Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuû


II  T×NH H×NH KINH TÕ X· HéI NöA §ÇU THÕ KØ XIXtải về 0.9 Mb.
trang39/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

II  T×NH H×NH KINH TÕ X· HéI NöA §ÇU THÕ KØ XIX


1. T×nh h×nh kinh tÕ

Tr×nh bµy ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn ®Çu thÕ kØ XX :

Kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, ®­îc coi träng :

+ N¨m 1803, Gia Long cho ®o ®¹c l¹i ruéng ®Êt vµ lËp ®Þa b¹ cho c¸c th«n, x· ë B¾c Hµ.

+ N¨m 1839 thêi Minh M¹ng, viÖc lËp ®Þa b¹ c¸c th«n, x· trªn toµn quèc ®­îc hoµn thµnh.

+ N¨m 1804, Gia Long ban hµnh chÝnh s¸ch qu©n ®iÒn. Tuy nhiªn, trong hoµn c¶nh bÊy giê, chÝnh s¸ch qu©n ®iÒn kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc.

+ ChÝnh s¸ch khai hoang cña nhµ NguyÔn, trong ®ã h×nh thøc khai hoang doanh ®iÒn cã hiÖu qu¶ h¬n c¶.

Thñ c«ng nghiÖp :

+ Nhµ NguyÔn chó ý t¨ng c­êng x©y dùng c¸c quan x­ëng, tËp trung ë Phó Xu©n (HuÕ).

+ Trong d©n gian, c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng vÉn ph¸t triÓn.

+ Ho¹t ®éng khai kho¸ng còng ®­îc nhµ n­íc chó träng.

Th­¬ng nghiÖp : nhµ NguyÔn thi hµnh chÝnh s¸ch thuÕ kho¸ phøc t¹p vµ chÕ ®é kiÓm so¸t ngÆt nghÌo ®èi víi c¸c ho¹t ®éng
bu«n b¸n.

Ngo¹i th­¬ng : nhµ NguyÔn hÕt søc dÌ dÆt trong viÖc bu«n b¸n víi c¸c n­íc ph­¬ng T©y. Th­¬ng nh©n n­íc ngoµi ®Õn bu«n b¸n víi n­íc ta chñ yÕu lµ ng­êi Hoa, Xiªm, M· Lai.

C¸c ®« thÞ thêi k× nµy còng sa sót, kh«ng cßn bu«n b¸n tÊp nËp nh­ c¸c thÕ kØ XVI XVII.

2. T×nh h×nh x· héi

Gi¶i thÝch ®­îc v× sao t×nh h×nh x· héi d­íi triÒu NguyÔn kh«ng æn ®Þnh vµ biÕt ®­îc c¸c cuéc khëi nghÜa n«ng d©n ®Çu thÕ kØ XX :

Trong bèi c¶nh chung cña t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi ë ®Çu thÕ kØ XIX, nhµ NguyÔn kh«ng c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh. §êi sèng nh©n d©n khæ cùc, bé m¸y chÝnh quyÒn quan liªu, tha ho¸. M©u thuÉn x· héi ngµy cµng gay g¾t, lµm bïng lªn lµn sãng ®Êu tranh cña c¸c tÇng líp x· héi ë mäi miÒn ®Êt n­íc.

C¸c cuéc khëi nghÜa kh«ng chØ ë miÒn xu«i, mµ cßn cã c¸c cuéc næi dËy cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi miÒn nói. Trong thêi gian nµy, c¶ n­íc cã tíi 400 cuéc khëi nghÜa, tiªu biÓu nh­ c¸c cuéc khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh, Cao B¸ Qu¸t, Lª V¨n Kh«i...

C¸c cuéc khëi nghÜa trªn cuèi cïng ®Òu bÞ ®µn ¸p nh­ng nã chøng tá sù bÊt b×nh cña mäi tÇng líp nh©n d©n víi chÝnh quyÒn nhµ NguyÔn.

LËp b¶ng thèng kª c¸c cuéc khëi nghÜa lín cña n«ng d©n ë nöa ®Çu thÕ kØ XIX.

III  §êI SèNG V¡N HO¸ T¦ T¦ëNG NöA §ÇU THÕ KØ XIX


1. T­ t­ëng, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng

Tr×nh bµy ®­îc nÐt næi bËt cña t×nh h×nh t­ t­ëng, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng nöa ®Çu thÕ kØ XIX :

Nhµ NguyÔn thi hµnh chÝnh s¸ch ®éc t«n Nho gi¸o vµ h¹n chÕ PhËt gi¸o.

Trong nh©n d©n, PhËt gi¸o vµ c¸c tÝn ng­ìng d©n gian vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn. Tôc thê cóng tæ tiªn, nh÷ng anh hïng d©n téc vµ nh÷ng ng­êi cã c«ng víi n­íc, víi lµng trë thµnh phæ biÕn trong x· héi. §×nh, ®Òn, chïa, miÕu ®­îc tu bæ hoÆc x©y dùng míi ë kh¾p n¬i.

§èi víi ®¹o Thiªn Chóa, tõ thêi Minh M¹ng (1820  1840) nhµ NguyÔn thi hµnh nh÷ng biÖn ph¸p cÊm ®¹o, s¸t ®¹o. Nh­ng c¸c gi¸o sÜ ph­¬ng T©y vÉn t×m c¸ch truyÒn b¸ vµ ph¸t triÓn ®¹o Thiªn Chóa trong d©n chóng.2. Gi¸o dôc, khoa cö

HiÓu ®­îc gi¸o dôc tõng b­íc ph¸t triÓn :

Do yªu cÇu cña viÖc tuyÓn lùa nh©n tµi, ®Ó chän ng­êi ra


lµm quan.

§Çu n¨m 1807, Gia Long ban hµnh quy chÕ thi H­¬ng vµ thi Héi. Th¸ng 10 1807, nhµ NguyÔn b¾t ®Çu më khoa thi H­¬ng tõ NghÖ An trë ra B¾c. §Õn n¨m 1822, Minh M¹ng cho kh«i phôc c¸c k× thi Héi vµ thi §×nh.

D­íi thêi NguyÔn, nhiÒu ng­êi ®ç ®¹i khoa ®· trë thµnh nh÷ng nhµ v¨n ho¸ lín hay nh÷ng quan l¹i cao cÊp trong triÒu ®×nh.

N¨m 1803, Gia Long cho x©y dùng tr­êng Quèc häc (sau ®æi thµnh Quèc tö gi¸m ë kinh ®« Phó Xu©n).

N¨m 1808, V¨n MiÕu còng ®­îc x©y dùng.

Tõ n¨m 1822, nhµ NguyÔn còng thùc hiÖn chÕ ®é ®Ò danh tiÕn sÜ. TÝnh ®Õn n¨m 1851, nhµ NguyÔn ®· tæ chøc ®­îc 14 khoa thi Héi, lÊy ®ç 136 tiÕn sÜ vµ 87 phã b¶ng.3. V¨n häc, khoa häc

HiÓu ®­îc v¨n häc, nghÖ thuËt ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó :

ë thÕ kØ XIX, dßng v¨n häc ch÷ H¸n tiÕp tôc ph¸t triÓn víi nhiÒu nhµ th¬, nhµ v¨n tiªu biÓu nh­ NguyÔn Du, Cao B¸ Qu¸t, Minh M¹ng, Tù §øc... Trong khi ®ã, v¨n häc d©n gian còng ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn víi c¸c lo¹i th¬ ca, hß vÌ, ca dao, tôc ng÷ phong phó.

Dßng v¨n häc ch÷ N«m ph¸t triÓn rùc rì, mµ ®Ønh cao lµ "TruyÖn KiÒu" cña NguyÔn Du.

VÒ khoa häc : nhiÒu bé lÞch sö vµ ®Þa lÝ lÞch sö ra ®êi. KÜ thuËt vÏ b¶n ®å còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu míi. §ã lµ nh÷ng thµnh tùu quan träng mµ cho ®Õn nay vÉn cßn cã gi¸ trÞ vµ ý nghÜa lín lao.

KÜ thuËt : C¸c quan x­ëng cña nhµ n­íc ®· chÕ t¹o ®­îc m¸y c­a, xÎ gç ch¹y b»ng søc n­íc vµ ®ãng thµnh c«ng chiÕc tµu thuû ch¹y b»ng h¬i n­íc.

4. KiÕn tróc vµ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt kh¸c

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu tiªu biÓu vÒ kiÕn tróc vµ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt kh¸c :

KiÕn tróc : tiªu biÓu lµ nh÷ng c«ng tr×nh ë kinh ®« HuÕ. Ngoµi ra, sù t«n t¹o vµ tu bæ V¨n MiÕu Quèc tö gi¸m Hµ Néi còng ®­îc coi träng nh­ x©y dùng Khuª V¨n C¸c vµo n¨m 1804.

NghÖ thuËt vÏ tranh, ®Æc biÖt lµ c¸c dßng tranh d©n gian §«ng Hå, Hµng Trèng, Kim Hoµng ®· t¹o nªn nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña v¨n ho¸ d©n gian.

NghÖ thuËt s©n khÊu, diÔn x­íng ph¸t triÓn. ë kinh ®« HuÕ, xuÊt hiÖn nhµ h¸t vµ sµn diÔn chuyªn nghiÖp.

Sö dông h×nh trang 213 (SGK) ®Ó t×m hiÓu vÒ Khuª V¨n C¸c ë V¨n MiÕu Quèc tö gi¸m (Hµ Néi).

HiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®­îc vai trß vµ ý nghÜa cña nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ mµ nh©n d©n ta ®· x©y dùng ®­îc d­íi thêi NguyÔn : cè ®« HuÕ ®­îc tæ chøc UNECO c«ng nhËn lµ "Di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi". Nh· nh¹c cung ®×nh HuÕ còng ®­îc c«ng nhËn lµ "Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ" thÕ giíi.Chñ ®Ò 9

S¥ KÕT LÞCH Sö VIÖT NAM Tõ THêI NGUY£N THUû §ÕN GI÷A THÕ KØ XIX

Néi dung 1. NH÷NG THµNH TùU CHÝNH CñA D¢N TéC TRONG Sù NGHIÖP DùNG N¦íC Vµ GI÷ N¦íC

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Nh÷ng thµnh tùu vÒ chÝnh trÞ : sù ra ®êi cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ®Çu tiªn (V¨n Lang  ¢u L¹c, L©m Êp  Cham-pa, Phï Nam) ; qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn tËp quyÒn.

Nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ : ruéng ®Êt ®­îc më réng ; hÖ thèng ®ª vµ thuû lîi ®­îc x©y dùng ; thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp ngµy cµng më réng, th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn.

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ v¨n ho¸ : Nho gi¸o, PhËt gi¸o ®­îc kÕt hîp víi t­ t­ëng, t×nh c¶m, tÝn ng­ìng truyÒn thèng ; gi¸o dôc Nho häc tõng b­íc ph¸t triÓn. V¨n häc nghÖ thuËt ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó ; nh÷ng thµnh tùu vÒ khoa häc vµ sù tiÕp thu khoa häc  kÜ thuËt cña ph­¬ng T©y.

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm trong sù nghiÖp chèng ngo¹i x©m cña nh©n d©n ta : th­êng xuyªn ph¶i chèng ngo¹i x©m, nh©n d©n ta kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ lµm nªn nhiÒu chiÕn c«ng hiÓn h¸ch.


B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. Nh÷ng thµnh tùu vÒ chÝnh trÞ

HÖ thèng ho¸ ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ chÝnh trÞ : sù ra ®êi cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ®Çu tiªn (V¨n Lang  ¢u L¹c, L©m Êp  Cham-pa, Phï Nam) ; qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn tËp quyÒn :

Trªn c¬ së cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vµ khÝ hËu thuËn lîi, nh÷ng quèc gia cæ ®¹i ®Çu tiªn trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam ®· ra ®êi : V¨n Lang ¢u L¹c ; L©m Êp – Cham-pa vµ Phï Nam.

Tõ thÕ kØ X, sau h¬n 1000 n¨m B¾c thuéc, nh©n d©n ta ®· giµnh ®­îc ®éc lËp. Tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i kÕ tiÕp nhau : Ng«, §inh, TiÒn Lª, Lý, TrÇn, Hå, HËu Lª, M¹c, T©y S¬n, NguyÔn, mét nhµ n­íc theo chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ trung ­¬ng tËp quyÒn ®­îc x©y dùng ngµy mét hoµn chØnh, hÖ thèng vµ chÆt chÏ. Tõ gi÷a thÕ kØ XIX, ®Êt n­íc ViÖt Nam tr¶i dµi tõ Môc Nam Quan ®Õn mòi Cµ Mau, ®­îc chia thµnh nh÷ng ®¬n vÞ hµnh chÝnh thèng nhÊt, cã chÝnh quyÒn cai qu¶n.

Qu©n ®éi ®­îc x©y dùng ngµy mét quy cñ vµ ®­îc trang bÞ


tèt h¬n.

Tõ thêi Lý, bé luËt thµnh v¨n ra ®êi. Sang c¸c triÒu ®¹i TrÇn, HËu Lª vµ NguyÔn ®Òu cã nh÷ng bé luËt thµnh v¨n riªng.

C¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ViÖt Nam ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch d©n téc riªng nh»m b¶o vÖ sù thèng nhÊt l·nh thæ vµ khèi ®oµn kÕt d©n téc ; trong ®èi ngo¹i lu«n gi÷ mét th¸i ®é mÒm dÎo nh­ng vÉn gi÷ tinh thÇn ®éc lËp tù chñ.

2. Nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ

Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ : ruéng ®Êt ®­îc më réng ; hÖ thèng ®ª vµ thuû lîi ®­îc x©y dùng ; thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp ngµy cµng më réng, th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn :

NÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu nªn ®­îc chó träng :

+ C¸c chÝnh s¸ch khai hoang, lµm thuû lîi, ®¾p ®ª chèng lôt, b¶o vÖ søc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho n¨ng suÊt c©y trång ngµy mét n©ng cao.

+ Kinh tÕ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn võa gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, võa gãp phÇn ®¸nh th¾ng giÆc ngo¹i x©m.

Thñ c«ng nghiÖp :

+ C¸c c«ng x­ëng cña Nhµ n­íc vµ c¸c nghÒ thñ c«ng d©n gian qua tõng thêi k× lÞch sö ®Òu cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn.

+ C¸c s¶n phÈm thñ c«ng nghiÖp kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng vµ sö dông cña nh©n d©n mµ nhiÒu s¶n phÈm cßn ®­îc mang ra trao ®æi, bu«n b¸n víi n­íc ngoµi.

Th­¬ng nghiÖp : ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn m¹nh trong c¸c thÕ kØ XVII XVIII. NhiÒu th­¬ng c¶ng vµ ®« thÞ míi ra ®êi.3. Nh÷ng thµnh tùu vÒ v¨n ho¸

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ v¨n ho¸ :

Tõ buæi ®Çu dùng n­íc, ng­êi ViÖt cæ ®· ®Ó l¹i nhiÒu thµnh tùu v¨n ho¸ lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ d©n téc sau nµy.

B­íc sang thêi k× ®éc lËp (tõ thÕ kØ X ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX) nh©n d©n ta cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ víi nh÷ng thµnh tùu to lín vµ b¶n s¾c riªng :

+ C¸c tÝn ng­ìng cæ truyÒn vÉn ®­îc l­u truyÒn vµ ph¸t triÓn trong d©n gian. PhËt gi¸o, §¹o gi¸o vµ Nho gi¸o khi du nhËp vµo ViÖt Nam ®· ph¶i hiÖu chØnh cho phï hîp víi tÝn ng­ìng vµ t©m linh cña


ng­êi ViÖt.

+ Gi¸o dôc Nho häc ®· ®µo t¹o cho ®Êt n­íc nhiÒu nhµ v¨n, nhµ sö häc, nhµ khoa häc lçi l¹c phôc vô cho sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc.

+ Nh÷ng thµnh tùu trªn c¸c lÜnh vùc v¨n häc, nghÖ thuËt, khoa häc 
kÜ thuËt... ®· thÓ hiÖn vµ kh¼ng ®Þnh mét nÒn v¨n ho¸ d©n téc ®¸ng
tù hµo.

4. Sù nghiÖp kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m, b¶o vÖ Tæ quèc

Tr×nh bµy ®­îc trong sù nghiÖp chèng ngo¹i x©m, nh©n d©n ta kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ lµm nªn nhiÒu chiÕn c«ng hiÓn h¸ch :

Do vÞ trÝ ®Þa lÝ cña n­íc ta, ngay tõ khi dùng n­íc, nh©n d©n ta ®· ph¶i kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ n­íc. Trong suèt chiÒu dµi cña lÞch sö d©n téc, tõ khi dùng n­íc ®Õn thÕ kØ XIX, chóng ta ph¶i th­êng xuyªn chèng ngo¹i x©m ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc.

ChÝnh trong sù nghiÖp gi÷ n­íc ®ã, tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, tinh thÇn t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, lßng dòng c¶m vµ c¸c anh hïng x¶ th©n v× n­íc ®· xuÊt hiÖn.

TruyÒn thèng yªu n­íc cña d©n téc còng ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn vµ ph¸t huy kh«ng chØ trong thêi k× phong kiÕn mµ ë c¸c giai ®o¹n sau.

LËp b¶ng thèng kª c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m tiªu biÓu cña nh©n d©n ta tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XVIII.

Néi dung 2. §ãNG GãP CñA C¸C D¢N TéC ÝT NG¦êI VµO Sù NGHIÖP CHUNG CñA D¢N TéC

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


Sù hoµ hîp gi÷a c¸c d©n téc, sù h×nh thµnh ý thøc d©n téc cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi.

Nh÷ng ®ãng gãp vÒ mÆt kinh tÕ – v¨n ho¸ : c¸c nghÒ truyÒn thèng cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi ; nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt, ch÷ viÕt cña c¸c d©n téc.

Nh÷ng ®ãng gãp vµo sù nghiÖp dùng n­íc : mét sè sù kiÖn ph¶n ¸nh sù ®ãng gãp vµo c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cña
d©n téc.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


1. ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã nhiÒu d©n téc

Tr×nh bµy ®­îc sù hoµ hîp gi÷a c¸c d©n téc, sù h×nh thµnh ý thøc d©n téc cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi :

Kh¸i qu¸t vÒ c¸c d©n téc ë ViÖt Nam : n­íc ta cã 54 d©n téc sèng trªn ®Êt ViÖt Nam, trong ®ã d©n téc ViÖt (Kinh) chiÕm ®a sè (80% d©n sè). C¸c d©n téc sèng ë trªn nhiÒu vïng miÒn kh¸c nhau cña ®Êt n­íc.

Tr¶i qua hµng ngh×n n¨m sinh sèng, giao l­u, c¸c téc ng­êi dÇn dÇn hoµ hîp nhau. ý thøc d©n téc ®· h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lao ®éng vµ chiÕn ®Êu. C¸c d©n téc ®· biÕt th­¬ng yªu vµ ®oµn kÕt víi nhau trong sù nghiÖp chung cña d©n téc.

2. Nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi vÒ kinh tÕ 
v¨n ho¸


BiÕt ®­îc nh÷ng ®ãng gãp quan träng vÒ kinh tÕ v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi :

VÒ mÆt kinh tÕ :

+ N«ng nghiÖp vµ khai th¸c l©m thæ s¶n ph¸t triÓn. §Æc biÖt c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi cho ®Õn nay vÉn cßn cã nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao nh­ : nghÒ dÖt thæ cÈm, nghÒ thªu, nghÒ lµm gèm...

+ C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña ng­êi Ch¨m cßn l­u l¹i ®· thÓ hiÖn tµi n¨ng vµ nghÖ thuËt cña hä trong x©y dùng.

VÒ v¨n ho¸ : mçi d©n téc ®Òu cã mét nÒn v¨n ho¸ riªng.

+ ThÓ hiÖn râ rÖt trong tÝn ng­ìng d©n gian, lÔ héi truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n, ca móa nh¹c... ®· lµm phong phó cho v¨n ho¸ cña d©n téc.

+ Cho ®Õn nay nhiÒu bé sö thi, truyÖn d©n gian, ca móa nh¹c cña c¸c d©n téc vÉn cßn ®­îc b¶o tån vµ ph¸t huy, thÓ hiÖn nÐt ®Æc s¾c cña v¨n ho¸ tõng téc ng­êi nãi riªng vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam nãi chung.

+ Ng­êi Th¸i, ng­êi Ch¨m cã ch÷ viÕt riªng...

§Æc biÖt hÖ thèng th¸p Ch¨m vµ nh÷ng t­îng thÇn Si-va, Vi-snu, t­îng PhËt vµ c¸c b¶n phï ®iªu ®­îc kh¾c trªn ®¸ cïng nhiÒu bi kÝ cã gi¸ trÞ lÞch sö v¨n ho¸ cao.

3. Nh÷ng ®ãng gãp vµo sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc

Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi vµo sù nghiÖp dùng n­íc vµ gi÷ n­íc :

Tõ khi dùng n­íc, c¸c d©n téc Ýt ng­êi ®· cã nh÷ng ®ãng gãp vµo c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m, b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc.

Thêi k× phong kiÕn ®éc lËp : c¸c d©n téc Ýt ng­êi ®· tham gia tÝch cùc vµo c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m nh­ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng thêi Lý ; 3 lÇn kh¸ng chiÕn chèng M«ng Nguyªn thêi TrÇn ; phong trµo ®Êu tranh vµ khëi nghÜa Lam S¬n chèng qu©n Minh ®Ó gi¶i phãng ®Êt n­íc.

ThÕ kØ XVIII, nh©n d©n c¸c d©n téc ë T©y Nguyªn ®· cïng nghÜa qu©n T©y S¬n ®¸nh tan qu©n x©m l­îc Xiªm vµ qu©n Thanh, gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp cña Tæ quèc.

§ãng gãp cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam chÝnh lµ ®éng lùc, lµ søc m¹nh to lín ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc vµ còng lµ yÕu tè quan träng ®Ó chóng ta kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m th¾ng lîi, b¶o vÖ toµn vÑn l·nh thæ vµ nÒn ®éc lËp d©n téc.

Môc lôc


Trang

Lêi giíi thiÖu

3

PhÇn mét
Giíi thiÖu chung vÒ chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng
cña ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng

5

PhÇn hai

H­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng


m«n LÞch sö líp 10

13

Ch­¬ng tr×nh chuÈn

LÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i
Chñ ®Ò 1. X· héi nguyªn thuû

13

Chñ ®Ò 2. X· héi cæ ®¹i

15

Chñ ®Ò 3. X· héi phong kiÕn

19

Chñ ®Ò 4. ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû,
cæ ®¹i vµ trung ®¹i

31


LÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX
Chñ ®Ò 5. ViÖt Nam tõ thêi nguyªn thuû ®Õn thÕ kØ X

44

Chñ ®Ò 6. ViÖt Nam tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV

37

Chñ ®Ò 7. ViÖt Nam tõ thÕ kØ XVI ®Õn thÕ kØ XVIII

44

Chñ ®Ò 8. ViÖt Nam ë nöa ®Çu thÕ kØ XIX

49

Chñ ®Ò 9. S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc
®Õn gi÷a thÕ kØ XIX

52


LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i
Chñ ®Ò 10. C¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n
(Tõ gi÷a thÕ kØ XVI ®Õn cuèi thÕ kØ XVIII)

56


Chñ ®Ò 11. C¸c n­íc ¢u – MÜ
(Tõ ®Çu thÕ kØ XIX ®Õn ®Çu thÕ kØ XX)

62


Chñ ®Ò 12. Phong trµo c«ng nh©n
(Tõ ®Çu thÕ kØ XIX ®Õn ®Çu thÕ kØ XX)

67


Ch­¬ng tr×nh N©ng cao
LÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i
Chñ ®Ò 1. X· héi nguyªn thuû

74

Chñ ®Ò 2. X· héi cæ ®¹i

76

Chñ ®Ò 3. X· héi phong kiÕn

81

Chñ ®Ò 4. ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû,
cæ ®¹i vµ trung ®¹i

95


LÞch sö ViÖt Nam (Tõ nguån gèc ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX)
Chñ ®Ò 5. ViÖt Nam tõ thêi nguyªn thuû ®Õn thÕ kØ X

96

Chñ ®Ò 6. ViÖt Nam tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV

103

Chñ ®Ò 7. ViÖt Nam tõ thÕ kØ XVI ®Õn thÕ kØ XVIII

109

Chñ ®Ò 8. ViÖt Nam ë nöa ®Çu thÕ kØ XIX

116

Chñ ®Ò 9. S¬ kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ nguån gèc

®Õn gi÷a thÕ kØ XIX


119


ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n :

Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc Ng« TrÇn ¸i

Phã Tæng Gi¸m ®èc kiªm Tæng biªn tËp NguyÔn Quý Thao
Tæ chøc b¶n th¶o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm néi dung :

Phã Vô tr­ëng Vô Gi¸o dôc Trung häc NguyÔn H¶i Ch©u

Gi¸m ®èc CTCP DÞch vô xuÊt b¶n Gi¸o dôc Hµ Néi phan kÕ th¸i

Biªn tËp néi dung vµ söa b¶n in :

n«ng thÞ huÖTr×nh bµy b×a :

l­u chÝ ®ångBiªn tËp kÜ thuËt :

nguyÔn thanh thuýChÕ b¶n :

c«ng ty cæ phÇn thiÕt kÕ vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o dôc

Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o gi÷ quyÒn c«ng bè t¸c phÈm.
H­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng m«n LÞch sö líp 10

Sè ®¨ng kÝ KHXB : 259 - 2010/CXB/4 - 330/GD M· sè : TXD39h0 - §TH

In ... cuèn, khæ 29 x 20,5 cm, t¹i ...........

Sè in : ......................................

In xong vµ nép l­u chiÓu th¸ng ... n¨m 2010.(1) TiÒn cña n­íc Ph¸p lóc bÊy giê.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương