ "tiÓu thuyÕt ch­¬ng håi" víi nh÷ng kiÖt t¸c nh­ Thuû hö cña Thi N¹i Am, Tam quèc diÔn nghÜa cña La Qu¸n Trung...

Khoa häc kÜ thuËt :

+ NhiÒu thµnh tùu rùc rì trong c¸c lÜnh vùc To¸n häc, Thiªn v¨n,
Y häc...

+ Ng­êi Trung Quèc cã rÊt nhiÒu ph¸t minh, trong ®ã cã 4 ph¸t minh quan träng, cã cèng hiÕn ®èi víi nÒn v¨n minh nh©n lo¹i lµ giÊy, kÜ thuËt in, la bµn vµ thuèc sóng.

NghÖ thuËt kiÕn tróc :

§¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu næi bËt víi nh÷ng c«ng tr×nh nh­ : V¹n lÝ tr­êng thµnh, Cung ®iÖn cæ kÝnh, nh÷ng bøc t­îng PhËt sinh ®éng.

 Quan s¸t h×nh 14, 15 (SGK) vµ nªu nhËn xÐt vÒ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn.

Néi dung 2. ÊN §é THêI PHONG KIÕN

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


BiÕt s¬ gi¶n vÒ x· héi Ên §é cæ ®¹i (h×nh thµnh c¸c quèc gia ®Çu tiªn nh­ Ma-ga-®a, sù thÞnh trÞ d­­íi thêi vua A-s«-ca).

HiÓu nÐt chÝnh vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn quèc gia phong kiÕn Ên §é : Ên §é thèng nhÊt vµ V­­¬ng triÒu Góp-ta. Sù chinh phôc cña ng­­êi Håi gi¸o lËp nªn V­¬ng triÒu §ª-li. Nh÷ng chÝnh s¸ch tÝch cùc cña A-c¬-ba.

Nªu ®­­îc v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é, t«n gi¸o, nghÖ thuËt,
ch÷ viÕt.

B. H¦­íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  X· HéI Cæ §¹I ÊN §é


BiÕt ®­îc ®«i nÐt vÒ Ên §é thêi cæ ®¹i :

N»m ë vïng §«ng B¾c cña s«ng H»ng, thiªn nhiªn thuËn lîi nªn ph¸t triÓn sím nhÊt miÒn B¾c Ên §é, ®· h×nh thµnh mét sè nhµ n­­íc do c¸c tiÓu v­¬ng ®øng ®Çu.

C¸c tiÓu v­¬ng chó ý ph¸t triÓn kinh tÕ, nh­ng th­­êng x¶y tranh giµnh ¶nh h­ëng víi nhau.

Ma-ga-®a lµ n­íc m¹nh do nhµ vua Bim-bi-sa-ra ®øng ®Çu, cã kinh ®« Pa-ta-li-pu-tra.

Vua kiÖt xuÊt nhÊt lµ A-s«-ca (thÕ kØ III TCN) :

+ §¸nh dÑp c¸c n­­íc nhá, thèng nhÊt l·nh thæ.

+ Theo ®¹o PhËt vµ cã c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¹o PhËt truyÒn b¸ réng kh¾p. ¤ng cho dùng nhiÒu cét s¾t, kh¾c ch÷, gäi lµ "cét A-s«-ca".

Quan s¸t l­îc ®å h×nh 16 (SGK), x¸c ®Þnh vÝ trÝ mét sè ®Þa danh Ên §é thêi cæ ®¹i trªn l­îc ®å.


II  Sù H×NH THµNH, PH¸T TRIÓN QUèC GIA PHONG KIÕN ÊN §é


Tr×nh bµy ®­îc sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña quèc gia phong kiÕn
Ên §é :


1. V­­¬ng triÒu Góp-ta

 Vai trß cña V­¬ng triÒu Góp-ta (319 467) : chèng l¹i sù x©m l­îc cña c¸c téc ë Trung ¸, thèng nhÊt miÒn B¾c, lµm chñ miÒn Trung Ên §é, tån t¹i qua 9 ®êi vua.

- §Õn thÕ kØ VII, Ên §é l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng chia rÏ, ph©n t¸n, do chÝnh quyÒn trung ­¬ng suy yÕu vµ ®Êt n­­íc qu¸ réng lín. Lóc ®ã chØ cã n­­íc Pa-la ë vïng §«ng B¾c vµ n­íc Pa-la-va ë miÒn Nam lµ næi tréi h¬n c¶.

2. V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li

 Hoµn c¶nh ra ®êi cña V­¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li : do sù ph©n t¸n ®· kh«ng ®em l¹i søc m¹nh thèng nhÊt ®Ó chèng l¹i cuéc tÊn c«ng bªn ngoµi cña ng­­êi Håi gi¸o gèc Thæ.

 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh : n¨m 1206, ng­­êi Håi gi¸o chiÕm ®Êt Ên §é, lËp nªn V­¬ng quèc Håi gi¸o Ên §é, gäi lµ §ª-li.

 ChÝnh s¸ch thèng trÞ : truyÒn b¸, ¸p ®Æt Håi gi¸o, tù dµnh cho m×nh quyÒn ­u tiªn ruéng ®Êt, ®Þa vÞ trong bé m¸y quan l¹i ; cã sù ph©n biÖt s¾c téc vµ t«n gi¸o. V¨n ho¸ Håi gi¸o ®­­îc du nhËp vµo Ên §é.3. V­­¬ng triÒu M«-g«n

 N¨m 1398, thñ lÜnh – vua Ti-mua Leng thuéc dßng dâi


M«ng Cæ tÊn c«ng Ên §é, ®Õn n¨m 1526 V­­¬ng triÒu M«-g«n ®­îc thµnh lËp.

 C¸c ®êi vua ®Òu ra søc cñng cè theo h­­íng "Ên §é ho¸" vµ x©y dùng ®Êt n­­íc, Ên §é cã b­­íc ph¸t triÓn míi d­íi thêi vua A-c¬-ba (1556  1605) víi nhiÒu chÝnh s¸ch tÝch cùc (x©y dùng chÝnh quyÒn m¹nh, hoµ hîp d©n téc, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, nghÖ thuËt...).

 Giai ®o¹n cuèi, do nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ hµ kh¾c cña giai cÊp thèng trÞ (chuyªn chÕ, ®µn ¸p, lao dÞch nÆng nÒ, x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh rÊt tèn kÐm...) t¹o nªn sù ph¶n øng cña nh©n d©n ngµy cµng cao, nªn Ên §é l©m vµo khñng ho¶ng. Ên §é ®øng tr­­íc sù x©m l­­îc cña thùc d©n ph­­¬ng T©y (Bå §µo Nha vµ Anh).

LËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quèc gia phong kiÕn Ên §é.


III  V¡N HO¸ TRUYÒN THèNG ÊN §é


Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ v¨n ho¸ cña Ên §é, qua ®ã hiÓu ®­îc ¶nh h­ëng cña nã ®Õn v¨n ho¸ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ ViÖt Nam :

T«n gi¸o :

+ §¹o PhËt : tiÕp tôc ®­­îc ph¸t triÓn, truyÒn b¸ kh¾p Ên §é. KiÕn tróc PhËt gi¸o ph¸t triÓn (chïa hang, t­­îng PhËt b»ng ®¸).

+ Ên §é gi¸o hay ®¹o Hin-®u ra ®êi vµ ph¸t triÓn, víi tÝn ng­ìng tõ cæ x­a, t«n thê nhiÒu thÇn th¸nh. C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thê thÇn còng ®­­îc x©y dùng víi phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o.

+ Håi gi¸o b¾t ®Çu ®­îc truyÒn b¸ ®Õn Trung ¸, lËp nªn V­¬ng quèc Håi gi¸o n÷a ë T©y B¾c Ên §é.

Ch÷ viÕt : cã tõ rÊt sím, tõ ch÷ ®¬n gi¶n Bra-mi (Brahmi) ®· n©ng lªn, s¸ng t¹o vµ hoµn thiÖn thµnh hÖ ch÷ Ph¹n (Sanskrit) dïng ®Ó viÕt v¨n, kh¾c bia. Ch÷ Pa-li viÕt kinh PhËt.

V¨n häc cæ ®iÓn Ên §é – v¨n häc Hin-®u, mang tinh thÇn vµ triÕt lÝ Hin-®u gi¸o rÊt ph¸t triÓn (giíi thiÖu v¾n t¾t bé sö thi næi tiÕng).

VÒ kiÕn tróc : cã nghÖ thuËt t¹c t­îng PhËt ; mét sè c«ng tr×nh mang dÊu Ên kiÕn tróc Håi gi¸o, x©y dùng kinh ®« §ª-li trë thµnh mét thµnh phè lín nhÊt thÕ giíi lóc bÊy giê.

Nh÷ng gi¸ trÞ vµ ý nghÜa ®ã lµm nÒn cho v¨n ho¸ truyÒn thèng Ên §é cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ vÜnh cöu.

 Cã ¶nh h­­ëng ra bªn ngoµi, nhÊt lµ khu vùc §«ng Nam ¸, ®ång thêi b­íc ®Çu t¹o ra sù giao l­­u v¨n ho¸ §«ng T©y.

Quan s¸t h×nh 17 (SGK) ®Ó biÕt ®­îc nÐt ®Æc s¾c cña v¨n ho¸
Ên §é.

Miªu t¶ mét c«ng tr×nh kiÕn tróc næi tiÕng cña Ên §é (s­u tÇm t­ liÖu, ¶nh...).tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương