Chñ ®Ò 1 X· Héi nguy£n thuûtải về 0.9 Mb.
trang30/39
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21474
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39

IV  C¶I C¸CH T¤N GI¸O


Tr×nh bµy ®­îc nguyªn nh©n, diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa cña C¶i c¸ch t«n gi¸o :

Nguyªn nh©n :

+Gi¸o héi trë nªn ph¶n ®éng, ng¨n c¶n ho¹t ®éng cña giai cÊp t­ s¶n ®ang lªn.

+Gi¸o héi rÊt giµu cã, dùa vµo thÇn quyÒn bãc lét nh©n d©n, sèng


xa hoa.

DiÔn biÕn phong trµo :

+§i ®Çu lµ §øc, Thuþ SÜ, sau ®ã lµ BØ, Hµ Lan, råi diÔn ra kh¾p c¸c n­íc T©y ¢u.

+Næi tiÕng nhÊt lµ cuéc c¶i c¸ch cña Lu-th¬ ë §øc vµ cña Can-vanh t¹i Thuþ SÜ.

Néi dung :

+Kh«ng muèn thñ tiªu t«n gi¸o, dïng nh÷ng biÖn ph¸p «n hoµ ®Ó quay vÒ víi gi¸o lÝ Kit« nguyªn thuû.

+§ßi thñ tiªu vai trß cña Gi¸o héi, Gi¸o hoµng, ®ßi b·i bá c¸c thñ tôc vµ nghi lÔ phiÒn to¸i.

+Nªu ra ThuyÕt ®Þnh mÖnh, ñng hé viÖc lµm giµu (Can-vanh).

ý nghÜa :

+Lµ cuéc ®Êu tranh c«ng khai ®Çu tiªn trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ t­ t­ëng cña giai cÊp t­ s¶n chèng l¹i chÕ ®é phong kiÕn.

+Cæ vò vµ më ®­êng cho nÒn v¨n ho¸ ch©u ¢u ph¸t triÓn cao h¬n.

+Ch©m ngßi cho c¸c cuéc chiÕn tranh n«ng d©n.


V  CHIÕN TRANH N¤NG D¢N §øC


Tr×nh bµy nguyªn nh©n, diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa cña cuéc chiÕn tranh n«ng d©n §øc :

Nguyªn nh©n :

+Giai cÊp t­ s¶n ®ang lªn bÞ chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ c¶n trë sù ph¸t triÓn cña hä.

+N«ng d©n bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ, tiÕp thu ®­îc t­ t­ëng c¶i c¸ch t«n gi¸o vµ t­ t­ëng cña Lu-th¬.

DiÔn biÕn :

+Tõ mïa xu©n n¨m 1524, cuéc ®Êu tranh ®· cã tÝnh chÊt quyÕt liÖt, më ®Çu cho cuéc chiÕn tranh n«ng d©n. L·nh tô kiÖt xuÊt cña phong trµo lµ T«-m¸t Muyn-xe.

+Phong trµo n«ng d©n ®· giµnh th¾ng lîi b­íc ®Çu, ®i ®Õn ®ßi thñ tiªu chÕ ®é phong kiÕn. Nh÷ng cuèi cïng còng bÞ thÊt b¹i.

ý nghÜa :

+Lµ mét sù kiÖn lÞch sö lín lao, nã biÓu hiÖn tinh thÇn ®Êu tranh quyÕt liÖt vµ khÝ ph¸ch anh hïng cña n«ng d©n §øc ®Êu tranh chèng l¹i gi¸o héi phong kiÕn.

+B¸o hiÖu sù khñng ho¶ng, suy vong cña chÕ ®é phong kiÕn ë


T©y ¢u.

Chñ ®Ò 4

¤N TËP LÞCH Sö THÕ GIíI
THêI NGUY£N THUû, Cæ §¹I Vµ TRUNG §¹I

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


HÖ thèng ho¸ nh÷ng néi dung chÝnh vµ sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu, so s¸nh (nh÷ng nÐt chÝnh) gi÷a x· héi phong kiÕn ph­¬ng §«ng vµ x· héi phong kiÕn ph­¬ng T©y.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG


HÖ thèng ho¸ nh÷ng sù kiÖn tiªu biÓu cña lÞch sö thÕ giíi nguyªn thuû, cæ ®¹i vµ trung ®¹i b»ng c¸c c©u hái nªu vÊn ®Ò.

Ph©n tÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ra ®êi, nh÷ng biÓu hiÖn ph¸t triÓn cña cña c¸c n­íc ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y tiªu biÓu.

LËp b¶ng thèng kª, so s¸nh nh÷ng nÐt chÝnh vÒ x· héi phong kiÕn ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y theo b¶ng sau :


Néi dung so s¸nh

X· héi phong kiÕn ph­¬ng §«ng

X· héi phong kiÕn
ph­¬ng T©y
LÞCH Sö VIÖT NAM

(Tõ nguån gèc ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX)

Chñ ®Ò 5

VIÖT NAM Tõ THêI NGUY£N THUû §ÕN THÕ KØ X

Néi dung 1. VIÖT NAM THêI NGUY£N THUû

A. CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG TRONG CH¦¥NG TR×NH


BiÕt ®­îc c¸ch ®©y kho¶ng 30 – 40 v¹n n¨m, Ng­êi tèi cæ ®· sinh sèng trªn ®Êt n­íc ta (dÊu tÝch t×m thÊy ë L¹ng S¬n, Thanh Ho¸, §ång Nai, B×nh Ph­íc,...).

Sù chuyÓn biÕn tõ Ng­êi tèi cæ thµnh Ng­êi tinh kh«n. BiÕt so s¸nh vÒ mÆt thêi gian, ®Þa bµn c­ tró, c«ng cô lao ®éng, ho¹t ®éng kinh tÕ, tæ chøc x· héi cña con ng­êi thêi v¨n ho¸ S¬n Vi víi v¨n ho¸ Hoµ B×nh – B¾c S¬n ®Ó thÊy ®­îc hai giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng x· thÞ téc.

HiÓu ®­îc ý nghÜa cña sù ra ®êi thuËt luyÖn kim (®­a x· héi nguyªn thuû b­íc sang giai ®o¹n cuèi). BiÕt so s¸nh sù gièng nhau cña v¨n ho¸ Phïng Nguyªn, Hoa Léc, Sa Huúnh, §ång Nai, ãc Eo ®Ó thÊy ®­îc c¸ch ®©y kho¶ng 4000 n¨m, ë ViÖt Nam ®· h×nh thµnh nÒn v¨n ho¸ s¬ k× ®å ®ång.

B. H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHUÈN KIÕN THøC, KÜ N¡NG

I  C¸C GIAI §O¹N PH¸T TRIÓN CñA X· HéI NGUY£N THUû


1. Nh÷ng dÊu tÝch Ng­êi tèi cæ trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam

HiÓu ®­îc nh÷ng dÊu tÝch cña Ng­êi tèi cæ ®· sèng trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam :

C¸ch ®©y 30 40 v¹n n¨m, trªn ®Êt n­íc ta ®· cã con ng­êi sinh sèng. C¸c b»ng chøng vÒ kh¶o cæ häc ®· chøng minh ®iÒu nµy : r¨ng ho¸ th¹ch vµ c¸c c«ng cô ®¸ ghÌ ®Ïo th« s¬ mµ c¸c nhµ kh¶o cæ häc t×m thÊy ë L¹ng S¬n, Thanh Ho¸, §ång Nai, B×nh Ph­íc...

Nh÷ng ®Þa ®iÓm vÒ c¸c di tÝch cña Ng­êi tèi cæ vµ gi¶i thÝch vÒ nh÷ng r×u tay t×m ®­îc ë nói §ä (Thanh Ho¸) (theo l­îc ®å trang 122, SGK). §©y lµ nh÷ng c«ng cô ®¸ ®­îc ghÌ ®Ïo qua loa thuéc s¬ k× thêi ®¹i ®¸ cò mµ Ng­êi tèi cæ dïng ®Ó chÆt, ®Ëp.

Liªn hÖ c¸c kiÕn thøc lÞch sö thÕ giíi thêi nguyªn thuû ®· häc.2. Sù h×nh thµnh cña c«ng x· thÞ téc

BiÕt ®­îc sù h×nh thµnh cña c«ng x· thÞ téc (v¨n ho¸ S¬n Vi) :

BiÕt ®­îc sù chuyÓn biÕn tõ Ng­êi tèi cæ thµnh Ng­êi tinh kh«n th«ng qua nh÷ng dÊu tÝch vÒ kh¶o cæ häc nh­ : r¨ng ho¸ th¹ch vµ nh÷ng c«ng cô ®¸ cã h×nh d¸ng râ rµng, ®­îc ghÌ ®Ïo ë r×a c¹nh.

Chñ nh©n cña nÒn v¨n ho¸ S¬n Vi c­ tró trªn mét ®Þa bµn kh¸ réng trong c¸c hang ®éng, m¸i ®¸, ven bê s«ng suèi. Hä sèng thµnh c¸c thÞ téc, bé l¹c, lÊy s¨n b¾t vµ h¸i l­îm lµm nguån sèng chÝnh.

3. Sù ph¸t triÓn cña c«ng x· thÞ téc

BiÕt so s¸nh vÒ mÆt thêi gian, ®Þa bµn c­ tró, c«ng cô lao ®éng, ho¹t ®éng kinh tÕ, tæ chøc x· héi cña con ng­êi thêi v¨n ho¸ S¬n Vi víi v¨n ho¸ Hoµ B×nh – B¾c S¬n ®Ó thÊy ®­îc hai giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng x· thÞ téc :

Qua c¸c nÒn v¨n ho¸ S¬n Vi, v¨n ho¸ Hoµ B×nh, c«ng cô lao ®éng ngµy cµng ph¸t triÓn (quan s¸t kªnh h×nh ®Ó nhËn thÊy nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c nÒn v¨n ho¸ nµy).

V¨n ho¸ Hoµ B×nh c¸ch ngµy nay chõng 7000 12000 n¨m.

+C­ d©n Hoµ B×nh sèng ®Þnh c­ l©u dµi trong c¸c hang ®éng, m¸i ®¸ gÇn nguån n­íc, hîp thµnh c¸c thÞ téc.

+C«ng cô lao ®éng : ®­îc ghÌ ®Ïo nhiÒu h¬n vµ b­íc ®Çu biÕt mµi ë l­ìi r×u.

+Kinh tÕ : lÊy h¸i l­îm vµ s¨n b¾n lµm nguån sèng chÝnh ; bªn c¹nh ®ã cßn biÕt trång c¸c lo¹i rau, cñ vµ c©y ¨n qu¶.

V¨n ho¸ B¾c S¬n nèi tiÕp v¨n ho¸ Hoµ B×nh c¸ch ngµy nay kho¶ng 6000 10000 n¨m, cã b­íc ph¸t triÓn cao h¬n.

+C«ng cô phæ biÕn cña c­ d©n B¾c S¬n lµ r×u mµi l­ìi. §Æc biÖt hä ®· biÕt lµm gèm.

+S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã b­íc tiÕn triÓn h¬n c­ d©n Hoµ B×nh.

+Cuéc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®­îc n©ng cao h¬n.

Cuéc "c¸ch m¹ng ®¸ míi" c¸ch ngµy nay kho¶ng 5000 6000 n¨m.

+ Con ng­êi ®· biÕt sö dông kÜ thuËt c­a khoan ®¸ vµ lµm ®å gèm b»ng bµn xoay. PhÇn lín c¸c thÞ téc ®· biÕt sö dông cuèc ®¸ trong n«ng nghiÖp trång lóa.

+C«ng cô ®­îc c¶i tiÕn ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc trao ®æi s¶n phÈm gi÷a c¸c bé l¹c ®­îc ®Èy m¹nh. Nhê vËy, cuéc sèng con ng­êi còng ®­îc æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn. §êi sèng tinh thÇn ®­îc n©ng cao. §Þa bµn c­ tró cña con ng­êi còng ®­îc më réng h¬n tr­íc.

+Cuéc "c¸ch m¹ng ®¸ míi" ®· t¹o tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi thuËt luyÖn kim vµ n«ng nghiÖp trång lóa n­íc.

H×nh thµnh kh¸i niÖm "c¸ch m¹ng ®¸ míi".

Quan s¸t h×nh 42, 43 (SGK) ®Ó biÕt ®­îc c«ng cô vµ ®å dïng cña cuéc ‘‘c¸ch m¹ng ®¸ míi’’ vµ nhËn xÐt vÒ ý nghÜa cña cuéc c¸ch m¹ng nµy.tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương